Constituents d’origen vegetal que reforcen el sistema immune (cat/esp)

Ja som a la tardor i el nostre sistema immune comença a ser desafiat amb la baixada de temperatures, l’increment de virus respiratoris, mals hàbits dietètics, etc. El sistema immune no deixa de ser una interacció complexa entre cèl·lules i proteïnes que ens protegeixen de les infeccions i té un paper clau tant en malalties agudes com cròniques. Els actors que hi participen són: els glòbuls blancs o limfòcits, els anticossos, cèl·lules del sistema complement, el sistema limfàtic, la glàndula tim, la melsa, la medul·la òssia i la microbiota.

Els vegetals posseeixen un seguit de substàncies (vitamines, minerals, fibra i altres) que milloren ostensiblement la nostra funció immunològica. Cal no oblidar que tant les vitamines, minerals i altres substàncies vegetals tenen sinergies entre elles i que, per tant, el fruit d’aquesta potenciació també se’n podrà beneficiar el sistema immune. Cal remarcar que en major o menor proporció tots els vegetals tenen totes les substàncies que a continuació s’anomenaran. Aquests constituents terapèutics els podem trobar a les fulles, arrels, fruits, llavors i grans dels vegetals. Resumidament, participen de forma directa o indirecta en la síntesi i manteniment de cèl·lules del sistema immune, milloren la funció de cèl·lules immunes com els neutròfils, ens protegeixen de l’oxidació perquè tenen activitat antioxidant o estimulen la formació anticossos.

Vitamina C: actua com a antioxidant que destrueix els radicals lliures, recolza ‘l’atac’ del sistema immune front a invasors, ajuda a la producció de limfòcits B i T. Fonts: fruita i verdura crues.

Vitamina E: és una substància antioxidant que regula la funció immune, protegeix els àcids grassos poliinsaturats que formen part de les nostres membranes cel·lulars de l’oxidació, protegeix els limfòcits T. Fonts: llavors i fruita seca.

Vitamina A: és una substància antiinflamatòria i actua com a supervisor del sistema immune, participa en el creixement i manteniment de les mucoses que igual que la pell són les barreres físiques del nostre sistema immune. Fonts: papaia, mango, moniatos, etc.

Vitamina B6: necessària per a la producció de diferents cèl·lules que formen part del sistema immune, millora la comunicació entre aquestes cèl·lules, participa en el creixement i multiplicació de limfòcits i producció d’anticossos. Fonts: civada, plàtan, cacauets, etc.

Vitamina B9: juga un paper molt important en la síntesi d’àcids nucleics (material genètic) i proteïnes que de retruc en la síntesi, manteniment i creixement de les cèl·lules sistema immune. Fots: vegetals de fulla verda.

Zinc: aquest mineral pot considerar-se una substància antioxidant, antiinflamatòria i participa en el creixement i en la funció de les cèl·lules del sistema immune, evita el creixement desmesurat de limfòcits T, manté la integritat de la pell (barrera fisca sistema immune), participa en la replicació de l’ADN, la transcripció de l’ARN i divisió cel·lular. Fonts: llenties, cigrons i fruita seca.

Coure: participa en la síntesi i manteniment dels neutròfils (tipus de cèl·lules del sistema immune). Fonts: cereals integrals i fruita seca.

Seleni: és un mineral antioxidant que directament ajuda al sistema immunitari disminuint la inflamació, és necessari per iniciar el seguit de reaccions químiques que constitueixen els mecanismes de defensa de l’immune. Font: nous del Brasil.

Compostos fenòlics: substàncies químiques vegetals que participen en la modulació del sistema immune. Els flavonoides i els àcids fenòlics són els exemples més coneguts. Tenen una acció directa sobre la microbiota intestinal estimulant la funció immunològica d’aquests bacteris amigables i disminuint els nivells d’inflamació intestinal. Els flavonoides són vitals per defensar-nos de les infeccions respiratòries. Fonts: fruita, verdura, espècies, te, cafè i fruita seca.

Fibra: vital pel manteniment de la microbiota intestinal. Fonts: tots els aliments vegetals a excepció dels aliments refinats i els olis.

BIBLIOGRAFIA: —> doi.org: 10. 1515/biol-2022-0104

ESP.-Constituyentes de origen vegetal que refuerzan el sistema immune

Ya estamos en otoño y nuestro sistema inmune comienza a ser desafiado con la bajada de temperaturas, el incremento de virus respiratorios, malos hábitos dietéticos, etc. El sistema inmune no deja de ser una interacción compleja entre células y proteínas que nos protegen de las infecciones y desempeña un papel clave tanto en enfermedades agudas como crónicas. Los actores que participan son: los glóbulos blancos o linfocitos, los anticuerpos, células del sistema complemento, el sistema linfático, la glándula timo, el bazo, la médula ósea y la microbiota. Los vegetales poseen una serie de sustancias (vitaminas, minerales, fibra y otros) que mejoran ostensiblemente nuestra función inmunológica. No hay que olvidar que tanto las vitaminas, minerales y otras sustancias vegetales tienen sinergias entre ellas y que, por tanto, del fruto de esta potenciación también se podrá beneficiar del sistema inmune. Cabe remarcar que en mayor o menor proporción todos los vegetales tienen todas las sustancias que a continuación detallaré.

Estos constituyentes terapéuticos los podemos encontrar en las hojas, raíces, frutos, semillas y granos de los vegetales. Resumidamente, participan directa o indirectamente en la síntesis y mantenimiento de células del sistema inmune, mejoran la función de células inmunes como los neutrófilos, nos protegen de la oxidación porque tienen actividad antioxidante o estimulan la formación anticuerpos.

Vitamina C: actúa como antioxidante que destruye los radicales libres, apoya el “ataque” del sistema inmune frente a invasores, ayuda a la producción de linfocitos B y T. Fuentes: fruta y verdura crudas.

Vitamina E: es una sustancia antioxidante que regula la función inmune, protege de la oxidación a los ácidos grasos poliinsaturados que forman parte de nuestras membranas celulares, protege los linfocitos T. Fuentes: semillas y frutos secos.

Vitamina A: es una sustancia antiinflamatoria y actúa como supervisor del sistema inmune, participa en el crecimiento y mantenimiento de las mucosas que al igual que la piel son una de las barreras físicas de nuestro sistema inmune. Fuentes: papaya, mango, boniatos, etc.

Vitamina B6: necesaria para la producción de diferentes células que forman parte del sistema inmune, mejora la comunicación entre estas células, participa en el crecimiento y multiplicación de linfocitos y producción de anticuerpos. Fuentes: avena, plátano, cacahuetes, etc.

Vitamina B9: juega un papel muy importante en la síntesis de ácidos nucleicos (material genético) y proteínas que de rebote en la síntesis, mantenimiento y crecimiento de las células sistema inmune. Fotos: vegetales de hoja verde

Zinc: este mineral puede considerarse una sustancia antioxidante, antiinflamatoria y participa en el crecimiento y en la función de las células del sistema inmune, evita el crecimiento desmedido de linfocitos T, mantiene la integridad de la piel (barrera fisca sistema inmune ), participa en la replicación del ADN, la transcripción del ARN y división celular. Fuentes: lentejas, garbanzos y frutos secos.

Cobre: ​​participa en la síntesis y mantenimiento de los neutrófilos (tipo de células del sistema inmune). Fuentes: cereales integrales y frutos secos.

Selenio: es un mineral antioxidante que directamente ayuda al sistema inmunitario disminuyendo la inflamación, es necesario para iniciar la serie de reacciones químicas que constituyen los mecanismos de defensa del inmune. Fuente: nueces de Brasil.

Compuestos fenólicos: sustancias químicas vegetales que participan en la modulación del sistema inmune. Los flavonoides y los ácidos fenólicos son los ejemplos más conocidos. Tienen una acción directa sobre la microbiota intestinal estimulando la función inmunológica de estas bacterias amigables y disminuyendo los niveles de inflamación intestinal. Los flavonoides son vitales para defendernos de las infecciones respiratorias. Fuentes: fruta, verdura, especias, té, café y frutos secos.

Fibra: vital para el mantenimiento de la microbiota intestinal. Fuentes: todos los alimentos vegetales a excepción de alimentos refinados y aceites.

Anuncio publicitario