Anèmia i estat de la microbiota (cat/esp)

El 33% de la població mundial pateix d’anèmia. El tipus d’anèmia més comuna és deguda a un dèficit de ferro. Aquest dèficit de ferro és a conseqüència d’una ingesta inadequada de ferro en la dieta, la incapacitat de poder absorbir correctament el ferro, pèrdua de ferro per exemple per alteracions de la menstruació, augment de les necessitats de ferro en diferents etapes de la vida. Existeixen dos tipus de ferro. El ferro heme (d’origen animal) i el ferro no heme (d’origen vegetal) i es diferencien entre ells per presentar el ferro heme una millor biodisponibilitat (millor eficiència en l’absorció) que es tradueix en la quantitat de ferro que arribarà al torrent sanguini més fàcilment. La biodisponibilitat del ferro pot augmentar-se amb la cocció, el remull, la germinació i la fermentació i també dependrà d’altres minerals competidors en l’absorció, la quantitat d’àcids orgànics de l’àpat o els compostos fenòlics de l’aliment. La microbiota intestinal són un seguit de microorganismes vius que habiten al llarg del nostre tracte digestiu. Aquests microbis estableixen relacions entre ells generant un ecosistema i és el que s’anomena microbiota. Cada cop se sap més dels múltiples beneficis que podem aprofitar de la relació simbiòtica establerta amb ells. La seva viabilitat (el nombre d’individus vius) pot veure’s afectat per l’ús d’antibiòtics i els additius alimentaris. La microbiota utilitza per viure els diferents tipus de fibra fermentable provinents de la dieta. Durant el procés de metabolització d’aquest tipus de fibra, es produeix localment a l’intestí un canvi de pH (‘condicions climàtiques’) que afavoreix una transformació química del ferro de la dieta (la forma del Ferro 3+ passa a Ferro 2+ = millora biodisponibilitat) i paral·lelament es generen tot un seguit de substàncies anomenades àcids grassos de cadena curta que, entre altres aspectes beneficiosos per la salut, faciliten moltíssim l’absorció del ferro, potencien el pas del ferro des del lumen intestinal fins al torrent sanguini.

Recomanació: menja més fruita i verdura que és l’única font alimentària on pots trobar fibra fermentable per mantenir sana la microbiota i beneficiar-te dels avantatges que ens proporciona i de retruc millorar els teus nivells de ferro i evitar l’aparició d’anèmia.

–> doi.org: 10.3390/microorganisms10071330

ESP.- Anemia y estado de la microbiota intestinal

El 33% de la población mundial sufre anemia. El tipo de anemia más común es debido a un déficit de hierro. Este déficit de hierro puede ser consecuencia de una ingesta inadecuada de hierro en la dieta, la incapacidad de poder absorber correctamente el hierro, pérdida de hierro por ejemplo por alteraciones de la menstruación, aumento de las necesidades de hierro en diferentes etapas de la vida,etc . Existen dos tipos de hierro. El hierro heme (de origen animal) y el hierro no heme (de origen vegetal) y se diferencian entre ellos por presentar el hierro heme una mejor biodisponibilidad (mejor eficiencia en la absorción) que se traduce en la cantidad de hierro que llegará al torrente sanguíneo más fácilmente. La biodisponibilidad del hierro puede aumentarse con la cocción, remojo, germinación y fermentación y también dependerá de otros minerales competidores en la absorción, la cantidad de ácidos orgánicos de la comida o los compuestos fenólicos del alimento.

La microbiota intestinal es una serie de microorganismos vivos que habitan a lo largo de nuestro trato digestivo. Estos microbios establecen relaciones entre ellos generando un ecosistema y es lo que se llama microbiota. Cada vez se sabe más de los múltiples beneficios que podemos aprovechar de la relación simbiótica que establecemos con ellos. Su viabilidad (el número de individuos vivos) puede verse afectado por el uso de antibióticos y los aditivos alimentarios. La microbiota utiliza para vivir distintos tipos de fibra fermentable provenientes de la dieta. Durante el proceso de metabolización de este tipo de fibra, se produce localmente en el intestino un cambio de pH ('condiciones climáticas') que favorece una transformación química del hierro de la dieta (la forma del Hierro 3+ pasa a Hierro 2 + = mejora biodisponibilidad) y paralelamente se generan una serie de sustancias llamadas ácidos grasos de cadena corta que, entre otros aspectos beneficiosos para la salud, facilitan muchísimo la absorción del hierro, potencian el paso del hierro desde el lumen intestinal hasta el torrente sanguíneo.

Recomendación: come más fruta y verdura que es la única fuente alimentaria donde puedes encontrar fibra fermentable para así mantener sana la microbiota y beneficiarte de las multiples ventajas que nos proporciona y de rebote mejorar tus niveles de hierro y evitar la aparición de anemia .

Anuncio publicitario