Consum de carn i risc de càncer d’estómac (cat/esp)

El càncer d’estómac (CE) és el cinquè càncer més comú arreu del món amb una ràtio mitjana de supervivència de no més de 5 anys. A l’Estat Espanyol representa la sisena causa per mort per càncer i tot i que es creu que la infecció crònica per Helicobacter Pylori (HP) n’és la causa principal, factors genètics i ambientals també hi participen. Alguns d’aquests factors com l’edat, sexe o història familiar de CE no són modificables, però si pot modificar-se el tabaquisme, el consum d’alcohol, la dieta, el reflux gastroesofàgic o l’obesitat.

Si ens centrem en els factors dietètics cal remarcar que una baixa ingesta de fruita, verdura i cereals així com una ingesta elevada de salaons i fumats, xili, carns processades, carns a la planxa o barbacoa, consum d’alcohol i la dieta occidental (ultraprocessats) fa disparar el nombre de casos de CE. Globalment, el consum de carn no ha parat de créixer des de la segona meitat del segle XX. Diversos estudis han relacionat el CE amb el consum total de carn, consum de carn vermella i consum de carn processada. També s’ha vist que fins i tot el medi de cocció de la carn pot agreujar encara més la situació.

L’estudi que us proposo avui s’ha dut a terme en 23 hospitals de 12 províncies de l’Estat Espanyol en el període 2008-2013 sota el paraigua de l’estudi MCC-Spain; un estudi encarregat d’esbrinar els factors que causen els càncers de mama, pròstata, colorectal, gàstric i leucèmia limfocítica crònica en pacients entre 20-85 anys. A partir d’aquest macroestudi multicèntric els autors han volgut esbrinar el paper que juga la ingesta de carn amb la incidència (aparició de nous casos) de CE tenint en compte el tipus de carn, cocció i punt de cocció de la carn. Van reclutar-se els participants (286 amb diagnòstic recent de CE i 2993 controls que no patien càncer) i se’ls va entrenar a recol·lectar dades del que menjaven diàriament amb un qüestionari validat de freqüència de consum on a més dels aliments i de les quantitats, també es tenia en compte el mètode de cocció escollit i el punt de cocció de la carn. Els autors de l’estudi van classificar carn blanca com: pollastre, gall d’indi, ànec, conill i altres aus de caça; carn vermella: porc, vedella, xai, vísceres de qualsevol d’aquests animals així com hamburgueses o mandonguilles de vedella o porc i carn processada: cansalada, salsitxes, foie-gras, paté, pernil serrà i la resta de viandes fredes i carns curades; essent una ració de carn total, vermella o blanca de 125g i de carn processada 50g.

Dels resultats de l’estudi se’n desprèn que: el consum de carn augmenta el risc de patir CE, sobretot en homes. El risc es dispara encara més si el consum setmanal de carn vermella és superior o igual a 225g, el de carn processada és superior o igual a 215g o que el punt de cocció de la carn tant vermella com blanca sigui ‘passada’. Els guisats/estofats i les planxes-graelles-barbacoes són els pitjors tipus de cocció per la carn vermella i la cocció al forn és la pitjor per la carn blanca. A més a més, en homes hi ha una associació positiva pel que fa a dosi-resposta; és a dir més quantitat menjada de carn en total, carn vermella, carn blanca o carn processada, major el risc de patir CE.

Els autors recorden que diversos estudis han hipotetitzat la causa d’augment de la incidència de CE i consum de carn. Es creu que el contingut de ferro heme de la carn oxida l’ADN de les nostres cèl·lules i a més participa en la formació dins del nostre cos de compostos cancerígens N-nitrosos. A més a més, el ferro heme és vital perquè el bacteri Helicobacter Pylori pugui créixer; recordem que aquest bacteri és la causa principal de CE. Els autors també recalquen que independentment del contingut de ferro, en la carn (vermella, blanca i processada) pot haver-hi un excés de sal i està carregada de greixos saturats, colesterol, hidrocarburs aromàtics policíclics i amines heterocícliques (ambdós són grups de compostos cancerígens = mutàgens, que es formen en la preparació i cocció de la carn i processats de carn que podrien tenir un paper determinant en l’aparició de CE). Finalment, els autors recalquen que el 89% dels participants de l’estudi, tant dels casos com dels controls estaven infectats amb Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852

ESP.- Consumo de carne y riesgo de cáncer de estómago

El cáncer de estómago (CE) es el quinto cáncer más común en todo el mundo con un ratio medio de supervivencia de no más de 5 años. En España representa la sexta causa por muerte por cáncer y aunque se cree que la infección crónica por Helicobacter Pylori (HP) es la causa principal, factores genéticos y ambientales también participan. Algunos de estos factores como la edad, sexo o historia familiar de CE no son modificables, pero sí puede modificarse el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, el reflujo gastroesofágico o la obesidad.

Si nos centramos en los factores dietéticos debe remarcarse que una baja ingesta de fruta, verdura y cereales así como una ingesta elevada de salazones y ahumados, chile, carnes procesadas, carnes a la plancha o barbacoa, consumo de alcohol y la dieta occidental (ultraprocesados) hace disparar el número de casos de CE. Globalmente, el consumo de carne no ha dejado de crecer desde la segunda mitad del siglo XX. Varios estudios han relacionado el CE con el consumo total de carne, consumo de carne roja y consumo de carne procesada; incluso el medio de cocción de la carne puede agravar aún más la situación.

El estudio que os propongo hoy se ha llevado a cabo en 23 hospitales de 12 provincias del Estado Español en el período 2008-2013 bajo el paraguas del estudio MCC-Spain; un estudio encargado de averiguar los factores que causan los cánceres de mama, próstata, colorrectal, gástrico y leucemia linfocítica crónica en pacientes entre 20-85 años. A partir de este macroestudio multicéntrico, los autores han querido averiguar el papel que juega la ingesta de carne con la incidencia (aparición de nuevos casos) de CE teniendo en cuenta el tipo de carne, cocción y punto de cocción de la carne. Se reclutaron los participantes (286 con diagnóstico reciente de CE y 2993 controles que no sufrían cáncer) y se les entrenó a recolectar datos de lo que comían a diario con un cuestionario validado de frecuencia de consumo donde además de los alimentos y de las cantidades, también se tuvo en cuenta el método de cocción escogido y el punto de cocción de la carne. Los autores del estudio clasificaron carne blanca como: pollo, pavo, pato, conejo y otras aves de caza; carne roja: cerdo, ternera, cordero, vísceras de cualquiera de estos animales así como hamburguesas o albóndigas de ternera o cerdo y carne procesada: beicon, salchichas, foie-gras, paté, jamón serrano y el resto de fiambres y carnes curadas ; siendo una ración de carne total, roja o blanca de 125g y de carne procesada 50g.

De los resultados del estudio se desprende que: el consumo de carne aumenta el riesgo de sufrir CE, sobre todo en varones. El riesgo se dispara aún más si el consumo semanal de carne roja es superior o igual a 225g, el de carne procesada es superior o igual a 215g o que el punto de cocción de la carne tanto roja como blanca sea “pasada”. Los guisos/estofados y las planchas-parrillas-barbacoas son los peores tipos de cocción para la carne roja y la cocción al horno es la peor por la carne blanca. Además, en hombres existe una asociación positiva en cuanto a dosis-respuesta; es decir mayor la ingesta de carne total, carne roja, carne blanca o carne procesada, mayor el riesgo de sufrir CE.

Los autores recuerdan que varios estudios han hipotetizado la causa de aumento de la incidencia de CE y consumo de carne. Se cree que el contenido de hierro heme de la carne oxida el ADN de nuestras células y además participa en la formación dentro de nuestro cuerpo de compuestos cancerígenos N-nitrosos. Además, el hierro heme es vital para que la bacteria Helicobacter Pylori pueda crecer; recordemos que esta bacteria es la causa principal de CE. Los autores también recalcan que independientemente del contenido de hierro, en la carne (roja, blanca y procesada) puede haber un exceso de sal y está cargada de grasas saturadas, colesterol, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas (ambos son grupos de compuestos cancerígenos = mutágenos, que se forman en la preparación y cocción de la carne y procesados de la carne y ​​que podrían desempeñar un papel determinante en la aparición de CE). Por último, los autores recalcan que el 89% de los participantes del estudio, tanto de los casos como de los controles estaban infectados con Helicobacter Pylori.

BIBLIOGRAFIA:

Boldo E et al. Meat intake, cooking methods, doneness preferences and risk of gastric adenocarcinoma in the MCC-Spain study. Nutrients.2022:14-4852. https://doi.org/10.3390/nu14224852
Anuncio publicitario

Un comentario en “Consum de carn i risc de càncer d’estómac (cat/esp)

Los comentarios están cerrados.