Additius alimentaris, restes de sabó i microbiota (cat/esp)

L’estudi que us proposo avui, probablement molts considerareu que no té molt pes científic a causa del baix nombre de participants, però no deixa de ser un estudi amb enfocament innovador. Es tracta de quelcom que fins ara no s’ha estudiat i respon al fet de l’elecció diària del que mengem o de com rentem els plats…… si, sona estrany el que escric però deixeu-me explicar…

Acaba de publicar-se un estudi on a partir de mostres de femta de 13 voluntaris sans, els espècimens s’han inoculat amb additius alimentaris comuns, edulcorants artificials i productes de neteja domèstica (sabó de rentar plats i pasta de dents) i s’ha observat la variació/viabilitat del microbioma, l’afectació de la seva capacitat de fermentació i la possible repercussió en la salut humana.

Els bacteris que tenim al tracte digestiu (microbioma) viuen i sobreviuen a partir de la fermentació de la fibra que ingerim diàriament. A més d’oferir-nos protecció enfront de patògens externs, també ens proporcionen un seguit de substàncies químiques molt beneficioses tan localment (manteniment de la integritat intestí, absorció nutrients, etc.) així com per exemple en la modulació del sistema immunitari o disminuir el grau d’inflamació sistèmica que puguem estar sotmesos en un moment determinat. En aquest sentit, s’ha observat un seguit d’esdeveniments que tenen en comú tant la malaltia inflamatòria intestinal, l’obesitat i la Diabetes Mellitus. Aquests esdeveniments es manifesten en l’hoste com: tenir una diversitat reduïda de la població de bacteris que conformen el microbioma, una producció baixa d’àcids grassos de cadena curta i disbiosi.

El grau de processament i nivells de conservació dels aliments que existeix en l’actualitat ha fet multiplicar en paral·lel l’ús extensiu de productes per la higiene industrial i domèstica. Està clar que avui en dia no mengem el mateix que menjàvem fa un segle i això ha suposat que la industrialització de l’alimentació tot i que aparentment ens ha fet la vida més fàcil i ens ha protegit de possibles processos infecciosos, hagi passat factura al nostre microbioma. Aquest fet s’ha considerat com la possible explicació a l’augment de la incidència (ascens dels nous casos) de malalties no transmissibles. Els aliments on s’han emprat additius i conservants alimentaris conformen més del 50% de la dieta occidental, dieta associada a l’augment de malalties no transmissibles. Tot i que els additius alimentaris han de ser testats i aprovats abans de poder ser usats en alimentació humana, fins avui no s’ha tingut en compte l’efecte que pot tenir la ingesta d’aquests compostos químics a curt termini en l’estat i funció del microbioma i a llarg termini en la salut de l’hoste.

Estudis en animals han mostrat efectes adversos per la ingesta d’additius alimentaris en la salut cardiovascular, la salut dels colonòcits (cèl·lules que donen estructura i funció al còlon) i la capa de mucosa que recobreix el tracte digestiu de l’hoste (animal) via alteració de la microbiota. Se sap que la utilització de certs emulsionants fa augmentar la permeabilitat intestinal, pot alterar la composició del microbioma i fer que per exemple l’Escherichia Coli pugui traspassar molt fàcilment els epitelis intestinals fins a arribar al torrent sanguini.

De l’estudi se’n desprèn que hi ha certs additius alimentaris, i fins i tot el sabó de rentar els plats, que generen canvis perjudicials en la composició de la microbiota intestinal generant-se una molt semblant a aquelles persones que pateixen obesitat o malaltia inflamatòria intestinal i que podrien explicar l’augment de malalties no transmissibles. Els autors apunten a ser cautelosos amb la ingesta d’aliments que continguin cinamaldehid, polisorbat-80 (E-433), sulfit de sodi (E-221), benzoat de sodi (E-211), sucralosa (E-955) i detergent de rentar plats. L’assaig amb la fermentació de les mostres de femta no deixa de ser una fotografia instantània i cal recalcar que el tracte digestiu i la interacció entre els òrgans, microbiota i aliments és molt més complex.

Recomanació: evita menjar aliments ultraprocessats, utilitza la quantitat justa de sabó de rentar plats i esbandeix-los bé per evitar que arribin restes de sabó a l’intestí.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

–> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8

ESP.- Aditivos alimentarios, restos de jabón y microbiota 

El estudio que os propongo hoy, probablemente muchos considerará que no tiene mucho peso científico debido al bajo número de participantes, pero no deja de ser un estudio con enfoque innovador. Se trata de algo que hasta ahora no se ha estudiado y responde al hecho de la elección diaria de lo que comemos o de cómo lavamos los platos…… sí, suena extraño lo que escribo pero dejadme explicar…

Acaba de publicarse un estudio donde a partir de muestras de heces de 13 voluntarios sanos, los especímenes se han inoculado con aditivos alimentarios comunes, edulcorantes artificiales y productos de limpieza doméstica (jabón de lavar platos y pasta de dientes) y se ha observado la variación/viabilidad del microbioma, la afectación de su capacidad de fermentación y la posible repercusión en la salud humana.

Las bacterias que tenemos en el tracto digestivo (microbioma) viven y sobreviven a partir de la fermentación de la fibra que ingerimos a diario. Además de ofrecernos protección frente a patógenos externos, también nos proporcionan una serie de sustancias químicas muy beneficiosas tan localmente (mantenimiento de la integridad intestino, absorción nutrientes, etc.) así como por ejemplo en la modulación del sistema inmunitario o disminuir el grado de inflamación sistémica que podamos estar sometidos en un momento determinado. En este sentido, se ha observado una serie de eventos que tienen en común tanto la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad y la Diabetes Mellitus. Estos eventos se manifiestan en el huésped como: tener una diversidad reducida de la población de bacterias que conforman el microbioma, una producción baja de ácidos grasos de cadena corta y disbiosis.

El grado de procesamiento y niveles de conservación de los alimentos que existe en la actualidad en paralelo ha multiplicado el uso extensivo de productos para la higiene industrial y doméstica. Está claro que hoy en día no comemos lo mismo que comíamos hace un siglo y esto ha supuesto que la industrialización de la alimentación aunque aparentemente nos ha hecho la vida más fácil y nos ha protegido de posibles procesos infecciosos, haya pasado factura a nuestro microbioma. Este hecho se ha considerado como la posible explicación del aumento de la incidencia (ascenso de los nuevos casos) de enfermedades no transmisibles. Los alimentos en los que se han empleado aditivos y conservantes alimentarios conforman más del 50% de la dieta occidental, dieta asociada al aumento de enfermedades no transmisibles. Aunque los aditivos alimentarios deben ser testados y aprobados antes de poder ser usados ​​en alimentación humana, hasta la fecha no se ha tenido en cuenta el efecto que puede tener la ingesta de estos compuestos químicos a corto plazo en el estado y función del microbioma ya largo plazo en la salud del huésped.

Estudios en animales han mostrado efectos adversos por la ingesta de aditivos alimentarios en la salud cardiovascular, la salud de los colonocitos (células que dan estructura y función al colon) y la capa de mucosa que recubre el trato digestivo del huésped ( animal) vía alteración de la microbiota. Se sabe que la utilización de ciertos emulsionantes aumenta la permeabilidad intestinal, puede alterar la composición del microbioma y hacer que por ejemplo la Escherichia Coli pueda traspasar muy fácilmente los epitelios intestinales hasta llegar al torrente sanguíneo.

Del estudio se desprende que existen ciertos aditivos alimentarios, e incluso el jabón de lavar los platos, que generan cambios perjudiciales en la composición de la microbiota intestinal generándose una muy parecida a aquellas personas que padecen obesidad o enfermedad inflamatoria intestinal y que podrían explicar el aumento de enfermedades no transmisibles. Los autores apuntan a ser cautelosos con la ingesta de alimentos que contengan cinamaldehído, polisorbato-80 (E-433), sulfito de sodio (E-221), benzoato de sodio (E-211), sucralosa (E-955) y detergente de lavar platos. El ensayo con la fermentación de las muestras de heces no deja de ser una fotografía instantánea y es necesario recalcar que el trato digestivo y la interacción entre los órganos, microbiota y alimentos es mucho más compleja.

Recomendación: evita comer alimentos ultraprocesados, utiliza la cantidad justa de jabón de lavar platos y aclara bien para evitar que lleguen restos de jabón al intestino.

BIBLIOGRAFIA:

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

--> doi.org/10.1007/s00394-019-02161-8

Anuncio publicitario