Diverticulitis i hàbits dietètics (cat/esp)

La diverticulitis és la inflamació dels diverticles, un seguit de petites invaginacions que poden sorgir (normalment) al tram final del colon i que generen moltes molèsties. Si es compliquen, poden causar sagnat intestinal amb la consegüent hospitalització. L’aparició dels diverticles i els recurrents episodis d’inflamació venen molt determinats pels hàbits dietètics que adoptem. En aquest sentit, el consum de fibra juga un paper molt important i fa disminuir el risc d’aparició de diverticles al mínim. Ull però quan parlem de diverticulitis (la inflamació), ja que no tots els tipus de fibra que contenen els diferents vegetals poden ajudar a disminuir la inflamació. S’ha observat que el consum de carn vermella i en general el patró dietètic occidental fa disparar els episodis de diverticulitis, en canvi, no està del tot clar si el consum d’alcohol pot generar nous brots. Paral·lelament als hàbits dietètics, l’estat de la microbiota intestinal també juga un paper molt important. Se sap que els bacteris que resideixen al nostre intestí tenen un gran impacte en tots els aspectes de la salut humana. S’ha observat la presència de tres soques associades amb la malaltia diverticular (Enterobacteriaceae, Streptococcus and Bacteroides) alhora d’una reducció significativa de ‘bacteris bons’ del gènere Bifidobacteria and Lactobacilli. La toma de probiòtics és capaç de modificar la inflamació persistent i local en pacients amb brots recurrents de diverticulitis, però no s’ha d’oblidar un cop més la importància de la ingesta de fibra; vital per la viabilitat de la microbiota, per la secreció de substàncies antiinflamatòries i pel moviment peristàltic diari. S’ha vist que no poder evacuar la femta diàriament altera el perfil de la microbiota, promou el sobrecreixement de bacteris patògens i genera encara més inflamació.

BIBLIOGRAFIA:

–>Doi: 10.3390/nu13041288

–>Doi: 10.3390/jpm11040298

ESP.-Diverticulitis i hábitos dietéticos

La diverticulitis es la inflamación de los divertículos, una serie de pequeñas invaginaciones que pueden surgir (normalmente) en el tramo final del colon y que generan muchas molestias. Si se complican, pueden causar sangrado intestinal con la consiguiente hospitalización. La aparición de los divertículos y los recurrentes episodios de inflamación vienen muy determinados por los hábitos dietéticos que adoptemos. En este sentido, el consumo de fibra juega un papel muy importante y disminuye el riesgo de aparición de divertículos al mínimo. Ojo pero cuando hablamos de diverticulitis (la inflamación), ya que no todos los tipos de fibra que contienen los distintos vegetales pueden ayudar a disminuir el proceso inflamatorio. Se ha observado que el consumo de carne roja y por lo general el patrón dietético occidental dispara los episodios de diverticulitis, en cambio, no está del todo claro si el consumo de alcohol puede generar nuevos brotes. Paralelamente a los hábitos dietéticos, el estado de la microbiota intestinal también juega un papel muy importante. Se sabe que las bacterias que residen en nuestro intestino tienen un gran impacto en todos los aspectos de la salud humana. Se ha observado la presencia de tres cepas asociadas a la enfermedad diverticular (Enterobacteriaceae, Streptococcus and Bacteroides) a la vez de una reducción significativa de 'bacterias buenas' del género Bifidobacteria and Lactobacilli. La toma de probióticos es capaz de modificar la inflamación persistente y local en pacientes con brotes recurrentes de diverticulitis, pero no debe olvidarse una vez más la importancia de la ingesta de fibra; vital para la viabilidad de la microbiota, para la secreción de sustancias antiinflamatorias y por el movimiento peristáltico diario. Se ha visto que no poder evacuar las heces diariamente, altera el perfil de la microbiota, promueve el sobrecrecimiento de bacterias patógenas y genera aún más inflamación.
Anuncio publicitario