Greixos, sucres i processos cognitius (cat/esp)

Des de fa temps s’està estudiant l’impacte dels macronutrients (carbohidrats, greixos i proteïnes) i les hormones sobre les estructures que componen el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal) i també sobre els processos cognitius. Està del tot clar com una ingesta calòrica inadequada i el sedentarisme equivalen a obesitat. Globalment, el nombre de persones que pateixen obesitat no para de créixer de forma exponencial; segons l’Organització Mundial de la Salut el 2016 hi havia més de 650 milions de persones obeses arreu del món. Patir obesitat dispara el risc de patir demència a mesura que envellim i les alteracions de les funcions executives, memòria de treball, aprenentatge verbal, etc. poden començar a manifestar-se des d’un començament. Patir obesitat també és un factor de risc per desenvolupar Diabetis Mellitus tipus 2, hipercolesterolèmia, hipertensió o Síndrome Metabòlic; disfuncions que també afecten de forma independent a la cognició.

L’objectiu de la revisió sistemàtica que us proposo avui ha estat revisar de forma molt global, els hàbits dietètics i els factors nutricionals que intervenen en la dinàmica cognitiva i connexions neurològiques. Els autors resumeixen que la ingesta d’aliments obesogènics caracteritzats per greixos saturats i hidrats de carboni refinats i/o un excés calòric condueix a un declivi metabòlic i cognitiu, observant-se una afectació important de l’hipocamp (estructura cerebral implicada directament en la memòria, producció i regulació d’estats emocionals). Els danys neurològics ocorreguts en aquesta estructura cerebral comporta un decaïment progressiu de les aptituds d’aprenentatge i memòria i dispara el risc de patir malalties neurodegeneratives.

Amb la revisió, els autors constaten que una dieta alta en greixos (especialment greixos saturats, greixos trans i colesterol) i una dieta alta en sucres refinats (sucrosa, fructosa i dextrosa) produeixen un declivi cognitiu a qualsevol edat. El consum d’una dieta alta en greix té efectes negatius en el desenvolupament i maduració del sistema nerviós central en els més joves i en la gent gran s’accentua encara més el decaïment cognitiu associat a l’edat. L’excés d’una ingesta de fructosa (fins i tot per damunt de la sucrosa) encara que sigui per un període molt curt de temps també afecta de forma negativa als més joves. Les dones resisteixen millor la degradació cognitiva lligada amb una dieta obesogènica gràcies en part, als nivells d’estrògens. Els greixos omega-3 bloquegen el dany que pateixen les connexions nervioses a mesura que envellim o s’inicia la neurodegeneració, alentint el declivi cognitiu. Els omega-3 també poden revertir la majoria d’efectes perjudicials que poden succeir a les connexions sinàptiques de l’hipocamp.

Recomanació: potencia el consum diari de fruita seca, llavors i algues per aportar a la teva dieta una bona quantitat d’omega 3; a més a més els productes d’origen vegetal tenen altres substàncies naturals que protegeixen el Cervell i la resta del sistema nerviós així com els processos cognitius. Redueix/minimitza/elimina (depenent del teu objectiu) el consum d’aliments d’origen animal, ja que són una font de greixos saturats, greixos trans i colesterol.

BIBLIOGRAFIA:

–>doi.org: 10.3390/nu14194137

ESP.- Grasas, azúcares y procesos cognitivos

Desde hace tiempo se esta estudiando el impacto de los macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) y las hormonas sobre las estructuras que componen el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y también sobre los procesos cognitivos. Asimismo, está claro como una ingesta calórica inadecuada y el sedentarismo equivalen a obesidad. Globalmente, el número de personas que padecen obesidad no deja de crecer de forma exponencial; según la Organización Mundial de la Salud en 2016 había más de 650 millones de personas obesas en todo el mundo. Sufrir obesidad dispara el riesgo de sufrir demencia a medida que envejecemos y las alteraciones de las funciones ejecutivas, memoria de trabajo, aprendizaje verbal, etc. pueden empezar a manifestarse desde un principio. Sufrir obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión o Síndrome Metabólico; disfunciones que también afectan de forma independiente a la cognición.

El objetivo de la revisión sistemática que les propongo hoy ha sido revisar de forma muy global, los hábitos dietéticos y los factores nutricionales que intervienen en la dinámica cognitiva y conexiones neurológicas. Los autores resumen que la ingesta de alimentos obesogénicos caracterizados por grasas saturadas e hidratos de carbono refinados y/o un exceso calórico conduce a un declive metabólico y cognitivo, observándose una afectación importante del hipocampo (estructura cerebral implicada directamente en la memoria, producción y regulación de estados emocionales). Los daños neurológicos ocurridos en esta estructura cerebral comporta un progresivo decaimiento de las aptitudes de aprendizaje y memoria y dispara el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas.

Con la revisión, los autores constatan que una dieta alta en grasas (especialmente grasas saturadas, grasas trans y colesterol) y una dieta alta en azúcares refinados (sucrosa, fructosa y dextrosa) producen un declive cognitivo a cualquier edad. El consumo de una dieta alta en grasa tiene efectos negativos en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central en los más jóvenes y en la gente mayor se acentúa aún más el decaimiento cognitivo asociado a la edad. El exceso de una ingesta de fructosa (incluso por encima de la sucrosa) aunque sea por un período muy corto de tiempo también afecta de forma negativa a los más jóvenes. Las mujeres resisten mejor la degradación cognitiva ligada a una dieta obesogénica gracias en parte a los niveles de estrógenos. Las grasas omega-3 bloquean el daño que sufren las conexiones nerviosas a medida que envejecemos o cuando se inicia la neurodegeneración, ralentizando el declive cognitivo. Los omega-3 también pueden revertir la mayoría de efectos perjudiciales que pueden suceder en las conexiones sinápticas del hipocampo.

Recomendación: potencia el consumo diario de frutos secos, semillas y algas para aportar a tu dieta una buena cantidad de omega-3; además, los productos de origen vegetal tienen otras sustancias naturales que protegen el cerebro y el resto del sistema nervioso así como los procesos cognitivos. Reduce/minimiza/elimina (dependiendo de tu objetivo) el consumo de alimentos de origen animal, ya que son una fuente de grasas saturadas, grasas trans y colesterol.
Anuncio publicitario