Consum de carn i risc de càncer d’estómac (cat/esp)

El càncer d’estómac (CE) és el cinquè càncer més comú arreu del món amb una ràtio mitjana de supervivència de no més de 5 anys. A l’Estat Espanyol representa la sisena causa per mort per càncer i tot i que es creu que la infecció crònica per Helicobacter Pylori (HP) n’és la causa principal, factors genètics i ambientals també hi participen. Alguns d’aquests factors com l’edat, sexe o història familiar de CE no són modificables, però si pot modificar-se el tabaquisme, el consum d’alcohol, la dieta, el reflux gastroesofàgic o l’obesitat.

Si ens centrem en els factors dietètics cal remarcar que una baixa ingesta de fruita, verdura i cereals així com una ingesta elevada de salaons i fumats, xili, carns processades, carns a la planxa o barbacoa, consum d’alcohol i la dieta occidental (ultraprocessats) fa disparar el nombre de casos de CE. Globalment, el consum de carn no ha parat de créixer des de la segona meitat del segle XX. Diversos estudis han relacionat el CE amb el consum total de carn, consum de carn vermella i consum de carn processada. També s’ha vist que fins i tot el medi de cocció de la carn pot agreujar encara més la situació.

L’estudi que us proposo avui s’ha dut a terme en 23 hospitals de 12 províncies de l’Estat Espanyol en el període 2008-2013 sota el paraigua de l’estudi MCC-Spain; un estudi encarregat d’esbrinar els factors que causen els càncers de mama, pròstata, colorectal, gàstric i leucèmia limfocítica crònica en pacients entre 20-85 anys. A partir d’aquest macroestudi multicèntric els autors han volgut esbrinar el paper que juga la ingesta de carn amb la incidència (aparició de nous casos) de CE tenint en compte el tipus de carn, cocció i punt de cocció de la carn. Van reclutar-se els participants (286 amb diagnòstic recent de CE i 2993 controls que no patien càncer) i se’ls va entrenar a recol·lectar dades del que menjaven diàriament amb un qüestionari validat de freqüència de consum on a més dels aliments i de les quantitats, també es tenia en compte el mètode de cocció escollit i el punt de cocció de la carn. Els autors de l’estudi van classificar carn blanca com: pollastre, gall d’indi, ànec, conill i altres aus de caça; carn vermella: porc, vedella, xai, vísceres de qualsevol d’aquests animals així com hamburgueses o mandonguilles de vedella o porc i carn processada: cansalada, salsitxes, foie-gras, paté, pernil serrà i la resta de viandes fredes i carns curades; essent una ració de carn total, vermella o blanca de 125g i de carn processada 50g.

Dels resultats de l’estudi se’n desprèn que: el consum de carn augmenta el risc de patir CE, sobretot en homes. El risc es dispara encara més si el consum setmanal de carn vermella és superior o igual a 225g, el de carn processada és superior o igual a 215g o que el punt de cocció de la carn tant vermella com blanca sigui ‘passada’. Els guisats/estofats i les planxes-graelles-barbacoes són els pitjors tipus de cocció per la carn vermella i la cocció al forn és la pitjor per la carn blanca. A més a més, en homes hi ha una associació positiva pel que fa a dosi-resposta; és a dir més quantitat menjada de carn en total, carn vermella, carn blanca o carn processada, major el risc de patir CE.

Els autors recorden que diversos estudis han hipotetitzat la causa d’augment de la incidència de CE i consum de carn. Es creu que el contingut de ferro heme de la carn oxida l’ADN de les nostres cèl·lules i a més participa en la formació dins del nostre cos de compostos cancerígens N-nitrosos. A més a més, el ferro heme és vital perquè el bacteri Helicobacter Pylori pugui créixer; recordem que aquest bacteri és la causa principal de CE. Els autors també recalquen que independentment del contingut de ferro, en la carn (vermella, blanca i processada) pot haver-hi un excés de sal i està carregada de greixos saturats, colesterol, hidrocarburs aromàtics policíclics i amines heterocícliques (ambdós són grups de compostos cancerígens = mutàgens, que es formen en la preparació i cocció de la carn i processats de carn que podrien tenir un paper determinant en l’aparició de CE). Finalment, els autors recalquen que el 89% dels participants de l’estudi, tant dels casos com dels controls estaven infectats amb Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852

ESP.- Consumo de carne y riesgo de cáncer de estómago

El cáncer de estómago (CE) es el quinto cáncer más común en todo el mundo con un ratio medio de supervivencia de no más de 5 años. En España representa la sexta causa por muerte por cáncer y aunque se cree que la infección crónica por Helicobacter Pylori (HP) es la causa principal, factores genéticos y ambientales también participan. Algunos de estos factores como la edad, sexo o historia familiar de CE no son modificables, pero sí puede modificarse el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, el reflujo gastroesofágico o la obesidad.

Si nos centramos en los factores dietéticos debe remarcarse que una baja ingesta de fruta, verdura y cereales así como una ingesta elevada de salazones y ahumados, chile, carnes procesadas, carnes a la plancha o barbacoa, consumo de alcohol y la dieta occidental (ultraprocesados) hace disparar el número de casos de CE. Globalmente, el consumo de carne no ha dejado de crecer desde la segunda mitad del siglo XX. Varios estudios han relacionado el CE con el consumo total de carne, consumo de carne roja y consumo de carne procesada; incluso el medio de cocción de la carne puede agravar aún más la situación.

El estudio que os propongo hoy se ha llevado a cabo en 23 hospitales de 12 provincias del Estado Español en el período 2008-2013 bajo el paraguas del estudio MCC-Spain; un estudio encargado de averiguar los factores que causan los cánceres de mama, próstata, colorrectal, gástrico y leucemia linfocítica crónica en pacientes entre 20-85 años. A partir de este macroestudio multicéntrico, los autores han querido averiguar el papel que juega la ingesta de carne con la incidencia (aparición de nuevos casos) de CE teniendo en cuenta el tipo de carne, cocción y punto de cocción de la carne. Se reclutaron los participantes (286 con diagnóstico reciente de CE y 2993 controles que no sufrían cáncer) y se les entrenó a recolectar datos de lo que comían a diario con un cuestionario validado de frecuencia de consumo donde además de los alimentos y de las cantidades, también se tuvo en cuenta el método de cocción escogido y el punto de cocción de la carne. Los autores del estudio clasificaron carne blanca como: pollo, pavo, pato, conejo y otras aves de caza; carne roja: cerdo, ternera, cordero, vísceras de cualquiera de estos animales así como hamburguesas o albóndigas de ternera o cerdo y carne procesada: beicon, salchichas, foie-gras, paté, jamón serrano y el resto de fiambres y carnes curadas ; siendo una ración de carne total, roja o blanca de 125g y de carne procesada 50g.

De los resultados del estudio se desprende que: el consumo de carne aumenta el riesgo de sufrir CE, sobre todo en varones. El riesgo se dispara aún más si el consumo semanal de carne roja es superior o igual a 225g, el de carne procesada es superior o igual a 215g o que el punto de cocción de la carne tanto roja como blanca sea “pasada”. Los guisos/estofados y las planchas-parrillas-barbacoas son los peores tipos de cocción para la carne roja y la cocción al horno es la peor por la carne blanca. Además, en hombres existe una asociación positiva en cuanto a dosis-respuesta; es decir mayor la ingesta de carne total, carne roja, carne blanca o carne procesada, mayor el riesgo de sufrir CE.

Los autores recuerdan que varios estudios han hipotetizado la causa de aumento de la incidencia de CE y consumo de carne. Se cree que el contenido de hierro heme de la carne oxida el ADN de nuestras células y además participa en la formación dentro de nuestro cuerpo de compuestos cancerígenos N-nitrosos. Además, el hierro heme es vital para que la bacteria Helicobacter Pylori pueda crecer; recordemos que esta bacteria es la causa principal de CE. Los autores también recalcan que independientemente del contenido de hierro, en la carne (roja, blanca y procesada) puede haber un exceso de sal y está cargada de grasas saturadas, colesterol, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas (ambos son grupos de compuestos cancerígenos = mutágenos, que se forman en la preparación y cocción de la carne y procesados de la carne y ​​que podrían desempeñar un papel determinante en la aparición de CE). Por último, los autores recalcan que el 89% de los participantes del estudio, tanto de los casos como de los controles estaban infectados con Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852

Suplements de ferro i Parkinsonisme (cat/esp)

La malaltia de Parkinson (MP) és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central que és progressiu i caracteritza per la destrucció d’un tipus de neurones de la Substància Negra, una part del cervell encarregada, entre d’altres, de la regulació del moviment voluntari i l’ajustament corporal i que en un estat avançat pot provocar alteracions cognitives. El Parkinsonisme (PK) és un terme general que engloba l’aparició de símptomes motors idèntics a la MP (bradicinèsia, tremolor, rigidesa i alteració de la marxa), però el causant és una malaltia diferent de la MP.

Es creu que la desregulació del metabolisme del ferro és el desencadenant principal de la MP i el PK. Encara que el ferro és necessari per a la síntesi de dopamina, s’ha vist en humans i models animals l’acumulació de dipòsits de ferro al voltant de les neurones dopaminèrgiques de la Substància Negra tant en pacients MP com PK. A més en estudis anteriors, s’havia observat que el ferro empitjorava la simptomatologia en pacients de PK i en un estudi transversal la suplementació amb ferro fins i tot accelerava la progressió de la MP.

L’estudi que us proposo avui ha utilitzat les dades d’un estudi longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Aquest estudi conté les dades mèdiques de més de 500000 participants i per l’anàlisi s’han tingut en compte els casos de MP i PK entre els participants en la franja de edat compresa entre 40-69 anys. De l’anàlisi de les dades se’n desprèn que: la predisposició genètica a patir MP és independent a la ingesta de ferro, la suplementació amb ferro fa disparar el risc de patir PK, aquest resultat és consistent amb l’observació que un excés en la ingesta de ferro accelera la MP. A més, a mode preliminar, s’està observant que quelants (fàrmacs ‘segrestadors’) de ferro poden disminuir la progressió de la MP. No obstant els autors recorden que el ferro és un mineral molt important pels humans i que el seu dèficit també pot alterar els moviments corporals. Recalquen que els suplements de ferro són rellevants per tractar un dèficit de ferro sempre que estigui ajustat i adaptat a l’individu i malaltia que provoca el dèficit.

Recomanació: no prenguis suplements de ferro pel teu compte. Deixa’t aconsellar per un diestista-nutricionista o un altre professional de la salut autoritzat, per esbrinar la causa del dèficit, la dosi i tipus de ferro.

BIBLIOGRAFIA

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

ESP.- Suplementos de hierro y Parkinsonismo

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que es progresivo y caracteriza por la destrucción de un tipo de neuronas de la Sustancia Negra, parte del cerebro encargada, entre otros, de la regulación del movimiento voluntario y ajuste corporal y que en un estado avanzado puede provocar alteraciones cognitivas. El Parkinsonismo (PK) es un término general que engloba la aparición de síntomas motores idénticos a la EP (bradicinesia, temblor, rigidez y alteración de la marcha), pero el causante es una enfermedad diferente a la EP.

Se cree que la desregulación del metabolismo del hierro es el desencadenante principal de la EP y el PK. Aunque el hierro es necesario para la síntesis de dopamina, se ha visto en humanos y modelos animales la acumulación de depósitos de hierro alrededor de las neuronas dopaminérgicas de la Sustancia Negra tanto en pacientes con EP como PK. Además, en estudios anteriores, se había observado que el hierro empeoraba la sintomatología en pacientes de PK y en un estudio transversal la suplementación con hierro incluso aceleraba la progresión de la EP.

El estudio que propongo hoy ha utilizado los datos de un estudio longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Este estudio contiene los datos médicos de más de 500.000 participantes y por el análisis se han tenido en cuenta los casos de EP y PK entre los participantes en la franja de edad comprendida entre 40-69 años. Del análisis de los datos se desprende que: la predisposición genética a sufrir EP es independiente a la ingesta de hierro; la suplementación con hierro hace disparar el riesgo de sufrir PK; este resultado es consistente con la observación de que un exceso en la ingesta de hierro acelera la EP. Además, a modo preliminar, se está observando que quelantes (fármacos 'secuestradores') de hierro pueden disminuir la progresión de la EP. Sin embargo, los autores recuerdan que el hierro es un mineral muy importante para los humanos y que su déficit también puede alterar los movimientos corporales. Hacen hincapié en que los suplementos de hierro son relevantes para tratar un déficit de hierro siempre que esté ajustado y adaptado al individuo y enfermedad que provoca el déficit.

Recomendación: no tomes suplementos de hierro por tu cuenta. Déjate aconsejar por un diestista-nutricionista u otro profesional de la salud atorizado para averiguar la causa del déficit, la dosis y tipos de hierro.

BIBLIOGRAFIA 

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

Idoneïtat del ioga pel tractament de la depressió i ansietat perinatal (cat/esp)

Al voltant del 12% de dones embarassades pateixen depressió arreu del món. La depressió perinatal és un trastorn depressiu major que pot manifestar-se des del començament de l’embaràs fins 4 setmanes després d’haver donat a llum. Els símptomes associats són un declivi de la memòria a curt termini, atenció i raonament. Les pacients també poden manifestar irritabilitat i trastorns del son i en casos extrems al·lucinacions o tendències suïcides. Els canvis físics i alteracions hormonals que experimenten les dones embarassades juntament amb la incògnita del transcurs i resultat de l’embaràs podrien ser els factors claus que poden propiciar a la depressió i ansietat. Depressió durant l’embaràs és sinònim de retard en el creixement intrauterí, part prematur o baix pes en néixer. En paral·lel, patir depressió perinatal pot promoure l’aparició de diabetis gestacional o hipertensió gestacional en la mare. A més, pot afectar negativament el desenvolupament emocional i conductual del nou nat. En la majoria dels casos, depressió i ansietat perinatal van lligades de la mà.

El ioga és una activitat física acceptada arreu del món que combina les postures o asanes, la respiració i la meditació pel foment de la salut i consciència corporal. Els beneficis en humans de la pràctica regular de ioga han estat validats àmpliament per la literatura científica. Els efectes terapèutics beneficiosos d’aquesta pràctica poden observar-se, entre d’altres, en la gestió de la depressió i nivells estrès i ansietat. La pràctica de qualsevol activitat física promou en major o menor mesura l’alliberament d’endorfines i, per tant, la possibilitat de regular les emocions, però el ioga va més enllà; el moviment i relaxació de músculs i teixits tous, emfatitzant la respiració amb la correcció de la postura fan del ioga una activitat idònia per a embarassades davant altres tipus d’activitat física.

Avui us presento 3 metaanàlisis dutes a terme aquest 2022 amb la mateixa temàtica: com la pràctica del ioga durant l’embaràs pot ser beneficiós en la gestió de la depressió i ansietat derivades d’aquest estat fisiològic. Tenint en compte la gran disparitat pel que fa a la freqüència, intensitat, duració o tipus de ioga emprat en els estudis inclosos en les tres metaanàlisis, els resultats deixen tot molt clar: la pràctica de ioga adaptat al període perinatal és segur i és un tractament no farmacològic efectiu en la reducció de la depressió i ansietat. Els autors de les tres metaanàlisis recalquen, però que qualsevol embarassada amb depressió ha de buscar ajuda professional i discutir amb el seu psicòleg/psiquiatre la idoneïtat de practicar ioga durant aquest període vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9

ESP.- Idoneidad del yoga para el tratamiento de la depresión y ansiedad perinatal

Alrededor del 12% de mujeres embarazadas sufren depresión en todo el mundo. La depresión perinatal es un trastorno depresivo mayor que puede manifestarse desde el inicio del embarazo hasta 4 semanas después de haber dado a luz. Los síntomas asociados son un declive de la memoria a corto plazo, atención y razonamiento. Las pacientes también pueden manifestar irritabilidad y trastornos del sueño y en casos extremos alucinaciones o tendencias suicidas. Los cambios físicos y alteraciones hormonales que experimentan las mujeres embarazadas junto a la incógnita del transcurso y resultado del embarazo podrían ser los factores claves que pueden propiciar la depresión o ansiedad. Depresión durante el embarazo es sinónimo de retraso en el crecimiento intrauterino, parto prematuro o bajo peso al nacer. En paralelo, sufrir depresión perinatal puede promover la aparición de diabetes gestacional o hipertensión gestacional en la madre. Además, puede afectar negativamente al desarrollo emocional y conductual del recién nacido. En la mayoría de los casos, depresión y ansiedad perinatal van atadas de la mano.

El yoga es una actividad física aceptada en todo el mundo que combina las posturas o asanas, la respiración y la meditación para el fomento de la salud y conciencia corporal. Los beneficios en humanos de la práctica regular de yoga han sido ampliamente validados por la literatura científica. Los efectos terapéuticos beneficiosos de esta práctica pueden observarse, entre otros, en la gestión de la depresión y niveles estrés y ansiedad. La práctica de cualquier actividad física promueve en mayor o menor medida la liberación de endorfinas y, por tanto, la posibilidad de regular las emociones, pero el yoga va más allá; el movimiento y relajación de músculos y tejidos blandos, enfatizando la respiración con la corrección de la postura hacen del yoga una actividad idónea para embarazadas frente a otros tipos de actividad física.


Hoy os presento 3 metaanálisis llevados a cabo este 2022 con la misma temática: cómo la práctica del yoga durante el embarazo puede ser beneficioso en la gestión de la depresión y ansiedad derivadas de este estado fisiológico. Teniendo en cuenta la gran disparidad en cuanto a la frecuencia, intensidad, duración o tipo de yoga empleado en los estudios incluidos en los tres metaanálisis, los resultados dejan todo muy claro: la práctica de yoga adaptado al período perinatal es seguro y es un tratamiento no farmacológico efectivo en la reducción de la depresión y ansiedad. Los autores de los tres metaanálisis recalcan, pero que cualquier embarazada con depresión debe buscar ayuda profesional y discutir con su psicólogo/psiquiatra la idoneidad de practicar yoga durante este período vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9

Additius alimentaris, restes de sabó i microbiota (cat/esp)

L’estudi que us proposo avui, probablement molts considerareu que no té molt pes científic a causa del baix nombre de participants, però no deixa de ser un estudi amb enfocament innovador. Es tracta de quelcom que fins ara no s’ha estudiat i respon al fet de l’elecció diària del que mengem o de com rentem els plats…… si, sona estrany el que escric però deixeu-me explicar…

Acaba de publicar-se un estudi on a partir de mostres de femta de 13 voluntaris sans, els espècimens s’han inoculat amb additius alimentaris comuns, edulcorants artificials i productes de neteja domèstica (sabó de rentar plats i pasta de dents) i s’ha observat la variació/viabilitat del microbioma, l’afectació de la seva capacitat de fermentació i la possible repercussió en la salut humana.

Els bacteris que tenim al tracte digestiu (microbioma) viuen i sobreviuen a partir de la fermentació de la fibra que ingerim diàriament. A més d’oferir-nos protecció enfront de patògens externs, també ens proporcionen un seguit de substàncies químiques molt beneficioses tan localment (manteniment de la integritat intestí, absorció nutrients, etc.) així com per exemple en la modulació del sistema immunitari o disminuir el grau d’inflamació sistèmica que puguem estar sotmesos en un moment determinat. En aquest sentit, s’ha observat un seguit d’esdeveniments que tenen en comú tant la malaltia inflamatòria intestinal, l’obesitat i la Diabetes Mellitus. Aquests esdeveniments es manifesten en l’hoste com: tenir una diversitat reduïda de la població de bacteris que conformen el microbioma, una producció baixa d’àcids grassos de cadena curta i disbiosi.

El grau de processament i nivells de conservació dels aliments que existeix en l’actualitat ha fet multiplicar en paral·lel l’ús extensiu de productes per la higiene industrial i domèstica. Està clar que avui en dia no mengem el mateix que menjàvem fa un segle i això ha suposat que la industrialització de l’alimentació tot i que aparentment ens ha fet la vida més fàcil i ens ha protegit de possibles processos infecciosos, hagi passat factura al nostre microbioma. Aquest fet s’ha considerat com la possible explicació a l’augment de la incidència (ascens dels nous casos) de malalties no transmissibles. Els aliments on s’han emprat additius i conservants alimentaris conformen més del 50% de la dieta occidental, dieta associada a l’augment de malalties no transmissibles. Tot i que els additius alimentaris han de ser testats i aprovats abans de poder ser usats en alimentació humana, fins avui no s’ha tingut en compte l’efecte que pot tenir la ingesta d’aquests compostos químics a curt termini en l’estat i funció del microbioma i a llarg termini en la salut de l’hoste.

Estudis en animals han mostrat efectes adversos per la ingesta d’additius alimentaris en la salut cardiovascular, la salut dels colonòcits (cèl·lules que donen estructura i funció al còlon) i la capa de mucosa que recobreix el tracte digestiu de l’hoste (animal) via alteració de la microbiota. Se sap que la utilització de certs emulsionants fa augmentar la permeabilitat intestinal, pot alterar la composició del microbioma i fer que per exemple l’Escherichia Coli pugui traspassar molt fàcilment els epitelis intestinals fins a arribar al torrent sanguini.

De l’estudi se’n desprèn que hi ha certs additius alimentaris, i fins i tot el sabó de rentar els plats, que generen canvis perjudicials en la composició de la microbiota intestinal generant-se una molt semblant a aquelles persones que pateixen obesitat o malaltia inflamatòria intestinal i que podrien explicar l’augment de malalties no transmissibles. Els autors apunten a ser cautelosos amb la ingesta d’aliments que continguin cinamaldehid, polisorbat-80 (E-433), sulfit de sodi (E-221), benzoat de sodi (E-211), sucralosa (E-955) i detergent de rentar plats. L’assaig amb la fermentació de les mostres de femta no deixa de ser una fotografia instantània i cal recalcar que el tracte digestiu i la interacció entre els òrgans, microbiota i aliments és molt més complex.

Recomanació: evita menjar aliments ultraprocessats, utilitza la quantitat justa de sabó de rentar plats i esbandeix-los bé per evitar que arribin restes de sabó a l’intestí.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

–> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8

ESP.- Aditivos alimentarios, restos de jabón y microbiota 

El estudio que os propongo hoy, probablemente muchos considerará que no tiene mucho peso científico debido al bajo número de participantes, pero no deja de ser un estudio con enfoque innovador. Se trata de algo que hasta ahora no se ha estudiado y responde al hecho de la elección diaria de lo que comemos o de cómo lavamos los platos…… sí, suena extraño lo que escribo pero dejadme explicar…

Acaba de publicarse un estudio donde a partir de muestras de heces de 13 voluntarios sanos, los especímenes se han inoculado con aditivos alimentarios comunes, edulcorantes artificiales y productos de limpieza doméstica (jabón de lavar platos y pasta de dientes) y se ha observado la variación/viabilidad del microbioma, la afectación de su capacidad de fermentación y la posible repercusión en la salud humana.

Las bacterias que tenemos en el tracto digestivo (microbioma) viven y sobreviven a partir de la fermentación de la fibra que ingerimos a diario. Además de ofrecernos protección frente a patógenos externos, también nos proporcionan una serie de sustancias químicas muy beneficiosas tan localmente (mantenimiento de la integridad intestino, absorción nutrientes, etc.) así como por ejemplo en la modulación del sistema inmunitario o disminuir el grado de inflamación sistémica que podamos estar sometidos en un momento determinado. En este sentido, se ha observado una serie de eventos que tienen en común tanto la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad y la Diabetes Mellitus. Estos eventos se manifiestan en el huésped como: tener una diversidad reducida de la población de bacterias que conforman el microbioma, una producción baja de ácidos grasos de cadena corta y disbiosis.

El grado de procesamiento y niveles de conservación de los alimentos que existe en la actualidad en paralelo ha multiplicado el uso extensivo de productos para la higiene industrial y doméstica. Está claro que hoy en día no comemos lo mismo que comíamos hace un siglo y esto ha supuesto que la industrialización de la alimentación aunque aparentemente nos ha hecho la vida más fácil y nos ha protegido de posibles procesos infecciosos, haya pasado factura a nuestro microbioma. Este hecho se ha considerado como la posible explicación del aumento de la incidencia (ascenso de los nuevos casos) de enfermedades no transmisibles. Los alimentos en los que se han empleado aditivos y conservantes alimentarios conforman más del 50% de la dieta occidental, dieta asociada al aumento de enfermedades no transmisibles. Aunque los aditivos alimentarios deben ser testados y aprobados antes de poder ser usados ​​en alimentación humana, hasta la fecha no se ha tenido en cuenta el efecto que puede tener la ingesta de estos compuestos químicos a corto plazo en el estado y función del microbioma ya largo plazo en la salud del huésped.

Estudios en animales han mostrado efectos adversos por la ingesta de aditivos alimentarios en la salud cardiovascular, la salud de los colonocitos (células que dan estructura y función al colon) y la capa de mucosa que recubre el trato digestivo del huésped ( animal) vía alteración de la microbiota. Se sabe que la utilización de ciertos emulsionantes aumenta la permeabilidad intestinal, puede alterar la composición del microbioma y hacer que por ejemplo la Escherichia Coli pueda traspasar muy fácilmente los epitelios intestinales hasta llegar al torrente sanguíneo.

Del estudio se desprende que existen ciertos aditivos alimentarios, e incluso el jabón de lavar los platos, que generan cambios perjudiciales en la composición de la microbiota intestinal generándose una muy parecida a aquellas personas que padecen obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal y que podrían explicar el aumento de enfermedades no transmisibles. Los autores apuntan a ser cautelosos con la ingesta de alimentos que contengan cinamaldehído, polisorbato-80 (E-433), sulfito de sodio (E-221), benzoato de sodio (E-211), sucralosa (E-955) y detergente de lavar platos. El ensayo con la fermentación de las muestras de heces no deja de ser una fotografía instantánea y es necesario recalcar que el trato digestivo y la interacción entre los órganos, microbiota y alimentos es mucho más compleja.

Recomendación: evita comer alimentos ultraprocesados, utiliza la cantidad justa de jabón de lavar platos y aclara bien para evitar que lleguen restos de jabón al intestino.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

--> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8

Arròs blanc vs. integral, la diferència si és important……..de fet, força important (cat/esp)

L’arròs és un aliment bàsic a la cuina asiàtica. Després del blat de moro, és el cereal més cultivat i es creu que és consumit per més del 50% de la població mundial. L’arròs blanc és el resultat de refinar i polir el gra d’arròs original que conté la fibra i diferents capes on s’acumulen vitamines, minerals i altres fitonutrients (principalment polifenols, fitoesterols i lignans). Un cop refinat, en el gra només resta la part midonosa i això es tradueix en que l’arròs blanc te un index glucèmic més elevat que l’arròs integral (ig 72 vs.50).

Els casos de Diabetes Mellitus tipus 2 (DMT2) no paren de créixer arreu del món, éssent més evident en els països amb una renda per càpita baixa o mitjana. D’altra banda existeixen molts estudis que associen, de froma independent, la presència de fibra o el mineral magnesi amb el risc de patir o no DMT2, de fet estudis epidemiològics han detectat l’augment del risc de patir DMT2 al menjar qualsevol cereal refinat (1). L’estudi P.U.R.E. (Prospective Urban and Rural Epidemiology study) desvetlla que una ingesta elevada de cereals refinats està associat a un augment de la mortalitat i un augment del risc cardiovascular (2).

La metanàlisi que avui us presento ha inclòs només19 articles dels 9250 revisats i que no cumplien del amb els criteris d’inclusió. Els estudis incorporats han proporcionat dades de més de 770.000 individus de la Xina, sudest asiàtic, orient pròxim, Europa, Austràlia i Estats Units. Del metanàlisi s’en desprén que el consum d’arròs blanc està associat al augment del risc de patir DMT2, proporcionalment disparant-se el risc més en dones que en homes. L’estudi ha trobat una associació inversa en menjar arròs integral i el risc de patir DMT2. A més a més, substituir arròs blanc per arròs integral es tradueix en una millora del colesterol HDL (‘colesterol bo’) (1).

BIBLIOGRAFIA:

—> (1) doi.org: 10.1136/bmjopen-2022-065426
—> (2) doi.org: 10.1136/bmj.m4948

ESP.- Arroz blanco vs. integral, la diferencia si es importante……..de hecho, bastante importante

El arroz es un alimento básico en la cocina asiática. Tras el maíz, es el cereal más cultivado y se cree que es consumido por más del 50% de la población mundial. El arroz blanco es el resultado de refinar y pulir el grano de arroz original que contiene la fibra y diferentes capas donde se acumulan vitaminas, minerales y otros fitonutrientes (principalmente polifenoles, fitoesteroles y lignanos). Una vez refinado, en el grano sólo queda la parte midonosa y esto se traduce en que el arroz blanco tiene un índice glucémico más elevado que el arroz integral (ig 72 vs.50). 

Los casos de Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) no paran de crecer en todo el mundo, siendo más evidente en los países con una renta per cápita baja o media. Por otro lado existen muchos estudios que asocian, de forma independiente, la presencia de fibra o el mineral magnesio con riesgo de sufrir o no DMT2, de hecho estudios epidemiológicos han detectado el aumento del riesgo de sufrir DMT2 al comer cualquier cereal refinado (1). El estudio P.U.R.E. (Prospective Urban and Rural Epidemiology study) desvela que una elevada ingesta de cereales refinados está asociado a un aumento de la mortalidad y un aumento del riesgo cardiovascular (2). 

El metanálisis que hoy os presento ha incluido sólo 19 artículos de los 9250 revisados ​​y que no cumplían con los criterios de inclusión. Los estudios incorporados han proporcionado datos de más de 770.000 individuos de China, sudeste asiático, oriente cercano, Europa, Australia y Estados Unidos. Del metanálisis se desprende que el consumo de arroz blanco está asociado al aumento del riesgo de sufrir DMT2, proporcionalmente disparándose el riesgo más en mujeres que en hombres. El estudio ha encontrado una asociación inversa al comer arroz integral y el riesgo de padecer DMT2. Además, sustituir arroz blanco por arroz integral se traduce en una mejora del colesterol HDL (colesterol bueno) (1).

BIBLIOGRAFIA:

—> (1) doi.org: 10.1136/bmjopen-2022-065426
—> (2) doi.org: 10.1136/bmj.m4948