…(‘utensilis de plàstic de color negre’)(cat/esp)

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària defineix als retardants de flama bromats (BFR) com: ‘Els retardants de flama bromats (BFR) són barreges de substàncies químiques artificials que s’afegeixen a una àm­plia varietat de productes perquè siguin menys inflamables. Se solen utilitzar en plàstics, tèxtils i material elèctric i elec­trònic’…….’Els re­tardants de flama bromats poden passar al medi i contaminar l’aire, el sòl i l’aigua, i entrar a la cadena alimentària. Per la seva naturalesa persistent i bioacumu­lativa, es poden trobar principalment en els aliments d’origen animal, com el peix, la carn, la llet i els productes derivats. Els seus efectes tòxics potencials se cen­tren en la capacitat que tenen d’actuar com a disruptors endocrins o també provocar trastorns de la conducta’. La generació de nou plàstic a partir del reciclatge de plàstic que podria contenir BFR, explicaria la presència d’aquesta substància en productes com plàstics per ús culinari o joguets. Existeixen molts articles que han detectat en diferents mostres aleatòries a Europa, la presència de nivells excessius de BFR en articles de cuina (‘utensilis de plàstic de color negre’) i joguets. Els compostos bromats tenen una elevada afinitat per les substàncies greixoses i el fet de cuinar amb oli o altres tipus de greix fa que la transferència d’aquest tòxic al menjar sigui molt considerable i per tant que ens puguem contaminar i acumular-lo molt fàcilment. Els científics però no consideren preocupant la transferència de compostos bromats a través de la pell pel contacte per exemple de les mans amb el mànec de plàstic de l’estri, això si, el contacte diari total hauria de ser inferior a 15 minuts. Millor fusta?

BIBLIOGRAFIA

—> doi.org: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.173

ESP.-…(‘utensilios de plástico de color negro’)

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria define a los retardantes de llama bromados (BFR) como: 'Los retardantes de llama bromados (BFR) son mezclas de sustancias químicas artificiales que se añaden a una amplia variedad de productos para que sean menos inflamables. Se suelen utilizar en plásticos, textiles y material eléctrico y electrónico'.......'Los retardantes de llama bromados pueden pasar al medio y contaminar el aire, el suelo y el agua, y entrar en la cadena alimentaria. Por su naturaleza persistente y bioacumulativa, pueden encontrarse principalmente en los alimentos de origen animal, como el pescado, la carne, la leche y los productos derivados. Sus potenciales efectos tóxicos se centran en la capacidad que tienen de actuar como disruptores endocrinos o también provocar trastornos de la conducta'. La generación de nuevo plástico a partir del reciclaje de plástico que podría contener BFR explicaría la presencia de esta sustancia en productos como plásticos para uso culinario o juguetes. Existen muchos artículos que han detectado en diferentes muestras aleatorias en Europa, la presencia de niveles excesivos de BFR en artículos de cocina (utensilios de plástico de color negro) y juguetes. Los compuestos bromados tienen una elevada afinidad por las sustancias grasas y el hecho de cocinar con aceite u otros tipos de grasa hace que la transferencia de este tóxico a la comida sea muy considerable y por tanto que podamos contaminarnos y acumularlo muy fácilmente. Los científicos sin embargo no consideran preocupante la transferencia de compuestos bromados a través de la piel por el contacto por ejemplo de las manos con el mango de plástico del utensilio, eso sí, el contacto diario total debería ser inferior a 15 minutos. ¿Mejor madera?
Anuncio publicitario