Temps de cireres… (cat/esp)

El gènere Prunus es troba distribuït per tor el món i compren més de 430 espècies. D’entre totes aquestes espècies, la més coneguda per nosaltres és la Prunus avium o cirera. Des de temps immemorables, diferents parts de les cireres s’han utilitzat com agents diürètic, sedant, drenant o anti inflamatori. És una fruita molt rica en compostos fenòlics amb una excel·lent capacitat antiinflamatòria (antocianines, àcids hidroxibenzoics, àcid cafeic, àcid cumàric i quercetina). Les antocianines i la quercetina també tenen capacitat antioxidant. Tant les antocianidines com els altres compostos fenòlics incolors actuen sinèrgicament i, en estudis in vitro, han mostrat activitat anticancerígena i antiproliferativa (impedeixen la reproducció de cèl·lules canceroses); concretament els assajos s’han fet amb cèl·lules d’adenocarcinoma gàstric i de neuroblastoma.

ESP.-Tiempo de cerezas…

El género Prunus se encuentra distribuido por todo el mundo y comprende más de 430 especies. Entre todas estas especies, la más conocida es la Prunus avium o cereza. Desde tiempos inmemorables, diferentes partes de las cerezas se han utilizado como agentes diurético, sedante, drenante o antiinflamatorio. Es una fruta muy rica en compuestos fenólicos con una excelente capacidad antiinflamatoria (antocianinas, ácidos hidroxibenzoicos, ácido cafeico, ácido cumárico y quercetina). Las antocianinas y la quercetina también tienen capacidad antioxidante. Tanto las antocianidinas como los otros compuestos fenólicos incoloros actúan sinérgicamente y, en estudios in vitro, han mostrado actividad anticancerígena y antiproliferativa (impiden la reproducción de células cancerosas); concretamente los ensayos se han realizado con células de adenocarcinoma gástrico y de neuroblastoma.

BIBLIOGRAFIA:

–>Doi: 10.3390/molecules27010268

Anuncio publicitario