Suplements de ferro i Parkinsonisme (cat/esp)

La malaltia de Parkinson (MP) és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central que és progressiu i caracteritza per la destrucció d’un tipus de neurones de la Substància Negra, una part del cervell encarregada, entre d’altres, de la regulació del moviment voluntari i l’ajustament corporal i que en un estat avançat pot provocar alteracions cognitives. El Parkinsonisme (PK) és un terme general que engloba l’aparició de símptomes motors idèntics a la MP (bradicinèsia, tremolor, rigidesa i alteració de la marxa), però el causant és una malaltia diferent de la MP.

Es creu que la desregulació del metabolisme del ferro és el desencadenant principal de la MP i el PK. Encara que el ferro és necessari per a la síntesi de dopamina, s’ha vist en humans i models animals l’acumulació de dipòsits de ferro al voltant de les neurones dopaminèrgiques de la Substància Negra tant en pacients MP com PK. A més en estudis anteriors, s’havia observat que el ferro empitjorava la simptomatologia en pacients de PK i en un estudi transversal la suplementació amb ferro fins i tot accelerava la progressió de la MP.

L’estudi que us proposo avui ha utilitzat les dades d’un estudi longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Aquest estudi conté les dades mèdiques de més de 500000 participants i per l’anàlisi s’han tingut en compte els casos de MP i PK entre els participants en la franja de edat compresa entre 40-69 anys. De l’anàlisi de les dades se’n desprèn que: la predisposició genètica a patir MP és independent a la ingesta de ferro, la suplementació amb ferro fa disparar el risc de patir PK, aquest resultat és consistent amb l’observació que un excés en la ingesta de ferro accelera la MP. A més, a mode preliminar, s’està observant que quelants (fàrmacs ‘segrestadors’) de ferro poden disminuir la progressió de la MP. No obstant els autors recorden que el ferro és un mineral molt important pels humans i que el seu dèficit també pot alterar els moviments corporals. Recalquen que els suplements de ferro són rellevants per tractar un dèficit de ferro sempre que estigui ajustat i adaptat a l’individu i malaltia que provoca el dèficit.

Recomanació: no prenguis suplements de ferro pel teu compte. Deixa’t aconsellar per un diestista-nutricionista o un altre professional de la salut autoritzat, per esbrinar la causa del dèficit, la dosi i tipus de ferro.

BIBLIOGRAFIA

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

ESP.- Suplementos de hierro y Parkinsonismo

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que es progresivo y caracteriza por la destrucción de un tipo de neuronas de la Sustancia Negra, parte del cerebro encargada, entre otros, de la regulación del movimiento voluntario y ajuste corporal y que en un estado avanzado puede provocar alteraciones cognitivas. El Parkinsonismo (PK) es un término general que engloba la aparición de síntomas motores idénticos a la EP (bradicinesia, temblor, rigidez y alteración de la marcha), pero el causante es una enfermedad diferente a la EP.

Se cree que la desregulación del metabolismo del hierro es el desencadenante principal de la EP y el PK. Aunque el hierro es necesario para la síntesis de dopamina, se ha visto en humanos y modelos animales la acumulación de depósitos de hierro alrededor de las neuronas dopaminérgicas de la Sustancia Negra tanto en pacientes con EP como PK. Además, en estudios anteriores, se había observado que el hierro empeoraba la sintomatología en pacientes de PK y en un estudio transversal la suplementación con hierro incluso aceleraba la progresión de la EP.

El estudio que propongo hoy ha utilizado los datos de un estudio longitudinal a gran escala, el UK Biobank. Este estudio contiene los datos médicos de más de 500.000 participantes y por el análisis se han tenido en cuenta los casos de EP y PK entre los participantes en la franja de edad comprendida entre 40-69 años. Del análisis de los datos se desprende que: la predisposición genética a sufrir EP es independiente a la ingesta de hierro; la suplementación con hierro hace disparar el riesgo de sufrir PK; este resultado es consistente con la observación de que un exceso en la ingesta de hierro acelera la EP. Además, a modo preliminar, se está observando que quelantes (fármacos 'secuestradores') de hierro pueden disminuir la progresión de la EP. Sin embargo, los autores recuerdan que el hierro es un mineral muy importante para los humanos y que su déficit también puede alterar los movimientos corporales. Hacen hincapié en que los suplementos de hierro son relevantes para tratar un déficit de hierro siempre que esté ajustado y adaptado al individuo y enfermedad que provoca el déficit.

Recomendación: no tomes suplementos de hierro por tu cuenta. Déjate aconsejar por un diestista-nutricionista u otro profesional de la salud atorizado para averiguar la causa del déficit, la dosis y tipos de hierro.

BIBLIOGRAFIA 

Takeuchi H, Kawashima R. A prospective study on the relationship of iron supplement intake, hemoglobin concentration and risk of Parkinsonism. Nutrients. 2022; 14:4671. https://doi.org/10.3390/nu14214671

Anuncio publicitario