Càncer colorectal i dieta (cat/esp)

Mundialment, el càncer colorectal ( CCR-càncer que pot aparèixer al còlon o al recte) ocupa la segona posició pel que fa al nombre de morts i és el tercer més diagnosticat anualment. Majoritàriament, el CCR comença per un sobre creixement del revestiment intern del còlon o del recte, concretament de les cèl·lules que produeixen mucositat per lubricar aquestes estructures, i apareixen adenomes-pòlips. Alguns adenomes amb el pas del temps poden acabar convertint-se en adenocarcinomes (el 96% del total de CCR són adenocarcinomes).

Els factors de risc per desenvolupar un CCR són: història familiar, malaltia intestinal inflamatòria (malaltia de Chron i colitis ulcerosa), nivells baixos d’activitat física, tabaquisme, índex de massa corporal elevat, diabetis mellitus o hàbits dietètics inadequats.

Tot i que les eines de cribratge estan permetent descobrir precoçment nous casos en adults amb una edat superior als 50 anys, globalment el nombre de casos per sota dels 50 anys està creixent de forma alarmant. Es creu que aquest creixement en el nombre de casos és degut a una falta de cribratge en la població jove i a una falta d’educació nutricional. El 50% de nous casos de CCR diagnosticats són atribuïbles a factors de risc modificables. Se sap que el consum de carn vermella i carn processada fa disparar el risc de patir CCR i que el consum de fruita, vegetals i cereals integrals està associat a una disminució de nous casos de CCR.

La revisió sistemàtica que us proposo avui ha tingut com a objectiu revisar la literatura científica publicada respecte als factors de risc i conductes preventives en l’elecció d’aliments i hàbits dietètics i l’aparició de CCR en persones menors de 50 anys. De la revisió se’n desprèn que:

-El consum de begudes ensucrades o begudes riques en fructosa (xarop de blat de moro alt en fructosa) durant l’adolescència fa disparar l’aparició d’adenomes abans dels 50 anys.

-Dones que han menjat molt poca fruita durant l’adolescència tenen augmentat el risc d’aparició d’adenomes en comparació a dones que a la mateixa edat han tingut en consum elevat de fruita.

-Els aliments que promouen l’enriquiment-manteniment de microbiota metabolitzadora de sofre fan disparar el risc de l’aparició d’adenomes (carn processada), ja que es produeix un excés de producció de sulfur d’hidrogen (substància procancerígena).

-Tot i que el consum de carn vermella i carn processada és un factor de risc clar de CCR en persones de més de 50 anys, els resultats no deixen del tot clar que el consum de carn vermella faci augmentar el risc de CCR en menors de 50 anys, els autors especulen que pot ser degut a la durada més curta del temps d’exposició als efectes genotòxics de la carn.

-Alguns estudis han trobat una associació entre la inflamació i disbiosi (alteració de la microbiota intestinal) que general la dieta occidental (consum elevat de carn, greixos i sucres i baix en fibra) i l’elevat risc d’aparició prematura d’adenomes en menors de 50 anys.

-Una ingesta baixa de calci augmenta el risc de patir CCR en menors de 50 anys.

-Algunes begudes alcohòliques participen en el manteniment de la microbiota metabolitzadora de sofre i, per tant, també fan disparar el risc en l’aparició d’adenomes.

-La fibra i els micronutrients que disminueixen el risc de patir CCR en menors de 50 anys són: els polifenols, betacarotens, vitamina C, vitamina E, àcid fòlic. La seva activitat antiinflamatòria ajuda a modular la proliferació de les cèl·lules canceroses i la seva apoptosi (mort cel·lular programada per evitar un sobre creixement cel·lular).

BIBLIOGRAFIA:

–> doi.org: 10.3389/fnut.2022.896330

ESP.-Cáncer colorrectal y dieta

Mundialmente, el cáncer colorrectal (CCR-cáncer que puede aparecer en el colon o en el recto) ocupa la segunda posición en cuanto al número de muertes y es el tercero más diagnosticado anualmente. Mayoritariamente, el CCR comienza por un sobre crecimiento del revestimiento interno del colon o del recto, concretamente de las células que producen mucosidad para lubricar estas estructuras, y aparecen adenomas-pólipos. Algunos adenomas con el paso del tiempo pueden acabar convirtiéndose en adenocarcinomas (el 96% del total de CCR son adenocarcinomas).

Los factores de riesgo para desarrollar un CCR son: historia familiar, enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Chron y colitis ulcerosa), bajos niveles de actividad física, tabaquismo, índice de masa corporal elevado, diabetes mellitus o hábitos dietéticos inadecuados.

Aunque las herramientas de cribado están permitiendo descubrir precozmente nuevos casos en adultos con una edad superior a 50 años, globalmente el número de casos por debajo de los 50 años está creciendo de forma alarmante. Se cree que este aumento en el número de casos se debe a una falta de cribado en la población joven ya una falta de educación nutricional. El 50% de nuevos casos de CCR diagnosticados son atribuibles a factores de riesgo modificables. Se sabe que el consumo de carne roja y carne procesada hace disparar el riesgo de sufrir CCR y que el consumo de fruta, vegetales y cereales integrales está asociado a una disminución de nuevos casos de CCR.

La revisión sistemática que les propongo hoy ha tenido como objetivo revisar la literatura científica publicada respecto a los factores de riesgo y conductas preventivas en la elección de alimentos y hábitos dietéticos y la aparición de CCR en personas menores de 50 años. De la revisión se desprende que:

-El consumo de bebidas azucaradas o bebidas ricas en fructosa (jarabe de maíz alto en fructosa) durante la adolescencia hace disparar la aparición de adenomas antes de los 50 años.

-Mujeres que han comido muy poca fruta durante la adolescencia tienen aumentado el riesgo de aparición de adenomas frente a mujeres que a la misma edad han tenido en consumo elevado de fruta.

-Los alimentos que promueven el enriquecimiento-mantenimiento de microbiota metabolizadora de azufre hacen disparar el riesgo de la aparición de adenomas (carne procesada), ya que se produce un exceso de producción de sulfuro de hidrógeno (sustancia procancerígena)

-Aunque el consumo de carne roja y carne procesada es un factor de riesgo claro de CCR en personas mayores de 50 años, los resultados no dejan del todo claro que el consumo de carne roja haga aumentar el riesgo de CCR en menores de 50 años, los autores especulan que puede deberse a la duración más corta del tiempo de exposición a los efectos genotóxicos de la carne.

-Algunos estudios han encontrado una asociación entre la inflamación y disbiosis (alteración de la microbiota intestinal) que general la dieta occidental (consumo elevado de carne, grasas y azúcares y bajo en fibra) y el elevado riesgo de aparición prematura de adenomas en menores de 50 años.

-Una baja ingesta de calcio aumenta el riesgo de sufrir CCR en menores de 50 años.

-Algunas bebidas alcohólicas participan en el mantenimiento de la microbiota metabolizadora de azufre y, por tanto, también disparan el riesgo en la aparición de adenomas.

-La fibra y los micronutrientes que disminuyen el riesgo de sufrir CCR en menores de 50 años son: los polifenoles, betacarotenos, vitamina C, vitamina E, ácido fólico. Su actividad antiinflamatoria ayuda a modular la proliferación de las células cancerosas y su apoptosis (muerte celular programada para evitar un sobre crecimiento celular).

			

Seleni i salut cardiovascular (cat/esp)

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort tant a països desenvolupats com no desenvolupats. Els factors de risc associats són el propi procés d’envelliment, tabaquisme, obesitat, hipercolesterolèmia, mals hàbits dietètics, el nivell educacional, diabetis mellitus, pressió arterial i factors genètics. Se sap que el 75% de casos poden prevenir-se amb una intervenció primerenca. L’estrès oxidatiu (formació de substàncies oxidants) juga un paper molt important en la progressió de la malaltia. Afortunadament, des del punt de vista nutricional, existeixen diversos micronutrients (vitamines, minerals i altres substàncies) clau que participen en diferents fases de la resposta antioxidant. Per exemple se sap que la vitamina A, la vitamina E i la vitamina C interactuen amb els radicals lliures i fan que els greixos poliinsaturats de les membranes de les cèl·lules no es destrueixin i la cèl·lula mori o per exemple diferents minerals com zinc, seleni, coure o ferro són clau pel correcte funcionament dels sistemes enzimàtics antioxidants del nostre propi cos. Estudis epidemiològics han demostrat que la vit A, vit E, vit C, seleni, zinc, ferro i coure provinents de la dieta ajuden a reduir el risc i la mortalitat cardiovascular. L’estudi transversal que us proposo avui ha fet un seguiment amb una mostra representativa de ciutadans nord-americans en el període 2005-2018; dels gairebé 40.000 participants s’ha avaluat la ingesta d’11 micronutrients (vit C, ferro, vit E-alfa tocoferol, betacarotens, alfa carotens, zinc, coure, vit A, retinol, beta criptoxantina i seleni ) provinents de la dieta (no suplementació, antiàcids o medicació) amb relació a la malaltia cardiovascular. De l’anàlisi estadística es desprèn que el micronutrient ingerit amb més quantitat és (en ordre decreixent): vit C, ferro, vit E, zinc, betacarotens, coure, alfa carotens, vit A, retinol, beta criptoxantina i seleni. També s’ha observat que les persones que han ingerit més quantitat de tots els 11 micronutrients (combinats), han reduït el risc cardiovascular de forma important i que una major ingesta de seleni ha disminuït la prevalença de malalties cardiovasculars (nombre de persones que pateixen una malaltia) en aquest període i grup de població.

Recomanació: inclou a la teva dieta les anous del Brasil, són l’aliment més ric en el mineral seleni x cada 100g; augmenta la ingesta diària de fruita i verdura que són fonts primordials de vitamines, minerals i altres substàncies antioxidants……..i no deixis de moure’t cada dia; el cor també t’ho agrairà.

BIBLIOGRAFIA:

–> doi.org: 10.3389/fnut.2021.799095

ESP.-Selenio y salud cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte tanto en países desarrollados como no desarrollados. Los factores de riesgo asociados son el propio proceso de envejecimiento, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, malos hábitos dietéticos, el nivel educacional, diabetes mellitus, presión arterial y factores genéticos. Se sabe que el 75% de casos puede prevenirse con una intervención temprana. El estrés oxidativo (formación de substancias oxidantes) juega un papel muy importante en la progresión de la enfermedad. Afortunadamente, desde el punto de vista nutricional, existen varios micronutrientes (vitaminas, minerales y otras sustancias) clave que participan en distintas fases de la respuesta antioxidante. Por ejemplo se sabe que la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C interactúan con los radicales libres y hacen que las grasas poliinsaturadas de las membranas de las células no se destruyan y la célula muera o por ejemplo diferentes minerales como zinc, selenio, cobre o hierro son clave para el correcto funcionamiento de los sistemas enzimáticos antioxidantes de nuestro propio cuerpo. Estudios epidemiológicos han demostrado que la vit A, vit E, vit C, selenio, zinc, hierro y cobre provenientes de la dieta ayudan a reducir el riesgo y la mortalidad cardiovascular. El estudio transversal que os propongo hoy ha realizado un seguimiento a una muestra representativa de ciudadanos estadounidenses durante el período 2005-2018; de los casi 40.000 participantes se ha evaluado la ingesta de 11 micronutrientes (vit C, hierro, vit E-alfa tocoferol, betacarotenos, alfa carotenos, zinc, cobre, vit A, retinol, beta criptoxantina y selenio ) provenientes de la dieta ( no suplementación, antiácidos o medicación) en relación con la enfermedad cardiovascular. Del análisis estadístico se desprende que el micronutriente ingerido con mayor cantidad es (en orden decreciente): vit C, hierro, vit E, zinc, betacarotenos, cobre, alfa carotenos, vit A, retinol, beta criptoxantina y selenio. También se ha observado que las personas que han ingerido mayor cantidad de todos los 11 micronutrientes (combinados), han reducido el riesgo cardiovascular de forma importante y que una mayor ingesta de selenio ha disminuido la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (número de personas que padecen una enfermedad) en este período y grupo de población.

Recomendación: incluye en tu dieta las nueces de Brasil, son el alimento más rico en el mineral selenio x cada 100g; aumenta la ingesta diaria de fruta y verdura que son fuentes primordiales de vitaminas, minerales y otras substancias antioxidantes.....y no olvides moverte un poco cada día; tu corazón también te lo agradecerá.