Fibra i sobrepès/obesitat (cat/esp)

Els epidemiòlegs calculen que globalment l’any 2016 gairebé 2 mil milions de persones patien sobrepès dels quals 650 milions eren obesos; en el període 1975-2016 s’havia triplicat el nombre de casos. Se sap que el sobrepès i obesitat fa disparar el risc de diabetis mellitus tipus 2, malalties cardiovasculars i certs càncers. La principal causa de sobrepès és un desequilibri entre la ingesta i despesa calòrica, per tant, s’aconsella un canvi de l’estil de vida fent dieta i augmentar l’activitat física. En el passat diversos estudis observacionals van detectar una millora entre obesitat i la ingesta de cereals integrals i les comorbiditats associades (nombre de casos de diabetis mellitus i malaltia cardiovascular); encara que no estava del tot clar si els resultats positius eren deguts als cereals integrals o que la ingesta de cereals integrals eren un component més d’un canvi generalitzat cap a un estil de vida saludable.

Una de les substàncies que contenen els cereals integrals és la fibra dietètica (FD) i depenent del país del món en què ens trobem es recomana una ingesta entre 20-38 gr/dia; que en la majoria dels casos no s’assoleix. La ingesta de FD, substància només present en els vegetals, ens ajuda entre altres, a controlar la glicèmia en sang, disminuir el colesterol, regular la pressió arterial, pèrdua de pes, millora dels sistema immune, etc. Del total de FD que ingerim, depenent dels avantatges que ens aporti podem subdividir-la en dos grans grups: la FD insoluble (FDI) que principalment dona volum a la femta i la FD soluble (FDS) que es pot dissoldre en aigua i sucs digestius i que faciliten la posterior fermentació per la microbiota intestinal (‘combustible’ per als bacteris intestinals’). Un dels productes que s’obté de la fermentació de la FDS són els àcids grassos de cadena curta (AGCC) i des de fa temps està palès el paper que juga la diversitat de la microbiota i la producció d’AGCC en l’obesitat i altres alteracions metabòliques. La metaanàlisi que us porto avui va incloure 22 estudis controlats i aleatoritzats i va suplementar-se a subjectes amb sobrepès i obesitat (índex de massa corporal des de 25->68 kg/m2) amb una mitjana d’11 g/dia de FDS al voltant de disset setmanes. Els resultats ho diuen tot, a partir de 3 g/dia ja s’observen beneficis i a mesura que s’incrementa la ingesta de FDS augmenten en paral·lel els efectes beneficiosos. Es recomana una ingesta progressiva de FDS en un període de dotze setmanes per evitar flatulències i altres malestars. Els participants van disminuir el seu índex de massa corporal, el perímetre de cintura, van perdre una mitjana de gairebé 2 kg en 12 setmanes i sobretot va veure’s reduïda de forma significativa la quantitat d’insulina en sang en dejú i l’índex HOMA-IR (índex que mesura la resistència a la insulina). Un cop més, la nostra elecció i l’assesorament dietètic professional són determinants alhora de modelar i millorar la nostra salut actual i futura.

BIBLIOGRAFIA:

–> Doi: 10.3390/nu14132627

ESP.-Fibra y sobrepeso/obesidad

Los epidemiólogos calculan que globalmente en 2016 casi 2 mil millones de personas sufrían sobrepeso de los que 650 millones eran obesos; en el período 1975-2016 se había triplicado el número de casos. Se sabe que el sobrepeso y la obesidad hace disparar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres. La principal causa de sobrepeso es un desequilibrio entre la ingesta y gasto calórico, por tanto, se aconseja un cambio del estilo de vida haciendo dieta y aumentando la actividad física. En el pasado varios estudios observacionales detectaron una mejora entre obesidad y la ingesta de cereales integrales y las comorbilidades asociadas (número de casos de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular); aunque no estaba del todo claro si los resultados positivos se debían a los cereales integrales o que la ingesta de cereales integrales eran un componente más de un cambio generalizado hacia un estilo de vida saludable. Una de las sustancias que contienen los cereales integrales es la fibra dietética (FD) y dependiendo del país del mundo en el que nos encontremos se recomienda una ingesta entre 20-38 gr/día; que en la mayoría de los casos no se logra. La ingesta de FD, sólo presente en los vegetales nos ayuda, entre otros, a controlar la glicemia, disminuir colesterol, regular la presión arterial, pérdida de peso, mejora del sistema inmune, etc. Del total de FD que ingerimos, dependiendo de las ventajas que nos aporte podemos subdividirla en dos grandes grupos. La FD insoluble (FDI) que principalmente da volumen a las heces y la FD soluble (FDS) que se puede disolver en agua y jugos digestivos y que facilitan la posterior fermentación por la microbiota intestinal ('combustible' para las bacterias intestinales'). Uno de los productos que se obtiene de la fermentación de la FDS son los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y desde hace tiempo está patente el papel que juega la diversidad de la microbiota y la producción de AGCC en la obesidad y otras alteraciones metabólicas. El metaanálisis que os propongo hoy incluyó 22 estudios controlados y aleatorizados con 1428 participantes y se suplementó a sujetos con sobrepeso y obesidad (índice de masa corporal desde 25->68 kg/m2) con una media de 11 g/ día de FDS en un periodo de diecisiete semanas. Los resultados lo dicen todo, a partir de 3 g/día ya se observan beneficios y, a medida que se incrementa la ingesta de FDS, aumentan en paralelo también los efectos beneficiosos. Se recomienda una ingesta progresiva de FDS en un período de doce semanas para evitar flatulencias y otros malestares. Los participantes disminuyeron su índice de masa corporal, el perímetro de cintura, perdieron una media de casi 2 kg en 12 semanas y se vio reducida de forma significativa la cantidad de insulina en sangre en ayunas y el índice HOMA- IR (índice que mide la resistencia a la insulina). Una vez más, nuestra elección y asesoramiento dietético profesional son determinantes a la hora de modelar y mejorar nuestra salud actual y futura.
Anuncio publicitario