Activitat física, menopausa i salut (cat/esp)

El període transicional de la menopausa es caracteritza per un seguit de canvis metabòlics que propicien un guany de pes, un canvi en la distribució del greix corporal i una pèrdua de la massa muscular. Els canvis hormonals fan que augmenti la resistència a la insulina que juntament amb la distribució central del teixit adipós generen un ambient proinflamatori que representa el punt de partida de la Síndrome Metabòlica (SM), la Diabetis Mellitus i patologies cardiovasculars. Les dones també poden patir símptomes vasomotors (‘fogots’), alteracions de la son, declivi cognitiu i fins i tot trastorns de la conducta. Igualment, cal tenir en compte que l’augment del risc metabòlic continua existint encara que algunes dones no pateixin un augment de l’índex de massa corporal.

Generalment, aquest període acostuma a anar acompanyat d’una disminució de l’activitat física que alhora exacerba la disfunció metabòlica. Està del tot clar dels beneficis de l’activitat física en aquesta etapa vital; les dones que han seguit un patró actiu durant la pre menopausa i anys anteriors arriben amb moltes menys alteracions metabòliques que es tradueixen en menys massa de teixit adipós, més massa muscular, menys distribució andrògina del greix (concentració de greix al voltant de la panxa i òrgans abdominals que dispara pels núvols el risc cardiovascular) i més densitat òssia.

S’ha vist que l’activitat física tant en models animals com en dones és un factor de risc modificable que ajuda a prevenir o atenuar els canvis hormonals perjudicials durant la menopausa.

La menopausa augmenta el risc de patir malalties metabòliques. Els nivells baixos d’estrògens afavoreixen, entre d’altres, l’obesitat. Amb l’obesitat augmenta la probabilitat de patir hiperglicèmia, hipertensió, diabetis mellitus i/o hipercolesterolèmia. La disminució en la producció d’estrògens fa que disminueixi la despesa energètica (disminució del metabolisme basal + disminució de la massa muscular + reducció dels nivells d’activitat física). L’alteració de la ràtio estrògens vs andrògens afavoreix la mobilització del greix cap a la zona abdominal, una distribució ‘masculinitzada’ que afavoreix l’acumulació no només de greix subcutani sinó també de greix visceral, alteració dels marcadors lipídics en sang (transaminases, colesterol LDL, triglicèrids, etc.) i es dispari pels núvols el risc cardiovascular. Teixit adipós és sinònim d’inflamació. Els adipòcits, les cèl·lules que conformen el teixit adipós, aprofiten el caos metabòlic per generar localment un seguit de substàncies inflamatòries i afavorir la resistència a la insulina.

Practicar esport amb sentit comú aporta beneficis a qualsevol nivell i a qualsevol edat. Concretament, en dones menopàusiques i postmenopàusiques, aquests beneficis s’han pogut observar en diversos tipus d’activitat física: per exemple la tonificació-musculació ajuda a mantenir i/o augmentar la massa muscular mentre es crema el greix acumulat. En general, simplement el fet de tenir més massa muscular es tradueix en tenir el metabolisme basal més alt; és a dir que per fer taques bàsiques com dormir, moure’ns, etc. ja gastem més energia i, per tant, gastem més greix. Altres autors també constaten els beneficis de l’entrenament d’intervals d’alta intensitat (HIIT) enfront dels esports de resistència, ja que es perd teixit adipós mentre que es manté la massa muscular. I cal no oblidar que també s’han observat beneficis quant a la millora del valor circumferència de cintura, la qualitat de la son, canvis conductuals, etc. en aquelles dones menopàusiques que practiquen ioga o Tai Chi o entrenament funcional amb bandes elàstiques.

Recomanació: si pots intenta caminar un mínim de 45 min diàriament i si pots, practica algun tipus d’activitat física d’una hora de durada tres cops per setmana.

BIBLIOGRAFIA

Marsh ML, Novaes Oliveira M, Vieira-Potter VJ. Adypocite metabolism and health after menopause: the role of exercise. Nutrients . 2023; 15:444. https://doi.org/10.3390/nu15020444

ESP.- Actividad física, menopausia y salud

El período transicional de la menopausia se caracteriza por una serie de cambios metabólicos que propician una ganancia de peso, un cambio en la distribución de la grasa corporal y una pérdida de la masa muscular. Los cambios hormonales hacen que aumente la resistencia a la insulina que junto con la distribución central del tejido adiposo generan un ambiente proinflamatorio que representa el punto de partida del Síndrome Metabólico (SM), la Diabetes Mellitus y patologías cardiovasculares. Las mujeres también pueden sufrir síntomas vasomotores (sofocos), alteraciones del sueño, declive cognitivo e incluso trastornos de la conducta. Igualmente, hay que tener en cuenta que el aumento del riesgo metabólico sigue existiendo aunque algunas mujeres no sufran, durante esta transición, un aumento del índice de masa corporal.

Generalmente, este período suele ir acompañado de una disminución de la actividad física que a la vez exacerba la disfunción metabólica. Está del todo claro los beneficios que ofrece de la actividad física en esta etapa vital; las mujeres que han seguido un patrón activo durante la pre menopausia y años anteriores llegan con muchas menos alteraciones metabólicas que se traducen en menos masa de tejido adiposo, más masa muscular, menos distribución andrógina de la grasa (concentración de grasa alrededor de la barriga y órganos abdominales que dispara por las nubes el riesgo cardiovascular) y mayor densidad ósea.

Se ha visto que la actividad física, tanto en modelos animales como en mujeres, es un factor de riesgo modificable que ayuda a prevenir o atenuar los cambios hormonales perjudiciales durante la menopausia.
La menopausia aumenta el riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Los bajos niveles de estrógenos favorecen, entre otros, la obesidad. Con la obesidad aumenta la probabilidad de sufrir hiperglicemia, hipertensión, diabetes mellitus y/o hipercolesterolemia. La disminución en la producción de estrógenos hace que disminuya el gasto energético (disminución del metabolismo basal + disminución de la masa muscular + reducción de los niveles de actividad física). La alteración de la ratio estrógenos vs andrógenos favorece la movilización de la grasa hacia la zona abdominal, una distribución 'masculinizada' que favorece la acumulación no sólo de grasa subcutánea sino también de grasa visceral, alteración de los marcadores lipídicos en sangre (transaminasas, colesterol LDL, triglicéridos, etc.) y se dispare por las nubes el riesgo cardiovascular. Tejido adiposo es sinónimo de inflamación. Los adipocitos, las células que conforman el tejido adiposo, aprovechan el caos metabólico para generar localmente una serie de sustancias inflamatorias y favorecer la resistencia a la insulina.

Practicar deporte con sentido común aporta beneficios a cualquier nivel y a cualquier edad. Concretamente, en mujeres menopáusicas y postmenopáusicas, estos beneficios se han podido observar en diversos tipos de actividad física: por ejemplo la tonificación-musculación ayuda a mantener y/o aumentar la masa muscular mientras se quema la grasa acumulada. En general, simplemente tener más masa muscular se traduce en tener el metabolismo basal más alto; es decir que para manchas básicas como dormir, movernos, etc. ya gastamos más energía y, por tanto, gastamos más grasa. Otros autores también constatan los beneficios del entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) frente a los deportes de resistencia, puesto que se pierde tejido adiposo mientras que se mantiene la masa muscular. Y no hay que olvidar que también se han observado beneficios en cuanto a la mejora del valor circunferencia de cintura, la calidad del sueño, cambios conductuales, etc. en aquellas mujeres menopáusicas que practiquen yoga o Tai Chi o entrenamiento funcional con bandas elásticas.

Recomendación: si puedes intenta caminar un mínimo de 45 min a diario y si puedes, practica algún tipo de actividad física de una hora de duración tres veces por semana.

BIBLIOGRAFIA

Marsh ML, Novaes Oliveira M, Vieira-Potter VJ. Adypocite metabolism and health after menopause: the role of exercise. Nutrients . 2023; 15:444.https://doi.org/10.3390/nu15020444

Anuari del 2022 (cat)

Aquí teniu resumit el que ha estat el 2022. Al llarg d’aquests mesos i després d’haver revisat al voltant de 42 articles científics, la majoria metaanàlisi, espero que pugueu estar millor informats a l’hora de prendre decisions del que mengeu i potenciar així la vostra salut.

(11/05) Les cireres són una fruita molt rica en compostos fenòlics amb una excel·lent capacitat antiinflamatòria (antocianines, àcids hidroxibenzoics, àcid cafeic, àcid cumàric i quercetina). Les antocianines i la quercetina també tenen capacitat antioxidant. Tant les antocianidines com els altres compostos fenòlics incolors actuen sinèrgicament i, en estudis in vitro, han mostrat activitat anticancerígena i antiproliferativa (impedeixen la reproducció de cèl·lules canceroses); concretament els assajos s’han fet amb cèl·lules d’adenocarcinoma gàstric i de neuroblastoma.

(24/05) Menjar més de 30 vegetals diferents setmanalment promou una major diversitat de la microbiota intestinal i millor qualitat d’espècies fermentadores que produeixen àcids grassos de cadena curta. Els àcids grassos de cadena curta que produïm, participen en el nostre sistema antioxidant, mantenen a ratlla bacteris com l’Escherichia Coli o la Salmonella, redueixen la permeabilitat intestinal i indueixen a l’apoptosi (mort programada) de les cèl·lules canceroses.

(30/05) La farigola conté timol i carvacrol i l’EPA (United States Environmental Protection Agency) l’ha inclòs com un dels millors desinfectants amb evidència científica per ser utilitzat contra el virus SARS-CoV2.

(01/06) S’ha de potenciar el consum de crucíferes (bròcoli, coliflor, kale, col, nap, rave), ja que són riques en un compost sofrat anomenat sulforafà. Aquest fitonutrient a més a més d’estimular / potenciar els processos de desintoxicació, també ens ajudarà a disminuir els nivells d’inflamació, és neuroprotector, té acció anticancerígena front certs càncers, etc.

(08/06) Existeixen més de 700 antocianines en la natura. Aquests pigments que contenen certs vegetals, fluctuen entre el vermell, rosat, blau i porpra. La nostra salut pot beneficiar-se de l’acció de les antocianines mitjançant la modificació de la microbiota, disminució de l’estrès oxidatiu, disminució de la inflamació, síntesi del IGF-1 amb capacitat neuroprotectora.

(09/06) La fragilitat que experimentem quan envellim fa que ens tornem vulnerables als estressors relacionats amb la salut. Substituir només un 5% de proteïna animal, proteïna provinent de lactis, proteïna animal d’origen no lacti (carn i ous) per proteïna vegetal es redueix el risc de patir fragilitat un 38, 32 i 42 % respectivament. Una major ingesta de proteïna vegetal, però no de proteïna animal està associada a una disminució de la fragilitat.

(16/06) Els préssecs contenen àcid clorogènic. Aquest àcid té propietats antiinflamatòries, anticancerígenes, antioxidants, antiepilèptiques, antidiabètiques, antihipertensives i neuroprotectores. A més a més, és un potent bactericida i també manté a ratlla a fongs, llevats i virus.

(21/06) La toma de probiòtics és capaç de modificar la inflamació persistent i local en pacients amb brots recurrents de diverticulitis, però no s’ha d’oblidar un cop més la importància de la ingesta de fibra; vital per la viabilitat de la microbiota, per la secreció de substàncies antiinflamatòries i pel moviment peristàltic diari. S’ha vist que no poder evacuar la femta diàriament altera el perfil de la microbiota, promou el sobre creixement de bacteris patògens i genera encara més inflamació.

(29/06) Més de 500 milions d’adults arreu del món pateixen Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2). Segons estudis recentment duts a terme a Canadà-Anglaterra-Espanya, les persones que consumeixen més ultraprocessats tenen un risc entre 37-44-53 % de contraure DM2. Un consum d’ultraprocessats fa augmentar l’Índex de Massa Corporal en mares gestants.

(30/06) Una dieta rica en crucíferes té efectes molt beneficiosos per la preservació de l’ADN gràcies als fitonutrients presents amb capacitat antigenotòxica (capacitat protectora que evita la mutació de l’ADN) beneficiant-se encara més aquells individus fumadors.

(07/07) Els ‘productes finals de glicació avançada’ (AGEs) provinents del patró occidentalitzat de la dieta són unes molècules tòxiques que podem anar acumulant amb el pas del temps, provoquen que es disparin els nivells d’oxidació i inflamació i fa que de forma irreversible s’incrementi la ràtio d’envelliment cel·lular. En l’àmbit cerebral, la presència i acumulació d’AGEs comporta l’alteració funcional i mort de les neurones i provoca un seguit de reaccions químiques en forma de cascada que fa que encara s’accentuï més el dany oxidatiu i inflamatori i que s’inhibeixi el mecanisme ‘reparador’ cerebral, el BDNF (brain-derived neurotrophic factor).

(13/07) El consum de fibra dietètica fa disminuir l’índex de massa corporal, el perímetre de cintura, promou la pèrdua de pes i sobretot es redueix de forma significativa els nivells d’insulina en dejú i l’índex HOMA-IR (índex que mesura la resistència a la insulina).

(08/08) La generació de nou plàstic a partir del reciclatge de plàstic podria contenir retardants de flama bromats (BFR) i explicaria la presència d’aquesta substància en productes com plàstics per ús culinari o joguets. Existeixen molts articles que han detectat en diferents mostres aleatòries a Europa, la presència de nivells excessius de BFR en articles de cuina (‘utensilis de plàstic de color negre’) i joguets. Els compostos bromats tenen una elevada afinitat per les substàncies greixoses i el fet de cuinar amb oli o altres tipus de greix fa que la transferència d’aquest tòxic al menjar sigui molt considerable i, per tant, que ens puguem contaminar i acumular-lo molt fàcilment.

(10/08) Els raspalls de cuina són molt més higiènics que les esponges; microorganismes com el Campylobacter o Salmonella (ambdós patògens) podien persistir en les esponges fins a una setmana; hi ha un augment de la proporció de bacteris gram-negatiu (la majoria patògens) i Pseudomonas (patogen) amb el pas del temps en esponges. Es recomana potenciar l’ús dels raspalls, substituir fregalls i raspalls que hagin pogut estar en contacte amb esquitxos de sucs provinents de carn o aviram, desinfectar periòdicament tant esponges com raspalls amb sabó de rentar plats, clor o bullint-los (si és possible…).

(22/08) Les malalties d’origen no infecciós són la causa principal de discapacitat i mort arreu del món. Globalment, els diferents sistemes sanitaris estan centrant els seus esforços a combatre l’aparició o desenvolupament de malalties cròniques. Aquestes malalties cròniques tenen un comú denominador: la ingesta excessiva o desequilibrada de certs aliments i/o nutrients = els aliments ultraprocessats. Les regions i percentatge on va créixer més el consum ultraprocessats en el període 1991-2008 van ser: 11% Galícia+Astúries i Cantàbria, País Basc i Navarra; 10,1% Catalunya+Aragó; 9,41% Castella i Lleó; 8,38% Comunitat Valenciana; 6,7% Canàries; 6,13% Andalusia i 5,2% Comunitat de Madrid+Castella la Manxa.

(13/09) Una major ingesta de seleni disminueix la prevalença (nombre de persones que pateixen una enfermetat) de malalties cardiovasculars.

(20/09) El consum de begudes ensucrades o begudes riques en fructosa (xarop de blat de moro alt en fructosa) durant l’adolescència fa disparar l’aparició d’adenomes intestinals (AI) abans dels 50 anys. Dones que han menjat molt poca fruita durant l’adolescència tenen augmentat el risc d’aparició d’AI en comparació a dones que a la mateixa edat han tingut en consum elevat de fruita. Els aliments que promouen l’enriquiment-manteniment de microbiota metabolitzadora de sofre (carn processada) fan disparar el risc de l’aparició d’AI, ja que es produeix un excés de producció de sulfur d’hidrogen (substància procancerígena). Tot i que el consum de carn vermella i carn processada és un factor de risc clar de Càncer Colorectal (CCR) en persones de més de 50 anys, els resultats no deixen del tot clar que el consum de carn vermella faci augmentar el risc de CCR en menors de 50 anys.

(05/10) Els vegetals posseeixen un seguit de substàncies (vitamines, minerals, fibra i altres) que milloren ostensiblement la nostra funció immunològica. Cal no oblidar que tant les vitamines, minerals i altres substàncies vegetals tenen sinergies entre elles i que, per tant, el fruit d’aquesta potenciació també se’n podrà beneficiar el sistema immune. Participen de forma directa o indirecta en la síntesi i manteniment de cèl·lules del sistema immune, milloren la funció de cèl·lules immunes com els neutròfils, ens protegeixen de l’oxidació perquè tenen activitat antioxidant o estimulen la formació anticossos.

(06/10) Quan la microbiota intestinal fermenta la fibra genera un canvi de pH que afavoreix la transformació química del ferro de la dieta (la forma del Ferro 3+ passa a Ferro 2+ = millora biodisponibilitat) i paral·lelament es generen tot un seguit de substàncies anomenades àcids grassos de cadena curta que, entre altres aspectes beneficiosos per la salut, faciliten moltíssim l’absorció del ferro, potencien el pas del ferro des del lumen intestinal fins al torrent sanguini.

(11/10) L’evidència científica actual suggereix que globalment el dèficit subclínic de magnesi està molt estès i pot ser causant de moltes malalties cròniques, entre les quals les malalties cardiovasculars i la mort prematura. Un dèficit de magnesi pot causar hipertensió, augmenta la predisposició de patir ateroesclerosi, calcificacions de l’artèria aorta, degeneració de les fibres musculars del miocardi i inflamació del teixit connectiu a qualsevol part del cos.

(17/10) La deficiència de iode pot causar hipotiroïdisme, que perjudica la normal neurogènesi i redueix el nombre de nous neuroblasts i neurones immadures fet que pot comportar trastorns de l’estat d’ànim com la depressió.

(25/10) Estudis científics han mostrat amb escreix una millora important a curt termini pel que fa a la suplementació amb omega-3 i la sequedat ocular. Les antocianines són un dels flavonoides més estudiats, ja que presenten propietats notables antioxidants, antiinflamatòries i immunomoduladores, millorant la microcirculació de les estructures oculars, la funció acomodativa de l’ull i la producció de llàgrimes. Els carotenoides, els pigments provinents de les plantes, actuen com a filtre i ens protegeixen contra la llum blava, especialment la luteïna, la zeaxantina i també l’astaxantina.

(31/10) Una dieta alta en greixos (especialment greixos saturats, greixos trans i colesterol) i una dieta alta en sucres refinats (sucrosa, fructosa i dextrosa) produeixen un declivi cognitiu a qualsevol edat. El consum d’una dieta alta en greix té efectes negatius en el desenvolupament i maduració del sistema nerviós central en els més joves i en la gent gran s’accentua encara més el decaïment cognitiu associat a l’edat. Els greixos omega-3 bloquegen el dany que pateixen les connexions nervioses a mesura que envellim o s’inicia la neurodegeneració, alentint el declivi cognitiu.

(04/11) El consum d’arròs blanc està associat a l’augment del risc de patir Diabetis Mellitus tipus 2 (DMT2), disparant-se el risc més en dones que en homes. S’ha trobat una associació inversa en menjar arròs integral i el risc de patir DMT2. A més a més, substituir arròs blanc per arròs integral es tradueix en una millora del colesterol HDL (‘colesterol bo’).

(10/11) Hi ha certs additius alimentaris, i fins i tot el sabó de rentar els plats, que generen canvis perjudicials en la composició de la microbiota intestinal generant-se una molt semblant a aquelles persones que pateixen obesitat o malaltia inflamatòria intestinal i que podrien explicar l’augment de malalties no transmissibles. Es recomana ser cautelós amb la ingesta d’aliments que continguin cinamaldehid, polisorbat-80 (E-433), sulfit de sodi (E-221), benzoat de sodi (E-211), sucralosa (E-955) i detergent de rentar plats.

(16/11) La pràctica de ioga adaptat al període perinatal és segur i és un tractament no farmacològic efectiu en la reducció de la depressió i ansietat en aquest període vital.

(22/11) La suplementació amb ferro fa disparar el risc de patir Parkinsonisme i un excés de la ingesta de ferro accelera la malaltia de Pàrkinson.

(28/11) Es creu que el contingut de ferro heme de la carn oxida l’ADN de les nostres cèl·lules i a més participa en la formació dins del nostre cos de compostos cancerígens N-nitrosos. A més a més, el ferro heme és vital perquè el bacteri Helicobacter Pylori pugui créixer; recordem que aquest bacteri és la causa principal de càncer d’estómac. Els autors també recalquen que independentment del contingut de ferro, en la carn (vermella, blanca i processada) pot haver-hi un excés de sal i està carregada de greixos saturats, colesterol, hidrocarburs aromàtics policíclics i amines heterocícliques (ambdós són grups de compostos cancerígens = mutàgens, que es formen en la preparació, cocció de la carn i processats de carn) que poden tenir un paper determinant en l’aparició de càncer d’estómac.

(02/12) Les persones que pateixen Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2) i/o sobrepès i segueixen una dieta vegana (en comparació a aquelles persones amb DM2 i/o sobrepès que no la segueixen) redueixen el pes corporal, l’índex de massa corporal, l’hemoglobina glicosilada, el colesterol total, i el colesterol LDL (dolent).

(09/12) La ingesta de greix d’origen animal fa disparar el risc de patir càncer de bufeta urinària. Consumir certs tipus de carn i la temperatura de cocció escollida, empitjoren la gravetat de patir càncer de bufeta urinària.

(16/22) L’obesitat infantil a l’Estat Espanyol ha augmentat de forma considerable en el període 2011-2021; sobretot en la franja d’edat entre 2-6 anys. L’obesitat infantil s’associa a una major probabilitat d’obesitat a edat adulta, mort prematura i discapacitat a edat adulta. A més a més, els nens obesos pateixen més dificultats respiratòries, tenen un major risc de fractures i hipertensió, alteració dels marcadors cardiovasculars ja a la infància, augment de la resistència a la insulina i alteracions psicològiques.

Anuario del 2022 (esp)

Aquí tenéis resumido lo que ha sido el 2022. A lo largo de estos meses y después de haber revisado alrededor de 42 artículos científicos, la mayoría metaanálisis, espero que podáis estar mejor informados a la hora de tomar decisiones de lo que coméis y potenciar así vuestra salud.

(11/05) Las cerezas son una fruta muy rica en compuestos fenólicos con una excelente capacidad antiinflamatoria (antocianinas, ácidos hidroxibenzoicos, ácido cafeico, ácido cumárico y quercetina). Las antocianinas y la quercetina también tienen capacidad antioxidante. Tanto las antocianidinas como los otros compuestos fenólicos incolores actúan sinérgicamente y, en estudios in vitro, han mostrado actividad anticancerígena y antiproliferativa (impiden la reproducción de células cancerosas); concretamente los ensayos se han realizado con células de adenocarcinoma gástrico y de neuroblastoma.

(24/05) Comer más de 30 vegetales diferentes semanalmente promueve una mayor diversidad de la microbiota intestinal y mejor calidad de especies fermentadoras que producen ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta que producimos, participan en nuestro sistema antioxidante, mantienen a raya bacterias como Escherichia Coli o Salmonella, reducen la permeabilidad intestinal e inducen a la apoptosis (muerte programada) de las células cancerosas.

(30/05) El tomillo contiene timol y carvacrol y la EPA (United States Environmental Protection Agency) lo ha incluido como uno de los mejores desinfectantes con evidencia científica para ser utilizado contra el virus SARS-CoV2.

(01/06) Se debe potenciar el consumo de crucíferas (brócoli, coliflor, kale, col, nabo, rábano) ya que son ricas en un compuesto azufrado llamado sulforafano. Este fitonutriente además de estimular/potenciar los procesos de desintoxicación, también nos ayudará a dismunuir los niveles de inflamación, es neuroprotector, tiene acción anticancerígena frente a ciertos cánceres, etc.

(08/06) Existen más de 700 antocianinas en la naturaleza. Estos pigmentos que contienen ciertos vegetales, fluctúan entre el rojo, rosado, azul y púrpura. Nuestra salud puede beneficiarse de la acción de las antocianinas mediante la modificación de la microbiota, disminución del estrés oxidativo, disminución de la inflamación, síntesis del IGF-1 con capacidad neuroprotectora.

(09/06) La fragilidad que experimentamos cuando envejecemos hace que nos volvamos vulnerables a los estresores relacionados con la salud. Sustituir sólo un 5% de proteína animal, proteína proveniente de lácteos, proteína animal de origen no lácteo (carne y huevos) por proteína vegetal reduce el riesgo de sufrir fragilidad un 38, 32 y 42 por ciento respectivamente. Una mayor ingesta de proteína vegetal, pero no de proteína animal, está asociada a una disminución de la fragilidad.

(21/06) La toma de probióticos es capaz de modificar la inflamación persistente y local en pacientes con brotes recurrentes de diverticulitis, pero no debe olvidarse una vez más la importancia de la ingesta de fibra; vital para la viabilidad de la microbiota, para la secreción de sustancias antiinflamatorias y para el movimiento peristáltico diario. Se ha visto que no poder evacuar las heces a diario altera el perfil de la microbiota, promueve el sobrecrecimiento de bacterias patógenas y genera aún más inflamación.

(29/06) Más de 500 millones de adultos en todo el mundo sufren Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Según estudios recientes llevados a cabo en Canadá-Inglaterra-España, las personas que consumen más ultraprocesados tienen un riesgo entre 37-44-53% de contraer DM2. Un consumo de ultraprocesados aumenta el Índice de Massa Corporal en madres gestantes.

(30/06) Una dieta rica en crucíferas tiene efectos muy beneficiosos para la preservación del ADN gracias a los fitonutrientes presentes con capacidad antigenotóxica (capacidad protectora que evita la mutación del ADN) beneficiándose aún más a aquellos individuos fumadores.

(07/07) Los ‘productos finales de glicación avanzada’ (AGEs) provenientes del patrón occidentalizado de la dieta son unas moléculas tóxicas que podemos ir acumulando con el paso del tiempo, provocan que se disparen los niveles de oxidación e inflamación y hace que de forma irreversible se incremente el ratio de envejecimiento celular. A nivel cerebral, la presencia y acumulación de AGEs comporta la alteración funcional y muerte de las neuronas y provoca una serie de reacciones químicas en forma de cascada que hace que aún se acentúe más el daño oxidativo e inflamatorio y que se inhiba el mecanismo ‘reparador’ cerebral, el BDNF (brain-derived neurotrophic factor).

(13/07) El consumo de fibra dietética disminuye el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, promueve la pérdida de peso y sobre todo se reduce de forma significativa los niveles de insulina en ayunas y el índice HOMA-IR (índice que mide la resistencia a la insulina).

(08/08) La generación de nuevo plástico a partir del reciclaje de plástico podría contener retardantes de llama bromados (BFR) y explicaría la presencia de esta sustancia en productos como plásticos por uso culinario o juguetes. Existen muchos artículos que han detectado en diferentes muestras aleatorias en Europa, la presencia de niveles excesivos de BFR en artículos de cocina (utensilios de plástico de color negro) y juguetes. Los compuestos bromados tienen una elevada afinidad por las sustancias grasas y el hecho de cocinar con aceite u otros tipos de grasa hace que la transferencia de este tóxico a la comida sea muy considerable y por tanto que nos podamos contaminar y acumular muy fácilmente.

(10/08) Los cepillos de cocina son mucho más higiénicos que las esponjas; microorganismos como el Campylobacter o Salmonella (ambos patógenos) podían persistir en las esponjas hasta una semana; hay un aumento de la proporción de bacterias gram-negativas (la mayoría patógenas) y Pseudomonas (patógeno) con el paso del tiempo en esponjas. Se recomienda potenciar el uso de los cepillos, sustituir estropajos y cepillos que hayan podido estar en contacto con salpicaduras de jugos provenientes de carne o aves, desinfectar periódicamente tanto esponjas como cepillos con jabón de lavar platos, cloro o hirviéndolos (si es posible ….).

(22/08) Las enfermedades de origen no infeccioso son la principal causa de discapacidad y muerte en todo el mundo. Globalmente, los distintos sistemas sanitarios están centrando sus esfuerzos en combatir la aparición o desarrollo de enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas tienen un común denominador: la ingesta excesiva o desequilibrada de ciertos alimentos y/o nutrientes = los alimentos ultraprocesados. Las regiones y porcentaje donde más creció el consumo ultraprocesados en el periodo 1991-2008 fueron: 11% Galicia+Asturias y Cantabria, País Vasco y Navarra; 10,1% Cataluña+Aragón; 9,41% Castilla León; 8,38% Cominidad Valenciana; 6,7% Canarias; 6,13% Andalucía y 5,2% Comunidad de Madrid+Castilla La Mancha.

(13/09) Una mayor ingesta de selenio disminuye la prevalencia (número de personas que padecen una enfermedad) de enfermedades cardiovasculares.

(20/09) El consumo de bebidas azucaradas o bebidas ricas en fructosa (jarabe de maíz alto en fructosa) durante la adolescencia hace disparar la aparición de adenomas intestinales (AI) antes de los 50 años. Mujeres que han comido muy poca fruta durante la adolescencia tienen aumentado el riesgo de aparición de AI en comparación con mujeres que en la misma edad han tenido en consumo elevado de fruta. Los alimentos que promueven el enriquecimiento-mantenimiento de microbiota metabolizadora de azufre hacen disparar el riesgo de la aparición de AI (carne procesada), ya que se produce un exceso de producción de sulfuro de hidrógeno (sustancia procancerígena). Aunque el consumo de carne roja y carne procesada es un factor de riesgo claro de Cáncer Colorrectal (CCR) en personas mayores de 50 años, los resultados no dejan del todo claro que el consumo de carne roja haga aumentar el riesgo de CCR en menores de 50 años.

(05/10) Los vegetales poseen una serie de sustancias (vitaminas, minerales, fibra y otros) que mejoran ostensiblemente nuestra función inmunológica. No hay que olvidar que tanto las vitaminas, minerales y otras sustancias vegetales tienen sinergias entre ellas y que, por tanto, el fruto de esta potenciación también podrá beneficiarse del sistema inmune. Participan directa o indirectamente en la síntesis y mantenimiento de células del sistema inmune, mejoran la función de células inmunes como los neutrófilos, nos protegen de la oxidación porque tienen actividad antioxidante o estimulan la formación anticuerpos.

(06/10) Cuando la microbiota instetinal fermenta la fibra genera un cambio de pH que favorece la transformación química del hierro de la dieta (la forma del Hierro 3+ pasa a Hierro 2+ = mejora biodisponibilidad) y paralelamente se generan todo una serie de sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta que, entre otros aspectos beneficiosos para la salud, facilitan muchísimo la absorción del hierro, potencian el paso del hierro desde el lumen intestinal hasta el torrente sanguíneo.

(11/10) La evidencia científica actual sugiere que globalmente el déficit subclínico de magnesio está muy extendido y puede ser causante de muchas enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares y la muerte prematura. Un déficit de magnesio puede causar hipertensión, aumenta la predisposición de sufrir aterosclerosis, calcificaciones de la arteria aorta, degeneración de las fibras musculares del miocardio e inflamación del tejido conectivo en cualquier parte del cuerpo.

(17/10) La deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo, que perjudica la normal neurogénesis y reduce el número de nuevos neuroblastos y neuronas inmaduras lo que puede comportar trastornos del estado de ánimo como la depresión.

(25/10) Estudios científicos han mostrado con creces una importante mejora a corto plazo en cuanto a la suplementación con omega-3 y la sequedad ocular. Las antocianinas son uno de los flavonoides más estudiados, puesto que presentan propiedades notables antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, mejorando la microcirculación de las estructuras oculares, la función acomodativa del ojo y la producción de lágrimas. Los carotenoides, los pigmentos provenientes de las plantas, actúan como filtro y nos protegen contra la luz azul, especialmente la luteína, la zeaxantina y también la astaxantina.

(31/10) Una dieta alta en grasas (especialmente grasas saturadas, grasas trans y colesterol) y una dieta alta en azúcares refinados (azúcara, fructosa y dextrosa) producen un declive cognitivo a cualquier edad. El consumo de una dieta alta en grasa tiene efectos negativos en el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central en los más jóvenes y en las personas mayores se acentúa aún más el decaimiento cognitivo asociado a la edad. Las grasas omega-3 bloquean el daño que sufren las conexiones nerviosas a medida que envejecemos o se inicia la neurodegeneración, ralentizando el declive cognitivo.

(04/11) El consumo de arroz blanco está asociado al aumento del riesgo de sufrir Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2), disparándose el riesgo más en mujeres que en hombres. Se ha encontrado una asociación inversa al comer arroz integral y el riesgo de sufrir DMT2. Además, sustituir arroz blanco por arroz integral se traduce en una mejora del colesterol HDL (colesterol bueno).

(10/11) Hay ciertos aditivos alimentarios, e incluso el jabón de lavar los platos, que generan cambios perjudiciales en la composición de la microbiota intestinal generándose una muy similar a aquellas personas que padecen obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal y que podrían explicar el aumento de enfermedades no transmisibles. Se recomienda ser cauteloso con la ingesta de alimentos que contengan cinamaldehído, polisorbato-80 (E-433), sulfito de sodio (E-221), benzoato de sodio (E-211), sucralosa (E-955) y detergente de lavar platos.

(16/11) La práctica de yoga adaptado al período perinatal es seguro y es un tratamiento no farmacológico efectivo en la reducción de la depresión y ansiedad en este período vital.

(22/11) La suplementación con hierro hace disparar el riesgo de sufrir Parkinsonismo y un exceso de la ingesta de hierro acelera la Enfermedad de Parkinson.

(28/11) Se cree que el contenido de hierro heme de la carne oxida el ADN de nuestras células y además participa en la formación dentro de nuestro cuerpo de compuestos cancerígenos N-nitrosos. Además, el hierro heme es vital para que la bacteria Helicobacter Pylori pueda crecer; recordemos que esta bacteria es la causa principal de cáncer de estómago. Los autores también recalcan que independientemente del contenido de hierro, en la carne (roja, blanca y procesada) puede haber un exceso de sal y está cargada de grasas saturadas, colesterol, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas (ambos son grupos de compuestos cancerígenos = mutágenos, que se forman en la preparación, cocción de la carne y procesados de carne) que pueden desempeñar un papel determinante en la aparición de cáncer de estómago.

(02/22) Las personas que padecen Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y/o sobrepeso y siguen una dieta vegana (en comparación con aquellas personas con DM2 y/o sobrepeso que no la siguen) reducen el peso corporal, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, y el colesterol LDL (malo).

(09/22) La ingesta de grasa de origen animal hace disparar el riesgo de padecer cáncer de vejiga urinaria. Consumir ciertos tipos de carne y la temperatura de cocción escogida, empeoran la gravedad de padecer cáncer de vejiga urinaria.

(16/22) La obesidad infantil en el Estado Español ha aumentado de forma considerable en el período 2011-2021; sobre todo en la franja de edad entre 2-6 años. La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de obesidad a edad adulta, muerte prematura y discapacidad a edad adulta. Además, los niños obesos sufren mayores dificultades respiratorias, tienen un mayor riesgo de fracturas e hipertensión, alteración de los marcadores cardiovasculares ya en la infancia, aumento de la resistencia a la insulina y alteraciones psicológicas.

Sobrepès i obesitat infantil a l’Estat Espanyol (cat/esp)

Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’any 2016 el 39% de les persones adultes d’arreu del món patien sobrepès (1900 milions) i el 13% eren obeses (650 milions) (1). El sobrepès i l’obesitat té un impacte negatiu considerable tan econòmicament com en la salut de les persones. En els països occidentals són dos els factors que contribueixen l’avançament de l’epidèmia de l’obesitat: poca activitat física-augment sedentarisme i accés a tot un seguit de begudes i aliments ultraprocessats energèticament densos (2).

Globalment, el nombre d’infants obesos o amb sobrepès no para de créixer des de 1975(1,2). L’obesitat infantil s’associa a una major probabilitat d’obesitat a edat adulta i mort prematura i discapacitat a edat adulta. A més a més, els nens obesos pateixen més dificultats respiratòries, tenen un major risc de fractures i hipertensió, alteració dels marcadors cardiovasculars ja a la infància, augment de la resistència a la insulina i alteracions psicològiques (1).

Recentment, alguns països han posat en marxa tot un seguit de polítiques antiobesitat encaminades a descoratjar el consum d’aliments ultraprocessats. Tot i que en alguns països del Nord-oest d’Europa comença a apreciar-se un cert estancament pel que fa al creixement dels índexs de sobrepès i obesitat en la població infantil, es creu que en els països de renda mitjana o baixa el nombre de casos no pararà d’augmentar en els pròxims anys (2).

La metaanàlisi que us proposo avui ha tingut com a objectiu avaluar la prevalença (aparició de nous casos) d’obesitat i sobrepès en infants de l’Estat Espanyol comparant les tendències entre els períodes 1999-2010 i 2011-2021. Els autors consideren que els resultats de la metaanàlisi haurien de ser claus per avaluar l’impacte de les polítiques emprades per fer front a l’epidèmia de l’obesitat a Espanya (2).

Dels resultats de la metaanàlisi pot concloure’s que a l’Estat Espanyol l’obesitat infantil no s’ha estancat; de fet els autors remarquen que tant el sobrepès com l’obesitat han augmentat de forma considerable en el període 2011-2021 en comparació al període 1999-2010; especialment en la franja d’edat compresa entre els 2-6 anys. Recentment i amb la finalitat de revertir l’obesitat i augment de malalties d’origen no transmissible, a Espanya, van implementar-se cinc estratègies per generar patrons i conductes alimentaries més saludables: regular la publicitat d’aliments i begudes no saludables que tinguin com a objectiu els infants, promoure la incorporació d’aliments saludables en les màquines de vending als espais comunitaris educacionals, esportius i hospitalaris, limitar l’accessibilitat de begudes i aliments ultraprocessats mitjançant l’augment d’impostos d’aquests aliments i reduir la taxació d’aquells aliments saludables, etiquetar aliments i begudes segons la qualitat nutricional del producte alimentari (Nutriscore) i encoratjar la reformulació de productes poc saludables. Els autors conclouen l’estudi inferint que vistos els resultats de les mesures sanitàries públiques emprades, cal suggerir noves polítiques alimentàries per revertir el creixement del sobrepès i l’obesitat a Espanya (2).

BIBLIOGRAFIA

(1) Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: who.int. Actualitzada 9 juny de 2021. Accés 15 de Desembre de 2022. Disponible a: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

(2) Bravo-Saquicela DM et al. Has de prevalence of childhood obesity in Spain plateaued? A systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022;19:5240. https://doi.org/10.3390/ijerph19095240

ESP.- Sobrepeso y obesidad infantil en España

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el 39% de las personas adultas de todo el mundo sufrían sobrepeso (1900 millones) y el 13% eran obesas (650 millones) (1). El sobrepeso y la obesidad tiene un impacto negativo considerable tanto económicamente como en la salud de las personas. En los países occidentales son dos los factores que contribuyen al aumento de la epidemia de la obesidad: poca actividad física-aumento sedentarismo y acceso a toda una serie de bebidas y alimentos ultraprocesados ​​energéticamente densos (2).

Globalmente, el número de niños obesos o con sobrepeso no deja de crecer desde 1975(1,2). La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de obesidad a edad adulta y muerte prematura y discapacidad a edad adulta. Además, los niños obesos sufren mayores dificultades respiratorias, tienen un mayor riesgo de fracturas e hipertensión, alteración de los marcadores cardiovasculares ya en la infancia, aumento de la resistencia a la insulina y alteraciones psicológicas (1).

Recientemente algunos países han puesto en marcha una serie de políticas antiobesidad encaminadas a desalentar el consumo de alimentos ultraprocesados. Aunque en algunos países del noroeste de Europa comienza a apreciarse un cierto estancamiento en lo que se refiere al crecimiento de los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil, se cree que en los países de renta media o baja el número de casos no va a parar de aumentar en los próximos años (2).

El metanálisis que os propongo hoy ha tenido como objetivo evaluar la prevalencia (aparición de nuevos casos) de obesidad y sobrepeso en niños del Estado Español comparando las tendencias entre los períodos 1999-2010 y 2011-2021. Los autores consideran que los resultados del metanálisis deberían ser claves para evaluar el impacto de las políticas utilizadas para hacer frente a la epidemia de la obesidad en España (2).

De los resultados del metanálisis puede concluirse que en el Estado Español la obesidad infantil no se ha estancado; de hecho los autores remarcan que tanto el sobrepeso como la obesidad han aumentado de forma considerable en el período 2011-2021 en comparación con el período 1999-2010; especialmente en la franja de edad comprendida entre los 2-6 años. Recientemente y con el objetivo de revertir la obesidad y aumento de enfermedades de origen no transmisible en España, se implementaron cinco estrategias para crear patrones alimenticios más saludables: regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que tengan como objetivo los niños, promover la incorporación de alimentos saludables en las máquinas de vending en los espacios comunitarios educacionales, deportivos y hospitalarios, limitar la accesibilidad de bebidas y alimentos ultraprocesados ​​mediante el aumento de impuestos de estos alimentos y reducir la tasación de aquellos alimentos saludables, etiquetar alimentos y bebidas según la calidad nutricional del producto alimenticio (Nutriscore) y alentar la reformulación de productos poco saludables. Los autores concluyen el estudio infiriendo que vistos los resultados de las medidas sanitarias adoptadas hasta ahora, es necesario sugerir nuevas políticas alimentarias para revertir el crecimiento del sobrepeso y la obesidad en España (2).

BIBLIOGRAFIA

(1) Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: who.int. Actualitzada 9 juny de 2021. Accés 15 de Desembre de 2022. Disponible a: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

(2) Bravo-Saquicela DM et al. Has de prevalence of childhood obesity in Spain plateaued? A systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022;19:5240. https:// doi.org/10.3390/ijerph19095240

Carn, greix animal i càncer de bufeta urinària (cat/esp)

El cáncer de bufeta urinària (CBU) va ser el 10è més diagnostical arreu del món al 2020. Desafortunadament és un càncer amb recurrències freqüents que requereix tractaments intensius i controls de llarga durada. Estudis epoidemiològics and desvetllat els factors de risc del CBU; gènere, tabaquisme, ocupació laboral i edat. A més a més també s’ha vist la importància de la dieta com a factor de risc del CBU, ja que investigacions prèvies han posat de manifest que una ingesta considerable de fluids, fruita, vegetals i iogurt està associat en una reducció del risc de patir CBU (1). Altres estudis han posat de manifest com la contaminació de l’aigua amb arsènic o fins i tot la cloració de l’aigua de beguda és potencialment carcinogènic (2). També s’ha de tenir en compte que els nutrients i les substàncies de desfet (tòxics i toxines) que eliminem per la orina estan en contacte directe amb la mucosa de la bufeta urinària i poden contribuir a l’aparició d’un procés oncològic (2). Paralelament també s’ha estudiat el patró dietètic adoptat i risc de CBU. S’ha vist que. la Dieta Mediterrània mostra un risc baix en comparació a la Dieta Ocidental que té un risc alt. Una de les dieferències importants en amdbues dietes és el perfil de greix ingerit, mentre que en la Dieta Ocidental predominen els greixos saturats d’origen animal, en la Dieta Mediterrània predomina l’oli d’oliva, oli vegetal ric en greixos monoinsaturats (1).

Cal recalcar que en el periode 1996-2016 el consum de carn a Europa va multiplicar-se un 500%. L’any 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC), organisme depenent de la Organització Mundial de la Salut, després d’analitzar varis estudis epidemiològics relacionats amb el càncer colorectal va classificar el consum de carn com a ‘possible substància carcinògena pels humans’ i el consum de carn processada com ‘substància carcinògena’ (2).

Avui us presento dos pubicacions que han agrupat molts estudis científics i han avaluat, o bé estudiant l’impacte del greix animal o bé el consum de proteïna animal i tipus de cocció, el risc de patir CBU.

El primer estudi que us proposo té com a objectiu investigar l’associació entre la ingesta de greix de la dieta (tant greix d’origen vegetal com animal) i el risc de CBU a partir d’onze dels setze estudis de cohorts del consorci internacional BLEND (Bladder Cancer Epidemiology and Nutritional Determinants) constituït per 13 països d’Europa i Estats Units. L’estudi ha emprat 2731 persones (2006 homes i 725 dones) que patien CBU i 544452 controls que no patien CBU fent-se un seguiment de 12 anys. L’estudi ha rebut finançament del World Cancer Research Found International i també de la Comissió Europea (1).

Després d’analitzar les dades els autors han evidenciat que: com més alta és la ingesta d’àcids grassos monoinsaturats menor és el risc de patir CBU; de forma molt significativa en dones. Com més alta és la ingesta de colesterol de la dieta més alt és el risc de patir CBU; especialment en homes. La ingesta de greix d’origen animal augmenta el risc de patir CBU mentre que els olis vegetals disminueix el risc; en ambdos sexes. Com més alta la ingesta de greix total (tant animal com vegetal) major el risc de CBU en homes (1).

El segon estudi tracta d’una revisió sistemàtica d’articles científics (metaanàlisis, estudis de casos i controls i estudis de cohorts) que hagin estudiat l’associació entre el consum de carn i el CBU. Els resultats de la revisió han identificat el consum de carn com a factor de risc per patir CBU, el grau d’associació depen del mètode de cocció, la temperatura aplicada i el tipus de carn consumida (2). En aquest sentit us recomano revisar la meva publicació ‘Consum de carn i risc de càncer d’estómac’ on trobareu més informació sobre carn, coccions i càncer (3). Segons els autors la carcinogeneicitat podria venir de que durant la cocció-curació-tractament de la carn i carn processada s’alliberen un seguit de substàncies que poden causar mutacions al nostre ADN (amines heterocícliques, hidrocarburs aromàtics policíclics, compostos N-nitrosos, ferro heme) (2).

Recomanació: evita consumir carn, colesterol i altres greixos d’origen animal i potencia a diari el consum de proteïnes d’origen vegetal, l’oli d’oliva verge extra, fruita seca i alvocats.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Dianatinasab M et al. Dietary fats and their sources in association with the risk of bladder cancer: A pooled analysis of 11 prospective cohort studies. Int J Cancer. 2022;151:44-55. https://doi.org/10.1002/ijc.33970


(2) Aveta et al. The impact of meat intake on bladder cancer incidence: is it really a relevant risk? Cancers. 2022;14:4775. https://doi.org/10.3390/cancers14194775


(3) Borràs F. Consum de carn i risc de càncer d’estómac [Internet]. Barcelona: francescborras.com. Actualitzada 28 Novembre 2022. Accés 5 Desembre 2022. Disponible a : https://francescborras.com/2022/11/28/consum-de-carn-i-risc-de-cancer-destomac-cat-esp/

ESP.- Carne, grasa animal y cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga urinaria (CVU) fue el 10º más diagnosticado en todo el mundo en 2020. Desafortunadamente es un cáncer con frecuentes recurrencias que requiere tratamientos intensivos y controles de larga duración. Estudios epoidemiológicos and desvelado los factores de riesgo del CVU; género, tabaquismo, ocupación laboral y edad. Además también se ha visto la importancia de la dieta como factor de riesgo del CVU, puesto que investigaciones previas han puesto de manifiesto que una ingesta considerable de fluidos, fruta, vegetales y yogur está asociado en una reducción del riesgo de sufrir CVU (1). Otros estudios han puesto de manifiesto cómo la contaminación del agua con arsénico o incluso la cloración del agua de bebida es potencialmente carcinogénico (2). También debe tenerse en cuenta que los nutrientes y las sustancias de deshecho (tóxicos y toxinas) que eliminamos por la orina están en contacto directo con la mucosa de la vejiga urinaria y pueden contribuir a la aparición de un proceso oncológico (2). Paralelamente, también se ha estudiado el patrón dietético adoptado y riesgo de CVU. Se ha visto que. la Dieta Mediterránea muestra un riesgo bajo en comparación con la Dieta Ocidental que tiene un riesgo alto. Una de las diferencias importantes en ambas dietas es el perfil de grasa ingerida, mientras que en la Dieta Ocidental predominan las grasas saturadas de origen animal, en la Dieta Mediterránea predomina el aceite de oliva, aceite vegetal rico en grasas monoinsaturadas (1).

Cabe recalcar que en el período 1996-2016 el consumo de carne en Europa se multiplicó un 500%. En 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, tras analizar varios estudios epidemiológicos relacionados con el cáncer colorrectal clasificó el consumo de carne como 'posible sustancia carcinógena para los humanos' y el consumo de carne procesada como 'sustancia carcinógena' (2).

Hoy os presento dos pubicaciones que han agrupado muchos estudios científicos y han evaluado, o bien estudiando el impacto de la grasa animal o bien el consumo de proteína animal y tipos de cocción, el riesgo de sufrir CVU.

El primer estudio que os propongo tiene como objetivo investigar la asociación entre la ingesta de grasa de la dieta (tanto grasa de origen vegetal como animal) y el riesgo de CVU a partir de once de los dieciséis estudios de cohortes del consorcio internacional BLEND (Bladder Cancer Epidemiology and Nutritional Determinants) constituido por 13 países de Europa y Estados Unidos. El estudio ha empleado a 2731 personas (2006 hombres y 725 mujeres) que sufrían CVU y 544452 controles que no sufrían CVU haciéndose un seguimiento de 12 años. El estudio ha recibido financiación del World Cancer Research Found International y también de la Comisión Europea (1).

Tras analizar los datos, los autores han evidenciado que: cuanto mayor es la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados menor es el riesgo de sufrir CVU; de forma muy significativa en mujeres. Cuanto mayor es la ingesta de colesterol de la dieta más alto es el riesgo de sufrir CVU; especialmente en hombres. La ingesta de grasa de origen animal aumenta el riesgo de sufrir CBU mientras que los aceites vegetales disminuye el riesgo; en ambos sexos. Cuanto más alta la ingesta de grasa total (tanto animal como vegetal) mayor el riesgo de CVU en hombres (1).

El segundo estudio trata de una revisión sistemática de artículos científicos (metaanálisis, estudios de casos y controles y estudios de cohortes) que han estudiado la asociación entre el consumo de carne y el CVU. Los resultados de la revisión han identificado el consumo de carne como factor de riesgo para sufrir CVU, el grado de asociación depende del método de cocción, la temperatura aplicada y el tipo de carne consumida (2). En este sentido os recomiendo revisar mi publicación 'Consumo de carne y riesgo de cáncer de estómago' donde encontraréis más información sobre carne, cocciones y cáncer (3). Según los autores la carcinogenicidad podría originarse durante la cocción-curación-tratamiento de la carne y carne procesada ya que se liberan una serie de sustancias que pueden causar mutaciones en nuestro ADN o mutágenos (aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos N-nitrosos, hierro heme) (2).

Recomendación: evita consumir carne, colesterol y otras grasas de origen animal y potencia a diario el consumo de proteínas de origen vegetal, el aceite de oliva virgen extra, frutos secos y aguacates.


BIBLIOGRAFIA:

(1) Dianatinasab M et al. Dietary fats and their sources in association with the risk of bladder cancer: A pooled analysis of 11 prospective cohort studies. Int J Cancer. 2022;151:44-55. https://doi.org/10.1002/ijc.33970

(2) Aveta et al. The impact of meat intake on bladder cancer incidence: is it really a relevant risk? Cancers. 2022;14:4775. https://doi.org/10.3390/cancers1419477

(3) Borràs F. Consum de carn i risc de càncer d’estómac [Internet]. Barcelona: francescborras.com. Actualitzada 28 Novembre 2022. Accés 5 Desmbre 2022. Disponible a : https://francescborras.com/2022/11/28/consum-de-carn-i-risc-de-cancer-destomac-cat-esp/

Salut cardiometabòlica i dieta (cat/esp)

En els últims temps, molts estudis han evidenciat que les dietes basades en aliments vegetals tenen una petjada de carboni molt baixa en comparació a les dietes que contenen aliments d’origen animal. A més a més, diferents metaanàlisis han mostrat com les analítiques de sang de les persones veganes tenen millors resultats pel que fa a paràmetres relacionats amb el sistema cardiovascular en comparació als que segueixen dietes omnívores. Altres han vist com la ingesta de proteïna d’origen vegetal està associat a una disminució molt important del risc per mort per malalties no transmissibles i per mort de malalties cardiovasculars.

Revisions i estudis aleatoritzats amb vegetarians/vegans han constatat la reducció de pes, reducció dels valors d’hemoglobina glicosilada (HbA1C), pressió arterial, colesterol total i colesterol LDL (dolent). El fet de seguir una dieta basada en vegetals és beneficiosa pel sistema cardiovascular gràcies a una menor ingesta calòrica i major aportació de fibra dietètica, augment de la termogènesi (augment de la temperatura corporal per dur a terme la digestió dels aliments = augment en certa manera de la despesa energètica), millora de la resposta glicèmica, menys dipòsits de greix intramuscular que disminueix la producció de radicals lliures, menys estrès metabòlic i, per tant, menys resistència a la insulina, no ingesta de colesterol que només és present en els aliments d’origen animal, alt contingut de fibra de la dieta que contribueix a una menor reabsorció de colesterol endogen (que fabriquem nosaltres) i salts biliars oxidades o l’alta ingesta de potassi.

L’objectiu de la metaanàlisi que us proposo avui i que ha estat duta a terme a Dinamarca aquest 2022, ha estat revisar i avaluar els efectes que té una dieta vegana en els valors dels paràmetres de risc cardiometabòlic en persones amb sobrepès, Diabetes Mellitius tipus 2 (DM2) i prediabètics en comparació amb persones que segueixen una dieta omnívora o que segueixen una dieta diferent d’una dieta vegana. Els paràmetres a tenir en compte per avaluar el risc cardiometabòlic foren: pes corporal, índex de massa corporal, hemoglobina glicosilada, pressió arterial, colesterol total, colesterol LDL (dolent), colesterol HDL (bo) i triglicèrids.

A partir dels resultats de la metaanàlisi, els autors conclouen que les persones que pateixen DM2 i/o sobrepès i segueixen una dieta vegana (en comparació a aquelles persones amb DM2 i/o sobrepès que no la segueixen) redueixen el pes corporal, l’índex de massa corporal, l’hemoglobina glicosilada, el colesterol total, el colesterol LDL (dolent). Els autors no han trobat canvis significatius en la reducció dels valors de colesterol HDL (bo), triglicèrids i pressió arterial entre les persones que pateixen DM2 i/o sobrepès i segueixen una dieta vegana i les que no la segueixen. Els autors també recorden que per poder experimentar la reducció dels valors dels paràmetres i, per tant, del risc cardiometabòlic els participants de l’estudi van seguir la dieta vegana un mínim de 12 setmanes.

BIBLIOGRAFIA:

Termannsen DA et al. Effects of vegan diets on cardiometabolic health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2022;23:e13462. https://doi.org/10.1111/obr.13462

ESP.- Salud cardiometabólica y dieta

En los últimos tiempos, muchos estudios han evidenciado que las dietas basadas en alimentos vegetales tienen una huella de carbono muy baja en comparación con las dietas que contienen alimentos de origen animal. Además, diferentes metaanálisis han mostrado cómo los analíticos de sangre de las personas veganas tienen mejores resultados en cuanto a parámetros relacionados con el sistema cardiovascular en comparación con los que siguen dietas omnívoras. Otros han visto cómo la ingesta de proteína de origen vegetal está asociada a una disminución muy importante del riesgo de muerte por enfermedades no transmisibles y por muerte de enfermedades cardiovasculares. Revisiones y estudios aleatorizados con vegetarianos/veganos han constatado la reducción de peso, reducción de los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C), presión arterial, colesterol total y colesterol LDL (malo).

El hecho de seguir una dieta basada en vegetales es beneficiosa para el sistema cardiovascular gracias a una menor ingesta calórica y mayor aporte de fibra dietética, aumento de la termogénesis (aumento de la temperatura corporal para llevar a cabo la digestión de los alimentos = aumento en cierto modo del gasto energético), mejora de la respuesta glicémica, menos depósitos de grasa intramuscular que disminuye la producción de radicales libres, menos estrés metabólico y, por tanto, menos resistencia a la insulina, no ingesta de colesterol que sólo está presente en los alimentos de origen animal, alto contenido de fibra de la dieta que contribuye a una menor reabsorción de colesterol endógeno (que fabricamos nosotros) y sales biliares oxidadas o la alta ingesta de potasio.

El objetivo del metaanálisis que os propongo hoy y que ha sido llevado a cabo en Dinamarca este 2022, ha sido revisar y evaluar los efectos que tiene una dieta vegana en los valores de los parámetros de riesgo cardiometabólico en personas con sobrepeso, Diabetes Mellitius tipo 2 (DM2) y prediabéticos en comparación con personas que siguen una dieta omnívora o que siguen una dieta distinta a una dieta vegana. Los parámetros a tener en cuenta para evaluar el riesgo cardiometabólico fueron: peso corporal, índice de masa corporal, hemoglobina glicosilada, presión arterial, colesterol total, colesterol LDL (malo), colesterol HDL (bueno) y triglicéridos.

A partir de los resultados del metaanálisis, los autores concluyen que las personas que sufren DM2 y/o sobrepeso y siguen una dieta vegana (en comparación con aquellas personas con DM2 y/o sobrepeso que no la siguen) reducen el peso corporal, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, el colesterol LDL (malo). Los autores no han encontrado cambios significativos en la reducción de los valores del colesterol HDL (bueno), triglicéridos y presión arterial entre las personas que sufren DM2 y/o sobrepeso y siguen una dieta vegana y las que no la siguen. Los autores también recuerdan que para poder experimentar la reducción de los valores de los parámetros y, por tanto, del riesgo cardiometabólico los participantes del estudio siguieron la dieta vegana un mínimo de 12 semanas.

BIBLIOGRAFIA:

Termannsen DA et al. Effects of vegan diets on cardiometabolic health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2022;23:e13462. https://doi.org/10.1111/obr.13462

Consum de carn i risc de càncer d’estómac (cat/esp)

El càncer d’estómac (CE) és el cinquè càncer més comú arreu del món amb una ràtio mitjana de supervivència de no més de 5 anys. A l’Estat Espanyol representa la sisena causa per mort per càncer i tot i que es creu que la infecció crònica per Helicobacter Pylori (HP) n’és la causa principal, factors genètics i ambientals també hi participen. Alguns d’aquests factors com l’edat, sexe o història familiar de CE no són modificables, però si pot modificar-se el tabaquisme, el consum d’alcohol, la dieta, el reflux gastroesofàgic o l’obesitat.

Si ens centrem en els factors dietètics cal remarcar que una baixa ingesta de fruita, verdura i cereals així com una ingesta elevada de salaons i fumats, xili, carns processades, carns a la planxa o barbacoa, consum d’alcohol i la dieta occidental (ultraprocessats) fa disparar el nombre de casos de CE. Globalment, el consum de carn no ha parat de créixer des de la segona meitat del segle XX. Diversos estudis han relacionat el CE amb el consum total de carn, consum de carn vermella i consum de carn processada. També s’ha vist que fins i tot el medi de cocció de la carn pot agreujar encara més la situació.

L’estudi que us proposo avui s’ha dut a terme en 23 hospitals de 12 províncies de l’Estat Espanyol en el període 2008-2013 sota el paraigua de l’estudi MCC-Spain; un estudi encarregat d’esbrinar els factors que causen els càncers de mama, pròstata, colorectal, gàstric i leucèmia limfocítica crònica en pacients entre 20-85 anys. A partir d’aquest macroestudi multicèntric els autors han volgut esbrinar el paper que juga la ingesta de carn amb la incidència (aparició de nous casos) de CE tenint en compte el tipus de carn, cocció i punt de cocció de la carn. Van reclutar-se els participants (286 amb diagnòstic recent de CE i 2993 controls que no patien càncer) i se’ls va entrenar a recol·lectar dades del que menjaven diàriament amb un qüestionari validat de freqüència de consum on a més dels aliments i de les quantitats, també es tenia en compte el mètode de cocció escollit i el punt de cocció de la carn. Els autors de l’estudi van classificar carn blanca com: pollastre, gall d’indi, ànec, conill i altres aus de caça; carn vermella: porc, vedella, xai, vísceres de qualsevol d’aquests animals així com hamburgueses o mandonguilles de vedella o porc i carn processada: cansalada, salsitxes, foie-gras, paté, pernil serrà i la resta de viandes fredes i carns curades; essent una ració de carn total, vermella o blanca de 125g i de carn processada 50g.

Dels resultats de l’estudi se’n desprèn que: el consum de carn augmenta el risc de patir CE, sobretot en homes. El risc es dispara encara més si el consum setmanal de carn vermella és superior o igual a 225g, el de carn processada és superior o igual a 215g o que el punt de cocció de la carn tant vermella com blanca sigui ‘passada’. Els guisats/estofats i les planxes-graelles-barbacoes són els pitjors tipus de cocció per la carn vermella i la cocció al forn és la pitjor per la carn blanca. A més a més, en homes hi ha una associació positiva pel que fa a dosi-resposta; és a dir més quantitat menjada de carn en total, carn vermella, carn blanca o carn processada, major el risc de patir CE.

Els autors recorden que diversos estudis han hipotetitzat la causa d’augment de la incidència de CE i consum de carn. Es creu que el contingut de ferro heme de la carn oxida l’ADN de les nostres cèl·lules i a més participa en la formació dins del nostre cos de compostos cancerígens N-nitrosos. A més a més, el ferro heme és vital perquè el bacteri Helicobacter Pylori pugui créixer; recordem que aquest bacteri és la causa principal de CE. Els autors també recalquen que independentment del contingut de ferro, en la carn (vermella, blanca i processada) pot haver-hi un excés de sal i està carregada de greixos saturats, colesterol, hidrocarburs aromàtics policíclics i amines heterocícliques (ambdós són grups de compostos cancerígens = mutàgens, que es formen en la preparació i cocció de la carn i processats de carn que podrien tenir un paper determinant en l’aparició de CE). Finalment, els autors recalquen que el 89% dels participants de l’estudi, tant dels casos com dels controls estaven infectats amb Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852

ESP.- Consumo de carne y riesgo de cáncer de estómago

El cáncer de estómago (CE) es el quinto cáncer más común en todo el mundo con un ratio medio de supervivencia de no más de 5 años. En España representa la sexta causa por muerte por cáncer y aunque se cree que la infección crónica por Helicobacter Pylori (HP) es la causa principal, factores genéticos y ambientales también participan. Algunos de estos factores como la edad, sexo o historia familiar de CE no son modificables, pero sí puede modificarse el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, el reflujo gastroesofágico o la obesidad.

Si nos centramos en los factores dietéticos debe remarcarse que una baja ingesta de fruta, verdura y cereales así como una ingesta elevada de salazones y ahumados, chile, carnes procesadas, carnes a la plancha o barbacoa, consumo de alcohol y la dieta occidental (ultraprocesados) hace disparar el número de casos de CE. Globalmente, el consumo de carne no ha dejado de crecer desde la segunda mitad del siglo XX. Varios estudios han relacionado el CE con el consumo total de carne, consumo de carne roja y consumo de carne procesada; incluso el medio de cocción de la carne puede agravar aún más la situación.

El estudio que os propongo hoy se ha llevado a cabo en 23 hospitales de 12 provincias del Estado Español en el período 2008-2013 bajo el paraguas del estudio MCC-Spain; un estudio encargado de averiguar los factores que causan los cánceres de mama, próstata, colorrectal, gástrico y leucemia linfocítica crónica en pacientes entre 20-85 años. A partir de este macroestudio multicéntrico, los autores han querido averiguar el papel que juega la ingesta de carne con la incidencia (aparición de nuevos casos) de CE teniendo en cuenta el tipo de carne, cocción y punto de cocción de la carne. Se reclutaron los participantes (286 con diagnóstico reciente de CE y 2993 controles que no sufrían cáncer) y se les entrenó a recolectar datos de lo que comían a diario con un cuestionario validado de frecuencia de consumo donde además de los alimentos y de las cantidades, también se tuvo en cuenta el método de cocción escogido y el punto de cocción de la carne. Los autores del estudio clasificaron carne blanca como: pollo, pavo, pato, conejo y otras aves de caza; carne roja: cerdo, ternera, cordero, vísceras de cualquiera de estos animales así como hamburguesas o albóndigas de ternera o cerdo y carne procesada: beicon, salchichas, foie-gras, paté, jamón serrano y el resto de fiambres y carnes curadas ; siendo una ración de carne total, roja o blanca de 125g y de carne procesada 50g.

De los resultados del estudio se desprende que: el consumo de carne aumenta el riesgo de sufrir CE, sobre todo en varones. El riesgo se dispara aún más si el consumo semanal de carne roja es superior o igual a 225g, el de carne procesada es superior o igual a 215g o que el punto de cocción de la carne tanto roja como blanca sea “pasada”. Los guisos/estofados y las planchas-parrillas-barbacoas son los peores tipos de cocción para la carne roja y la cocción al horno es la peor por la carne blanca. Además, en hombres existe una asociación positiva en cuanto a dosis-respuesta; es decir mayor la ingesta de carne total, carne roja, carne blanca o carne procesada, mayor el riesgo de sufrir CE.

Los autores recuerdan que varios estudios han hipotetizado la causa de aumento de la incidencia de CE y consumo de carne. Se cree que el contenido de hierro heme de la carne oxida el ADN de nuestras células y además participa en la formación dentro de nuestro cuerpo de compuestos cancerígenos N-nitrosos. Además, el hierro heme es vital para que la bacteria Helicobacter Pylori pueda crecer; recordemos que esta bacteria es la causa principal de CE. Los autores también recalcan que independientemente del contenido de hierro, en la carne (roja, blanca y procesada) puede haber un exceso de sal y está cargada de grasas saturadas, colesterol, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas (ambos son grupos de compuestos cancerígenos = mutágenos, que se forman en la preparación y cocción de la carne y procesados de la carne y ​​que podrían desempeñar un papel determinante en la aparición de CE). Por último, los autores recalcan que el 89% de los participantes del estudio, tanto de los casos como de los controles estaban infectados con Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852

Suplements de ferro i Parkinsonisme (cat/esp)

La malaltia de Parkinson (MP) és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central que és progressiu i caracteritza per la destrucció d’un tipus de neurones de la Substància Negra, una part del cervell encarregada, entre d’altres, de la regulació del moviment voluntari i l’ajustament corporal i que en un estat avançat pot provocar alteracions cognitives. El Parkinsonisme (PK) és un terme general que engloba l’aparició de símptomes motors idèntics a la MP (bradicinèsia, tremolor, rigidesa i alteració de la marxa), però el causant és una malaltia diferent de la MP.

Es creu que la desregulació del metabolisme del ferro és el desencadenant principal de la MP i el PK. Encara que el ferro és necessari per a la síntesi de dopamina, s’ha vist en humans i models animals l’acumulació de dipòsits de ferro al voltant de les neurones dopaminèrgiques de la Substància Negra tant en pacients MP com PK. A més en estudis anteriors, s’havia observat que el ferro empitjorava la simptomatologia en pacients de PK i en un estudi transversal la suplementació amb ferro fins i tot accelerava la progressió de la MP.

L’estudi que us proposo avui ha utilitzat les dades d’un estudi longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Aquest estudi conté les dades mèdiques de més de 500000 participants i per l’anàlisi s’han tingut en compte els casos de MP i PK entre els participants en la franja de edat compresa entre 40-69 anys. De l’anàlisi de les dades se’n desprèn que: la predisposició genètica a patir MP és independent a la ingesta de ferro, la suplementació amb ferro fa disparar el risc de patir PK, aquest resultat és consistent amb l’observació que un excés en la ingesta de ferro accelera la MP. A més, a mode preliminar, s’està observant que quelants (fàrmacs ‘segrestadors’) de ferro poden disminuir la progressió de la MP. No obstant els autors recorden que el ferro és un mineral molt important pels humans i que el seu dèficit també pot alterar els moviments corporals. Recalquen que els suplements de ferro són rellevants per tractar un dèficit de ferro sempre que estigui ajustat i adaptat a l’individu i malaltia que provoca el dèficit.

Recomanació: no prenguis suplements de ferro pel teu compte. Deixa’t aconsellar per un diestista-nutricionista o un altre professional de la salut autoritzat, per esbrinar la causa del dèficit, la dosi i tipus de ferro.

BIBLIOGRAFIA

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

ESP.- Suplementos de hierro y Parkinsonismo

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que es progresivo y caracteriza por la destrucción de un tipo de neuronas de la Sustancia Negra, parte del cerebro encargada, entre otros, de la regulación del movimiento voluntario y ajuste corporal y que en un estado avanzado puede provocar alteraciones cognitivas. El Parkinsonismo (PK) es un término general que engloba la aparición de síntomas motores idénticos a la EP (bradicinesia, temblor, rigidez y alteración de la marcha), pero el causante es una enfermedad diferente a la EP.

Se cree que la desregulación del metabolismo del hierro es el desencadenante principal de la EP y el PK. Aunque el hierro es necesario para la síntesis de dopamina, se ha visto en humanos y modelos animales la acumulación de depósitos de hierro alrededor de las neuronas dopaminérgicas de la Sustancia Negra tanto en pacientes con EP como PK. Además, en estudios anteriores, se había observado que el hierro empeoraba la sintomatología en pacientes de PK y en un estudio transversal la suplementación con hierro incluso aceleraba la progresión de la EP.

El estudio que propongo hoy ha utilizado los datos de un estudio longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Este estudio contiene los datos médicos de más de 500.000 participantes y por el análisis se han tenido en cuenta los casos de EP y PK entre los participantes en la franja de edad comprendida entre 40-69 años. Del análisis de los datos se desprende que: la predisposición genética a sufrir EP es independiente a la ingesta de hierro; la suplementación con hierro hace disparar el riesgo de sufrir PK; este resultado es consistente con la observación de que un exceso en la ingesta de hierro acelera la EP. Además, a modo preliminar, se está observando que quelantes (fármacos 'secuestradores') de hierro pueden disminuir la progresión de la EP. Sin embargo, los autores recuerdan que el hierro es un mineral muy importante para los humanos y que su déficit también puede alterar los movimientos corporales. Hacen hincapié en que los suplementos de hierro son relevantes para tratar un déficit de hierro siempre que esté ajustado y adaptado al individuo y enfermedad que provoca el déficit.

Recomendación: no tomes suplementos de hierro por tu cuenta. Déjate aconsejar por un diestista-nutricionista u otro profesional de la salud atorizado para averiguar la causa del déficit, la dosis y tipos de hierro.

BIBLIOGRAFIA 

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

Idoneïtat del ioga pel tractament de la depressió i ansietat perinatal (cat/esp)

Al voltant del 12% de dones embarassades pateixen depressió arreu del món. La depressió perinatal és un trastorn depressiu major que pot manifestar-se des del començament de l’embaràs fins 4 setmanes després d’haver donat a llum. Els símptomes associats són un declivi de la memòria a curt termini, atenció i raonament. Les pacients també poden manifestar irritabilitat i trastorns del son i en casos extrems al·lucinacions o tendències suïcides. Els canvis físics i alteracions hormonals que experimenten les dones embarassades juntament amb la incògnita del transcurs i resultat de l’embaràs podrien ser els factors claus que poden propiciar a la depressió i ansietat. Depressió durant l’embaràs és sinònim de retard en el creixement intrauterí, part prematur o baix pes en néixer. En paral·lel, patir depressió perinatal pot promoure l’aparició de diabetis gestacional o hipertensió gestacional en la mare. A més, pot afectar negativament el desenvolupament emocional i conductual del nou nat. En la majoria dels casos, depressió i ansietat perinatal van lligades de la mà.

El ioga és una activitat física acceptada arreu del món que combina les postures o asanes, la respiració i la meditació pel foment de la salut i consciència corporal. Els beneficis en humans de la pràctica regular de ioga han estat validats àmpliament per la literatura científica. Els efectes terapèutics beneficiosos d’aquesta pràctica poden observar-se, entre d’altres, en la gestió de la depressió i nivells estrès i ansietat. La pràctica de qualsevol activitat física promou en major o menor mesura l’alliberament d’endorfines i, per tant, la possibilitat de regular les emocions, però el ioga va més enllà; el moviment i relaxació de músculs i teixits tous, emfatitzant la respiració amb la correcció de la postura fan del ioga una activitat idònia per a embarassades davant altres tipus d’activitat física.

Avui us presento 3 metaanàlisis dutes a terme aquest 2022 amb la mateixa temàtica: com la pràctica del ioga durant l’embaràs pot ser beneficiós en la gestió de la depressió i ansietat derivades d’aquest estat fisiològic. Tenint en compte la gran disparitat pel que fa a la freqüència, intensitat, duració o tipus de ioga emprat en els estudis inclosos en les tres metaanàlisis, els resultats deixen tot molt clar: la pràctica de ioga adaptat al període perinatal és segur i és un tractament no farmacològic efectiu en la reducció de la depressió i ansietat. Els autors de les tres metaanàlisis recalquen, però que qualsevol embarassada amb depressió ha de buscar ajuda professional i discutir amb el seu psicòleg/psiquiatre la idoneïtat de practicar ioga durant aquest període vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9

ESP.- Idoneidad del yoga para el tratamiento de la depresión y ansiedad perinatal

Alrededor del 12% de mujeres embarazadas sufren depresión en todo el mundo. La depresión perinatal es un trastorno depresivo mayor que puede manifestarse desde el inicio del embarazo hasta 4 semanas después de haber dado a luz. Los síntomas asociados son un declive de la memoria a corto plazo, atención y razonamiento. Las pacientes también pueden manifestar irritabilidad y trastornos del sueño y en casos extremos alucinaciones o tendencias suicidas. Los cambios físicos y alteraciones hormonales que experimentan las mujeres embarazadas junto a la incógnita del transcurso y resultado del embarazo podrían ser los factores claves que pueden propiciar la depresión o ansiedad. Depresión durante el embarazo es sinónimo de retraso en el crecimiento intrauterino, parto prematuro o bajo peso al nacer. En paralelo, sufrir depresión perinatal puede promover la aparición de diabetes gestacional o hipertensión gestacional en la madre. Además, puede afectar negativamente al desarrollo emocional y conductual del recién nacido. En la mayoría de los casos, depresión y ansiedad perinatal van atadas de la mano.

El yoga es una actividad física aceptada en todo el mundo que combina las posturas o asanas, la respiración y la meditación para el fomento de la salud y conciencia corporal. Los beneficios en humanos de la práctica regular de yoga han sido ampliamente validados por la literatura científica. Los efectos terapéuticos beneficiosos de esta práctica pueden observarse, entre otros, en la gestión de la depresión y niveles estrés y ansiedad. La práctica de cualquier actividad física promueve en mayor o menor medida la liberación de endorfinas y, por tanto, la posibilidad de regular las emociones, pero el yoga va más allá; el movimiento y relajación de músculos y tejidos blandos, enfatizando la respiración con la corrección de la postura hacen del yoga una actividad idónea para embarazadas frente a otros tipos de actividad física.


Hoy os presento 3 metaanálisis llevados a cabo este 2022 con la misma temática: cómo la práctica del yoga durante el embarazo puede ser beneficioso en la gestión de la depresión y ansiedad derivadas de este estado fisiológico. Teniendo en cuenta la gran disparidad en cuanto a la frecuencia, intensidad, duración o tipo de yoga empleado en los estudios incluidos en los tres metaanálisis, los resultados dejan todo muy claro: la práctica de yoga adaptado al período perinatal es seguro y es un tratamiento no farmacológico efectivo en la reducción de la depresión y ansiedad. Los autores de los tres metaanálisis recalcan, pero que cualquier embarazada con depresión debe buscar ayuda profesional y discutir con su psicólogo/psiquiatra la idoneidad de practicar yoga durante este período vital.

BIBLIOGRAFIA

Wan G et al. Yoga’s therapeutic effect on perinatal depression: a systematic review and meta-analysis. Psychiatria Danubina. 2022;34:195-204. https://doi.org/10.24869/psyd.2022.195

Lin I-H et al. Efficacy of prenatal yoga in the treatment of depression and anxiety during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. PublicHealth. 2022;19:5368.
https://doi.org/10.3390/ijerph19095368

Corrigan L et al. The characteristics and effectiveness of pregnancy yoga interventions: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2022; 22:250. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04474-9

Additius alimentaris, restes de sabó i microbiota (cat/esp)

L’estudi que us proposo avui, probablement molts considerareu que no té molt pes científic a causa del baix nombre de participants, però no deixa de ser un estudi amb enfocament innovador. Es tracta de quelcom que fins ara no s’ha estudiat i respon al fet de l’elecció diària del que mengem o de com rentem els plats…… si, sona estrany el que escric però deixeu-me explicar…

Acaba de publicar-se un estudi on a partir de mostres de femta de 13 voluntaris sans, els espècimens s’han inoculat amb additius alimentaris comuns, edulcorants artificials i productes de neteja domèstica (sabó de rentar plats i pasta de dents) i s’ha observat la variació/viabilitat del microbioma, l’afectació de la seva capacitat de fermentació i la possible repercussió en la salut humana.

Els bacteris que tenim al tracte digestiu (microbioma) viuen i sobreviuen a partir de la fermentació de la fibra que ingerim diàriament. A més d’oferir-nos protecció enfront de patògens externs, també ens proporcionen un seguit de substàncies químiques molt beneficioses tan localment (manteniment de la integritat intestí, absorció nutrients, etc.) així com per exemple en la modulació del sistema immunitari o disminuir el grau d’inflamació sistèmica que puguem estar sotmesos en un moment determinat. En aquest sentit, s’ha observat un seguit d’esdeveniments que tenen en comú tant la malaltia inflamatòria intestinal, l’obesitat i la Diabetes Mellitus. Aquests esdeveniments es manifesten en l’hoste com: tenir una diversitat reduïda de la població de bacteris que conformen el microbioma, una producció baixa d’àcids grassos de cadena curta i disbiosi.

El grau de processament i nivells de conservació dels aliments que existeix en l’actualitat ha fet multiplicar en paral·lel l’ús extensiu de productes per la higiene industrial i domèstica. Està clar que avui en dia no mengem el mateix que menjàvem fa un segle i això ha suposat que la industrialització de l’alimentació tot i que aparentment ens ha fet la vida més fàcil i ens ha protegit de possibles processos infecciosos, hagi passat factura al nostre microbioma. Aquest fet s’ha considerat com la possible explicació a l’augment de la incidència (ascens dels nous casos) de malalties no transmissibles. Els aliments on s’han emprat additius i conservants alimentaris conformen més del 50% de la dieta occidental, dieta associada a l’augment de malalties no transmissibles. Tot i que els additius alimentaris han de ser testats i aprovats abans de poder ser usats en alimentació humana, fins avui no s’ha tingut en compte l’efecte que pot tenir la ingesta d’aquests compostos químics a curt termini en l’estat i funció del microbioma i a llarg termini en la salut de l’hoste.

Estudis en animals han mostrat efectes adversos per la ingesta d’additius alimentaris en la salut cardiovascular, la salut dels colonòcits (cèl·lules que donen estructura i funció al còlon) i la capa de mucosa que recobreix el tracte digestiu de l’hoste (animal) via alteració de la microbiota. Se sap que la utilització de certs emulsionants fa augmentar la permeabilitat intestinal, pot alterar la composició del microbioma i fer que per exemple l’Escherichia Coli pugui traspassar molt fàcilment els epitelis intestinals fins a arribar al torrent sanguini.

De l’estudi se’n desprèn que hi ha certs additius alimentaris, i fins i tot el sabó de rentar els plats, que generen canvis perjudicials en la composició de la microbiota intestinal generant-se una molt semblant a aquelles persones que pateixen obesitat o malaltia inflamatòria intestinal i que podrien explicar l’augment de malalties no transmissibles. Els autors apunten a ser cautelosos amb la ingesta d’aliments que continguin cinamaldehid, polisorbat-80 (E-433), sulfit de sodi (E-221), benzoat de sodi (E-211), sucralosa (E-955) i detergent de rentar plats. L’assaig amb la fermentació de les mostres de femta no deixa de ser una fotografia instantània i cal recalcar que el tracte digestiu i la interacció entre els òrgans, microbiota i aliments és molt més complex.

Recomanació: evita menjar aliments ultraprocessats, utilitza la quantitat justa de sabó de rentar plats i esbandeix-los bé per evitar que arribin restes de sabó a l’intestí.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

–> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8

ESP.- Aditivos alimentarios, restos de jabón y microbiota 

El estudio que os propongo hoy, probablemente muchos considerará que no tiene mucho peso científico debido al bajo número de participantes, pero no deja de ser un estudio con enfoque innovador. Se trata de algo que hasta ahora no se ha estudiado y responde al hecho de la elección diaria de lo que comemos o de cómo lavamos los platos…… sí, suena extraño lo que escribo pero dejadme explicar…

Acaba de publicarse un estudio donde a partir de muestras de heces de 13 voluntarios sanos, los especímenes se han inoculado con aditivos alimentarios comunes, edulcorantes artificiales y productos de limpieza doméstica (jabón de lavar platos y pasta de dientes) y se ha observado la variación/viabilidad del microbioma, la afectación de su capacidad de fermentación y la posible repercusión en la salud humana.

Las bacterias que tenemos en el tracto digestivo (microbioma) viven y sobreviven a partir de la fermentación de la fibra que ingerimos a diario. Además de ofrecernos protección frente a patógenos externos, también nos proporcionan una serie de sustancias químicas muy beneficiosas tan localmente (mantenimiento de la integridad intestino, absorción nutrientes, etc.) así como por ejemplo en la modulación del sistema inmunitario o disminuir el grado de inflamación sistémica que podamos estar sometidos en un momento determinado. En este sentido, se ha observado una serie de eventos que tienen en común tanto la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad y la Diabetes Mellitus. Estos eventos se manifiestan en el huésped como: tener una diversidad reducida de la población de bacterias que conforman el microbioma, una producción baja de ácidos grasos de cadena corta y disbiosis.

El grado de procesamiento y niveles de conservación de los alimentos que existe en la actualidad en paralelo ha multiplicado el uso extensivo de productos para la higiene industrial y doméstica. Está claro que hoy en día no comemos lo mismo que comíamos hace un siglo y esto ha supuesto que la industrialización de la alimentación aunque aparentemente nos ha hecho la vida más fácil y nos ha protegido de posibles procesos infecciosos, haya pasado factura a nuestro microbioma. Este hecho se ha considerado como la posible explicación del aumento de la incidencia (ascenso de los nuevos casos) de enfermedades no transmisibles. Los alimentos en los que se han empleado aditivos y conservantes alimentarios conforman más del 50% de la dieta occidental, dieta asociada al aumento de enfermedades no transmisibles. Aunque los aditivos alimentarios deben ser testados y aprobados antes de poder ser usados ​​en alimentación humana, hasta la fecha no se ha tenido en cuenta el efecto que puede tener la ingesta de estos compuestos químicos a corto plazo en el estado y función del microbioma ya largo plazo en la salud del huésped.

Estudios en animales han mostrado efectos adversos por la ingesta de aditivos alimentarios en la salud cardiovascular, la salud de los colonocitos (células que dan estructura y función al colon) y la capa de mucosa que recubre el trato digestivo del huésped ( animal) vía alteración de la microbiota. Se sabe que la utilización de ciertos emulsionantes aumenta la permeabilidad intestinal, puede alterar la composición del microbioma y hacer que por ejemplo la Escherichia Coli pueda traspasar muy fácilmente los epitelios intestinales hasta llegar al torrente sanguíneo.

Del estudio se desprende que existen ciertos aditivos alimentarios, e incluso el jabón de lavar los platos, que generan cambios perjudiciales en la composición de la microbiota intestinal generándose una muy parecida a aquellas personas que padecen obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal y que podrían explicar el aumento de enfermedades no transmisibles. Los autores apuntan a ser cautelosos con la ingesta de alimentos que contengan cinamaldehído, polisorbato-80 (E-433), sulfito de sodio (E-221), benzoato de sodio (E-211), sucralosa (E-955) y detergente de lavar platos. El ensayo con la fermentación de las muestras de heces no deja de ser una fotografía instantánea y es necesario recalcar que el trato digestivo y la interacción entre los órganos, microbiota y alimentos es mucho más compleja.

Recomendación: evita comer alimentos ultraprocesados, utiliza la cantidad justa de jabón de lavar platos y aclara bien para evitar que lleguen restos de jabón al intestino.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

--> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8