Les crucíferes i l’ADN (cat/esp)

Des de fa temps se sap que la dieta juga un paper molt important en la promoció i manteniment de la salut; es considera un factor ambiental capaç d’influenciar el risc de patir càncer i altres malalties. Les dietes riques en fruita i verdura són un factor clau i en consumir-ne, aportem al nostre organisme substàncies antioxidants i altres micronutrients que fan disminuir la nostra susceptibilitat als carcinògens (substàncies que provoquen càncer). Les crucíferes són un grup de vegetals que es caracteritzen per contenir elevats nivells de sofre. Trobem com a exemples qualsevol mena de col (d’olla, Brussel·les, kale, llombarda, romanescu, etc.), bròcoli, coliflor, espigalls, raves, naps, ruca i créixens.L’ADN (àcid desoxiribonucleic) és una proteïna que es troba en els nuclis de les nostres cèl·lules i conté material genètic. Quan aquest material genètic està exposat a un carcinògen aquest muta (es fa malbé) i provoca un creixement i divisió cel·lular descontrolat i si a més a més els mecanismes ‘correctors’ que té la cèl·lula no funcionen bé, pot apareixer un càncer.

La revisió que us proposo avui ha analitzat la relació entre el consum freqüent de crucíferes i el dany a l’ADN de 696 subjectes (amb una mitjana de 61 anys) que en el moment de l’avaluació de l’estudi no patien càncer (aprox. 50% fumadors i 50% no fumadors i 50% dones i 50% homes) i que formaven part d’un estudi europeu multicèntric anomenat EPIC. De l’estudi es desprèn que Anglaterra és el país europeu amb més consum diari de crucíferes (11,34 g/dia) enfront d’Espanya, el país amb menys consum (0,37 g/dia); la mitjana del consum diari augmenta amb els participants de més edat. Tenint en compte que la dieta és una interacció complexa entre nutrients i substàncies no nutrients i que el patró dietètic que segueix un individu té molta més força, molt més efecte protector, que no sols la ingesta d’un aliment; de l’estudi se’n desprèn que una dieta rica en crucíferes té efectes molt beneficiosos per la preservació de l’ADN gràcies als fitonutrients presents amb capacitat antigenotòxica (capacitat protectora que evita la mutació de l’ADN) beneficiant-se enacra més aquells individus fumadors.

BIBLIOGRAFIA

–>Doi: 10.3390/nu14122477

ESP.-Las crucíferas y el ADN

Desde hace tiempo se sabe que la dieta juega un papel muy importante en la promoción y el mantenimiento de la salud; se considera un factor ambiental capaz de influenciar el riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades. Las dietas ricas en fruta y verdura son un factor clave y al consumirlas, aportamos a nuestro organismo sustancias antioxidantes y otros micronutrientes que hacen disminuir nuestra susceptibilidad a los carcinógenos (sustancia, organismo o agente que provoca cáncer). Las crucíferas son un grupo de vegetales que se caracterizan por contener elevados niveles de compuestos azufrados. Encontramos como ejemplos cualquier tipo de col (de olla, Bruselas, kale, lombarda, romanescu, etc.), brócoli, coliflor, espigalls, rábanos, nabos, rúcula y berros. El ADN (ácido desoxiribonucleico) es una proteína que se encuentra en los núcleos de nuestras células y contiene material genético. Cuando este material genético está expuesto a un carcinógeno este muta (se estropea) y provoca un crecimiento y división celular descontrolado y si además, los mecanismos 'correctores' que tiene la célula no funcionan bien, puede aparecer un cáncer.

La revisión que os propongo hoy ha analizado la relación entre el consumo frecuente de crucíferas y el daño al ADN de 696 sujetos (con una media de 61 años) que en el momento de la evaluación del estudio no sufrían cáncer ( aproximadamente 50% fumadores y 50% no fumadores y 50% mujeres y 50% hombres) y que formaban parte de un estudio europeo multicéntrico llamado EPIC. Del estudio se desprende que Inglaterra es el país europeo con mayor consumo diario de crucíferas (11,34 g/día) frente a España, el país con menor consumo (0,37 g/día; la media del consumo diario aumenta con los participantes de mayor edad.

Teniendo en cuenta que la dieta es una interacción compleja entre nutrientes y sustancias no nutrientes y que el patrón dietético que sigue un individuo tiene mucha más fuerza, mucho más efecto protector, que la ingesta de un alimento; del estudio se desprende que una dieta rica en crucíferas tiene efectos muy beneficiosos gracias a los fitonutrientes que contienen ya que tienen capacidad antigenotóxica (capacidad protectora que evita la mutación del ADN) beneficiándose aún más aquellos individuos fumadores.
Anuncio publicitario