Carn, greix animal i càncer de bufeta urinària (cat/esp)

El cáncer de bufeta urinària (CBU) va ser el 10è més diagnostical arreu del món al 2020. Desafortunadament és un càncer amb recurrències freqüents que requereix tractaments intensius i controls de llarga durada. Estudis epoidemiològics and desvetllat els factors de risc del CBU; gènere, tabaquisme, ocupació laboral i edat. A més a més també s’ha vist la importància de la dieta com a factor de risc del CBU, ja que investigacions prèvies han posat de manifest que una ingesta considerable de fluids, fruita, vegetals i iogurt està associat en una reducció del risc de patir CBU (1). Altres estudis han posat de manifest com la contaminació de l’aigua amb arsènic o fins i tot la cloració de l’aigua de beguda és potencialment carcinogènic (2). També s’ha de tenir en compte que els nutrients i les substàncies de desfet (tòxics i toxines) que eliminem per la orina estan en contacte directe amb la mucosa de la bufeta urinària i poden contribuir a l’aparició d’un procés oncològic (2). Paralelament també s’ha estudiat el patró dietètic adoptat i risc de CBU. S’ha vist que. la Dieta Mediterrània mostra un risc baix en comparació a la Dieta Ocidental que té un risc alt. Una de les dieferències importants en amdbues dietes és el perfil de greix ingerit, mentre que en la Dieta Ocidental predominen els greixos saturats d’origen animal, en la Dieta Mediterrània predomina l’oli d’oliva, oli vegetal ric en greixos monoinsaturats (1).

Cal recalcar que en el periode 1996-2016 el consum de carn a Europa va multiplicar-se un 500%. L’any 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC), organisme depenent de la Organització Mundial de la Salut, després d’analitzar varis estudis epidemiològics relacionats amb el càncer colorectal va classificar el consum de carn com a ‘possible substància carcinògena pels humans’ i el consum de carn processada com ‘substància carcinògena’ (2).

Avui us presento dos pubicacions que han agrupat molts estudis científics i han avaluat, o bé estudiant l’impacte del greix animal o bé el consum de proteïna animal i tipus de cocció, el risc de patir CBU.

El primer estudi que us proposo té com a objectiu investigar l’associació entre la ingesta de greix de la dieta (tant greix d’origen vegetal com animal) i el risc de CBU a partir d’onze dels setze estudis de cohorts del consorci internacional BLEND (Bladder Cancer Epidemiology and Nutritional Determinants) constituït per 13 països d’Europa i Estats Units. L’estudi ha emprat 2731 persones (2006 homes i 725 dones) que patien CBU i 544452 controls que no patien CBU fent-se un seguiment de 12 anys. L’estudi ha rebut finançament del World Cancer Research Found International i també de la Comissió Europea (1).

Després d’analitzar les dades els autors han evidenciat que: com més alta és la ingesta d’àcids grassos monoinsaturats menor és el risc de patir CBU; de forma molt significativa en dones. Com més alta és la ingesta de colesterol de la dieta més alt és el risc de patir CBU; especialment en homes. La ingesta de greix d’origen animal augmenta el risc de patir CBU mentre que els olis vegetals disminueix el risc; en ambdos sexes. Com més alta la ingesta de greix total (tant animal com vegetal) major el risc de CBU en homes (1).

El segon estudi tracta d’una revisió sistemàtica d’articles científics (metaanàlisis, estudis de casos i controls i estudis de cohorts) que hagin estudiat l’associació entre el consum de carn i el CBU. Els resultats de la revisió han identificat el consum de carn com a factor de risc per patir CBU, el grau d’associació depen del mètode de cocció, la temperatura aplicada i el tipus de carn consumida (2). En aquest sentit us recomano revisar la meva publicació ‘Consum de carn i risc de càncer d’estómac’ on trobareu més informació sobre carn, coccions i càncer (3). Segons els autors la carcinogeneicitat podria venir de que durant la cocció-curació-tractament de la carn i carn processada s’alliberen un seguit de substàncies que poden causar mutacions al nostre ADN (amines heterocícliques, hidrocarburs aromàtics policíclics, compostos N-nitrosos, ferro heme) (2).

Recomanació: evita consumir carn, colesterol i altres greixos d’origen animal i potencia a diari el consum de proteïnes d’origen vegetal, l’oli d’oliva verge extra, fruita seca i alvocats.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Dianatinasab M et al. Dietary fats and their sources in association with the risk of bladder cancer: A pooled analysis of 11 prospective cohort studies. Int J Cancer. 2022;151:44-55. https://doi.org/10.1002/ijc.33970


(2) Aveta et al. The impact of meat intake on bladder cancer incidence: is it really a relevant risk? Cancers. 2022;14:4775. https://doi.org/10.3390/cancers14194775


(3) Borràs F. Consum de carn i risc de càncer d’estómac [Internet]. Barcelona: francescborras.com. Actualitzada 28 Novembre 2022. Accés 5 Desembre 2022. Disponible a : https://francescborras.com/2022/11/28/consum-de-carn-i-risc-de-cancer-destomac-cat-esp/

ESP.- Carne, grasa animal y cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga urinaria (CVU) fue el 10º más diagnosticado en todo el mundo en 2020. Desafortunadamente es un cáncer con frecuentes recurrencias que requiere tratamientos intensivos y controles de larga duración. Estudios epoidemiológicos and desvelado los factores de riesgo del CVU; género, tabaquismo, ocupación laboral y edad. Además también se ha visto la importancia de la dieta como factor de riesgo del CVU, puesto que investigaciones previas han puesto de manifiesto que una ingesta considerable de fluidos, fruta, vegetales y yogur está asociado en una reducción del riesgo de sufrir CVU (1). Otros estudios han puesto de manifiesto cómo la contaminación del agua con arsénico o incluso la cloración del agua de bebida es potencialmente carcinogénico (2). También debe tenerse en cuenta que los nutrientes y las sustancias de deshecho (tóxicos y toxinas) que eliminamos por la orina están en contacto directo con la mucosa de la vejiga urinaria y pueden contribuir a la aparición de un proceso oncológico (2). Paralelamente, también se ha estudiado el patrón dietético adoptado y riesgo de CVU. Se ha visto que. la Dieta Mediterránea muestra un riesgo bajo en comparación con la Dieta Ocidental que tiene un riesgo alto. Una de las diferencias importantes en ambas dietas es el perfil de grasa ingerida, mientras que en la Dieta Ocidental predominan las grasas saturadas de origen animal, en la Dieta Mediterránea predomina el aceite de oliva, aceite vegetal rico en grasas monoinsaturadas (1).

Cabe recalcar que en el período 1996-2016 el consumo de carne en Europa se multiplicó un 500%. En 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, tras analizar varios estudios epidemiológicos relacionados con el cáncer colorrectal clasificó el consumo de carne como 'posible sustancia carcinógena para los humanos' y el consumo de carne procesada como 'sustancia carcinógena' (2).

Hoy os presento dos pubicaciones que han agrupado muchos estudios científicos y han evaluado, o bien estudiando el impacto de la grasa animal o bien el consumo de proteína animal y tipos de cocción, el riesgo de sufrir CVU.

El primer estudio que os propongo tiene como objetivo investigar la asociación entre la ingesta de grasa de la dieta (tanto grasa de origen vegetal como animal) y el riesgo de CVU a partir de once de los dieciséis estudios de cohortes del consorcio internacional BLEND (Bladder Cancer Epidemiology and Nutritional Determinants) constituido por 13 países de Europa y Estados Unidos. El estudio ha empleado a 2731 personas (2006 hombres y 725 mujeres) que sufrían CVU y 544452 controles que no sufrían CVU haciéndose un seguimiento de 12 años. El estudio ha recibido financiación del World Cancer Research Found International y también de la Comisión Europea (1).

Tras analizar los datos, los autores han evidenciado que: cuanto mayor es la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados menor es el riesgo de sufrir CVU; de forma muy significativa en mujeres. Cuanto mayor es la ingesta de colesterol de la dieta más alto es el riesgo de sufrir CVU; especialmente en hombres. La ingesta de grasa de origen animal aumenta el riesgo de sufrir CBU mientras que los aceites vegetales disminuye el riesgo; en ambos sexos. Cuanto más alta la ingesta de grasa total (tanto animal como vegetal) mayor el riesgo de CVU en hombres (1).

El segundo estudio trata de una revisión sistemática de artículos científicos (metaanálisis, estudios de casos y controles y estudios de cohortes) que han estudiado la asociación entre el consumo de carne y el CVU. Los resultados de la revisión han identificado el consumo de carne como factor de riesgo para sufrir CVU, el grado de asociación depende del método de cocción, la temperatura aplicada y el tipo de carne consumida (2). En este sentido os recomiendo revisar mi publicación 'Consumo de carne y riesgo de cáncer de estómago' donde encontraréis más información sobre carne, cocciones y cáncer (3). Según los autores la carcinogenicidad podría originarse durante la cocción-curación-tratamiento de la carne y carne procesada ya que se liberan una serie de sustancias que pueden causar mutaciones en nuestro ADN o mutágenos (aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos N-nitrosos, hierro heme) (2).

Recomendación: evita consumir carne, colesterol y otras grasas de origen animal y potencia a diario el consumo de proteínas de origen vegetal, el aceite de oliva virgen extra, frutos secos y aguacates.


BIBLIOGRAFIA:

(1) Dianatinasab M et al. Dietary fats and their sources in association with the risk of bladder cancer: A pooled analysis of 11 prospective cohort studies. Int J Cancer. 2022;151:44-55. https://doi.org/10.1002/ijc.33970

(2) Aveta et al. The impact of meat intake on bladder cancer incidence: is it really a relevant risk? Cancers. 2022;14:4775. https://doi.org/10.3390/cancers1419477

(3) Borràs F. Consum de carn i risc de càncer d’estómac [Internet]. Barcelona: francescborras.com. Actualitzada 28 Novembre 2022. Accés 5 Desmbre 2022. Disponible a : https://francescborras.com/2022/11/28/consum-de-carn-i-risc-de-cancer-destomac-cat-esp/
Anuncio publicitario