Els beneficis de la farigola (cat/esp)

Sabies que la United States Environmental Protection Agency (EPA) inclou a la farigola com un dels desinfectants amb evidència científica per ser utilitzat contra el virus COVID-19?

Sí, la EPA ha inclòs la farigola com a desinfectant d’ús extern per superfícies dures i mans per ús residencial, institucional o centres de salut. El timol és el compost fenòlic responsable d’aquesta acció viricida, però la farigola també conté altres substàncies com el carvacrol, àcid cafeic, àcid rosmarínic, tanins o xantofil·les com la luteïna, zeaxantina o altres antioxidants com la pigenina, naringerina, luteolina o timonina amb diferents activitats biològiques. El timol és la substància amb més capacitat antioxidant que té la farigola, ens ajuda al fet que no es formin radicals lliures que podrien generar carcinogènesi, mutagènesi, inflamació, dany de l’ADN, envelliment i malalties cardiovasculars. També potencia l’activitat dels mecanismes antioxidants que té el nostre propi cos com el Super Òxid Dismutasa, catalasa, glutatió peroxidasa, glutatió-S-transferasa i altres antioxidants d’origen no enzimàtic om la vitamina C i E. Extractes de farigola han mostrat la inhibició de la producció de mediadors proinflamatoris com TNF-alfa, IL-6 i IL-1B. In vitro el timol i el carvacrol han demostrat el seu potencial com agents anticancerígens i quimiopreventius en diversos cultius cel·lulars imitant càncers humans; es creu que el carvacrol encara és més citotòxic (capacitat de matar cèl·lules canceroses) que el timol.

Mundialment, els sis patògens que causen més morts per resistència microbiana són: l’Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa; l’oli essencial de farigola ha mostrat activitat antibacteriana en experimentació in vitro amb soques dels bacteris anomenats amb anterioritat. El carvacrol també supera al timol pel que fa a l’activitat antifúngica, especialment del gènere Càndida, Aspergillus o Cryptococcus. L’activitat antivírica de la farigola ha quedat palesa amb: l’inactivació de la infectivitat del Virus Herpes Simple, inhibició in vitro de la replicació i càrrega vírica de coronavirus felins, interferència activa contra la proteïna Tat que, un cop infectats, promou l’establiment del virus HIV i efecte inhibitori del timol i carvacrol contra la proteïna de l’espícula del SARS-CoV2.

Recomanació: utilitza cada dia plantes aromàtiques per condimentar els teus plats, millor si són fresques per aprofitar al màxim els seus beneficis per la nostra salut.

ESP.-Los beneficios del tomillo

¿Sabías que la United States Environmental Protection Agency (EPA) incluye en el tomillo como uno de los desinfectantes con evidencia científica para ser utilizado contra el virus COVID-19? Sí, la EPA ha incluido el tomillo como desinfectante de uso externo para superficies duras y manos y para su uso residencial, institucional o centros sanitarios. El timol es el compuesto fenólico responsable de esta acción viricida, pero el tomillo también contiene otras sustancias como el carvacrol, ácido cafeico, ácido rosmarínico, taninos o xantofilas como la luteína, zeaxantina u otros antioxidantes como la pigenina, naringerina, luteolina o timonina con diferentes actividades biológicas. El timol es la sustancia con mayor capacidad antioxidante que tiene el tomillo, nos ayuda a que no se formen radicales libres que podrían generar carcinogénesis, mutagénesis, inflamación, daño del ADN, envejecimiento y enfermedades cardiovasculares. También potencia la actividad de los mecanismos antioxidantes que tiene nuestro propio cuerpo como el Super Óxido Dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión-S-transferasa y otros antioxidantes de origen no enzimático como la vitamina C y E. Extractos de tomillo han mostrado la inhibición de la producción de mediadores proinflamatorios como TNF-alfa, IL-6 y IL-1B. In vitro, el timol y el carvacrol han demostrado su potencial como agentes anticancerígenos y quimiopreventivos en diversos cultivos celulares imitando cánceres humanos; se cree que el carvacrol es aún más citotóxico (capacidad de matar células cancerosas) que el timol.

Globalmente, los seis patógenos que causan más muertes por resistencia microbiana son: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa; el aceite esencial de tomillo ha mostrado actividad antibacteriana en experimentación in vitro con cepas de las bacterias nombradas con anterioridad. El carvacrol también supera al timol en lo que se refiere a la actividad antifúngica, especialmente del género Cándida, Aspergillus o Cryptococcus. La actividad antivírica del tomillo ha quedado patente con: la inactivación de la infectividad del Virus Herpes Simple, inhibición in vitro de la replicación y carga vírica de coronavirus felinos, interferencia activa contra la proteína Tat que, una vez infectados, promueve el establecimiento del virus HIV y efecto inhibitorio del timol y carvacrol contra la proteína de la espícula del virus SARS-CoV2.

Recomendación: utiliza cada día plantas aromáticas para condimentar tus platos, mejor si son frescas para aprovechar al máximo sus beneficios.

BIBLIOGRAFIA:

–>Doi: 10.3390/nu14102104

+ 30 aliments vegetals (cat/esp)

Arribes a menjar setmanalment 30 vegetals diferents? Després d’haver analitzat les mostres fecals de més d’11000 persones, la iniciativa duta a terme per l’American Gut Project ha posat en relleu que aquelles persones que mengen més de 30 vegetals diferents setmanalment tenen una major diversitat de la microbiota intestinal i millor qualitat d’espècies fermentadores que produeixen àcids grassos de cadena curta. Els àcids grassos de cadena curta que produïm, participen en el nostre sistema antioxidant, mantenen a ratlla bacteris com l’Escherichia Coli o la Salmonella, redueixen la permeabilitat intestinal i indueixen a l’apoptosi (mort programada) de les cèl·lules canceroses. Et recomano augmentar el consum de fruita, verdura, hortalisses, fruita seca, llavors, cereals, llegums, etc. per incrementar la diversitat i aprofitar-te dels innumerables beneficis que ens ofereix una microbiota sana.

ESP.- + de 30 alimentos vegetales

¿Comes semanalmente 30 vegetales distintos? Después de haber analizado las muestras fecales de más de 11000 personas, la iniciativa llevada a cabo por el American Gut Project ha puesto en evidencia que aquellas personas que comen más de 30 vegetales diferentes semanalmente tienen una mayor diversidad de la microbiota intestinal y mejor calidad de especies fermentadoras que producen ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta que producimos, participan en nuestro sistema antioxidante, mantienen a raya bacterias como Escherichia Coli o Salmonella, reducen la permeabilidad intestinal e inducen a la apoptosis (muerte programada) de las células cancerosas. Te recomiendo aumentar el consumo de fruta, verdura, hortalizas, frutos secos, semillas, cereales, legumbres, etc. para incrementar la diversidad y aprovecharte de los inumerables beneficios que ofrece una microbiota sana.

THE MICROSETTA INITIATIVE

Home

Temps de cireres… (cat/esp)

El gènere Prunus es troba distribuït per tor el món i compren més de 430 espècies. D’entre totes aquestes espècies, la més coneguda per nosaltres és la Prunus avium o cirera. Des de temps immemorables, diferents parts de les cireres s’han utilitzat com agents diürètic, sedant, drenant o anti inflamatori. És una fruita molt rica en compostos fenòlics amb una excel·lent capacitat antiinflamatòria (antocianines, àcids hidroxibenzoics, àcid cafeic, àcid cumàric i quercetina). Les antocianines i la quercetina també tenen capacitat antioxidant. Tant les antocianidines com els altres compostos fenòlics incolors actuen sinèrgicament i, en estudis in vitro, han mostrat activitat anticancerígena i antiproliferativa (impedeixen la reproducció de cèl·lules canceroses); concretament els assajos s’han fet amb cèl·lules d’adenocarcinoma gàstric i de neuroblastoma.

ESP.-Tiempo de cerezas…

El género Prunus se encuentra distribuido por todo el mundo y comprende más de 430 especies. Entre todas estas especies, la más conocida es la Prunus avium o cereza. Desde tiempos inmemorables, diferentes partes de las cerezas se han utilizado como agentes diurético, sedante, drenante o antiinflamatorio. Es una fruta muy rica en compuestos fenólicos con una excelente capacidad antiinflamatoria (antocianinas, ácidos hidroxibenzoicos, ácido cafeico, ácido cumárico y quercetina). Las antocianinas y la quercetina también tienen capacidad antioxidante. Tanto las antocianidinas como los otros compuestos fenólicos incoloros actúan sinérgicamente y, en estudios in vitro, han mostrado actividad anticancerígena y antiproliferativa (impiden la reproducción de células cancerosas); concretamente los ensayos se han realizado con células de adenocarcinoma gástrico y de neuroblastoma.

BIBLIOGRAFIA:

–>Doi: 10.3390/molecules27010268