Salut cardiometabòlica i dieta (cat/esp)

En els últims temps, molts estudis han evidenciat que les dietes basades en aliments vegetals tenen una petjada de carboni molt baixa en comparació a les dietes que contenen aliments d’origen animal. A més a més, diferents metaanàlisis han mostrat com les analítiques de sang de les persones veganes tenen millors resultats pel que fa a paràmetres relacionats amb el sistema cardiovascular en comparació als que segueixen dietes omnívores. Altres han vist com la ingesta de proteïna d’origen vegetal està associat a una disminució molt important del risc per mort per malalties no transmissibles i per mort de malalties cardiovasculars.

Revisions i estudis aleatoritzats amb vegetarians/vegans han constatat la reducció de pes, reducció dels valors d’hemoglobina glicosilada (HbA1C), pressió arterial, colesterol total i colesterol LDL (dolent). El fet de seguir una dieta basada en vegetals és beneficiosa pel sistema cardiovascular gràcies a una menor ingesta calòrica i major aportació de fibra dietètica, augment de la termogènesi (augment de la temperatura corporal per dur a terme la digestió dels aliments = augment en certa manera de la despesa energètica), millora de la resposta glicèmica, menys dipòsits de greix intramuscular que disminueix la producció de radicals lliures, menys estrès metabòlic i, per tant, menys resistència a la insulina, no ingesta de colesterol que només és present en els aliments d’origen animal, alt contingut de fibra de la dieta que contribueix a una menor reabsorció de colesterol endogen (que fabriquem nosaltres) i salts biliars oxidades o l’alta ingesta de potassi.

L’objectiu de la metaanàlisi que us proposo avui i que ha estat duta a terme a Dinamarca aquest 2022, ha estat revisar i avaluar els efectes que té una dieta vegana en els valors dels paràmetres de risc cardiometabòlic en persones amb sobrepès, Diabetes Mellitius tipus 2 (DM2) i prediabètics en comparació amb persones que segueixen una dieta omnívora o que segueixen una dieta diferent d’una dieta vegana. Els paràmetres a tenir en compte per avaluar el risc cardiometabòlic foren: pes corporal, índex de massa corporal, hemoglobina glicosilada, pressió arterial, colesterol total, colesterol LDL (dolent), colesterol HDL (bo) i triglicèrids.

A partir dels resultats de la metaanàlisi, els autors conclouen que les persones que pateixen DM2 i/o sobrepès i segueixen una dieta vegana (en comparació a aquelles persones amb DM2 i/o sobrepès que no la segueixen) redueixen el pes corporal, l’índex de massa corporal, l’hemoglobina glicosilada, el colesterol total, el colesterol LDL (dolent). Els autors no han trobat canvis significatius en la reducció dels valors de colesterol HDL (bo), triglicèrids i pressió arterial entre les persones que pateixen DM2 i/o sobrepès i segueixen una dieta vegana i les que no la segueixen. Els autors també recorden que per poder experimentar la reducció dels valors dels paràmetres i, per tant, del risc cardiometabòlic els participants de l’estudi van seguir la dieta vegana un mínim de 12 setmanes.

BIBLIOGRAFIA:

Termannsen DA et al. Effects of vegan diets on cardiometabolic health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2022;23:e13462. https://doi.org/10.1111/obr.13462

ESP.- Salud cardiometabólica y dieta

En los últimos tiempos, muchos estudios han evidenciado que las dietas basadas en alimentos vegetales tienen una huella de carbono muy baja en comparación con las dietas que contienen alimentos de origen animal. Además, diferentes metaanálisis han mostrado cómo los analíticos de sangre de las personas veganas tienen mejores resultados en cuanto a parámetros relacionados con el sistema cardiovascular en comparación con los que siguen dietas omnívoras. Otros han visto cómo la ingesta de proteína de origen vegetal está asociada a una disminución muy importante del riesgo de muerte por enfermedades no transmisibles y por muerte de enfermedades cardiovasculares. Revisiones y estudios aleatorizados con vegetarianos/veganos han constatado la reducción de peso, reducción de los valores de hemoglobina glicosilada (HbA1C), presión arterial, colesterol total y colesterol LDL (malo).

El hecho de seguir una dieta basada en vegetales es beneficiosa para el sistema cardiovascular gracias a una menor ingesta calórica y mayor aporte de fibra dietética, aumento de la termogénesis (aumento de la temperatura corporal para llevar a cabo la digestión de los alimentos = aumento en cierto modo del gasto energético), mejora de la respuesta glicémica, menos depósitos de grasa intramuscular que disminuye la producción de radicales libres, menos estrés metabólico y, por tanto, menos resistencia a la insulina, no ingesta de colesterol que sólo está presente en los alimentos de origen animal, alto contenido de fibra de la dieta que contribuye a una menor reabsorción de colesterol endógeno (que fabricamos nosotros) y sales biliares oxidadas o la alta ingesta de potasio.

El objetivo del metaanálisis que os propongo hoy y que ha sido llevado a cabo en Dinamarca este 2022, ha sido revisar y evaluar los efectos que tiene una dieta vegana en los valores de los parámetros de riesgo cardiometabólico en personas con sobrepeso, Diabetes Mellitius tipo 2 (DM2) y prediabéticos en comparación con personas que siguen una dieta omnívora o que siguen una dieta distinta a una dieta vegana. Los parámetros a tener en cuenta para evaluar el riesgo cardiometabólico fueron: peso corporal, índice de masa corporal, hemoglobina glicosilada, presión arterial, colesterol total, colesterol LDL (malo), colesterol HDL (bueno) y triglicéridos.

A partir de los resultados del metaanálisis, los autores concluyen que las personas que sufren DM2 y/o sobrepeso y siguen una dieta vegana (en comparación con aquellas personas con DM2 y/o sobrepeso que no la siguen) reducen el peso corporal, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el colesterol total, el colesterol LDL (malo). Los autores no han encontrado cambios significativos en la reducción de los valores del colesterol HDL (bueno), triglicéridos y presión arterial entre las personas que sufren DM2 y/o sobrepeso y siguen una dieta vegana y las que no la siguen. Los autores también recuerdan que para poder experimentar la reducción de los valores de los parámetros y, por tanto, del riesgo cardiometabólico los participantes del estudio siguieron la dieta vegana un mínimo de 12 semanas.

BIBLIOGRAFIA:

Termannsen DA et al. Effects of vegan diets on cardiometabolic health: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews. 2022;23:e13462. https://doi.org/10.1111/obr.13462
Anuncio publicitario