Sobrepès i obesitat infantil a l’Estat Espanyol (cat/esp)

Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’any 2016 el 39% de les persones adultes d’arreu del món patien sobrepès (1900 milions) i el 13% eren obeses (650 milions) (1). El sobrepès i l’obesitat té un impacte negatiu considerable tan econòmicament com en la salut de les persones. En els països occidentals són dos els factors que contribueixen l’avançament de l’epidèmia de l’obesitat: poca activitat física-augment sedentarisme i accés a tot un seguit de begudes i aliments ultraprocessats energèticament densos (2).

Globalment, el nombre d’infants obesos o amb sobrepès no para de créixer des de 1975(1,2). L’obesitat infantil s’associa a una major probabilitat d’obesitat a edat adulta i mort prematura i discapacitat a edat adulta. A més a més, els nens obesos pateixen més dificultats respiratòries, tenen un major risc de fractures i hipertensió, alteració dels marcadors cardiovasculars ja a la infància, augment de la resistència a la insulina i alteracions psicològiques (1).

Recentment, alguns països han posat en marxa tot un seguit de polítiques antiobesitat encaminades a descoratjar el consum d’aliments ultraprocessats. Tot i que en alguns països del Nord-oest d’Europa comença a apreciar-se un cert estancament pel que fa al creixement dels índexs de sobrepès i obesitat en la població infantil, es creu que en els països de renda mitjana o baixa el nombre de casos no pararà d’augmentar en els pròxims anys (2).

La metaanàlisi que us proposo avui ha tingut com a objectiu avaluar la prevalença (aparició de nous casos) d’obesitat i sobrepès en infants de l’Estat Espanyol comparant les tendències entre els períodes 1999-2010 i 2011-2021. Els autors consideren que els resultats de la metaanàlisi haurien de ser claus per avaluar l’impacte de les polítiques emprades per fer front a l’epidèmia de l’obesitat a Espanya (2).

Dels resultats de la metaanàlisi pot concloure’s que a l’Estat Espanyol l’obesitat infantil no s’ha estancat; de fet els autors remarquen que tant el sobrepès com l’obesitat han augmentat de forma considerable en el període 2011-2021 en comparació al període 1999-2010; especialment en la franja d’edat compresa entre els 2-6 anys. Recentment i amb la finalitat de revertir l’obesitat i augment de malalties d’origen no transmissible, a Espanya, van implementar-se cinc estratègies per generar patrons i conductes alimentaries més saludables: regular la publicitat d’aliments i begudes no saludables que tinguin com a objectiu els infants, promoure la incorporació d’aliments saludables en les màquines de vending als espais comunitaris educacionals, esportius i hospitalaris, limitar l’accessibilitat de begudes i aliments ultraprocessats mitjançant l’augment d’impostos d’aquests aliments i reduir la taxació d’aquells aliments saludables, etiquetar aliments i begudes segons la qualitat nutricional del producte alimentari (Nutriscore) i encoratjar la reformulació de productes poc saludables. Els autors conclouen l’estudi inferint que vistos els resultats de les mesures sanitàries públiques emprades, cal suggerir noves polítiques alimentàries per revertir el creixement del sobrepès i l’obesitat a Espanya (2).

BIBLIOGRAFIA

(1) Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: who.int. Actualitzada 9 juny de 2021. Accés 15 de Desembre de 2022. Disponible a: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

(2) Bravo-Saquicela DM et al. Has de prevalence of childhood obesity in Spain plateaued? A systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022;19:5240. https://doi.org/10.3390/ijerph19095240

ESP.- Sobrepeso y obesidad infantil en España

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el 39% de las personas adultas de todo el mundo sufrían sobrepeso (1900 millones) y el 13% eran obesas (650 millones) (1). El sobrepeso y la obesidad tiene un impacto negativo considerable tanto económicamente como en la salud de las personas. En los países occidentales son dos los factores que contribuyen al aumento de la epidemia de la obesidad: poca actividad física-aumento sedentarismo y acceso a toda una serie de bebidas y alimentos ultraprocesados ​​energéticamente densos (2).

Globalmente, el número de niños obesos o con sobrepeso no deja de crecer desde 1975(1,2). La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de obesidad a edad adulta y muerte prematura y discapacidad a edad adulta. Además, los niños obesos sufren mayores dificultades respiratorias, tienen un mayor riesgo de fracturas e hipertensión, alteración de los marcadores cardiovasculares ya en la infancia, aumento de la resistencia a la insulina y alteraciones psicológicas (1).

Recientemente algunos países han puesto en marcha una serie de políticas antiobesidad encaminadas a desalentar el consumo de alimentos ultraprocesados. Aunque en algunos países del noroeste de Europa comienza a apreciarse un cierto estancamiento en lo que se refiere al crecimiento de los índices de sobrepeso y obesidad en la población infantil, se cree que en los países de renta media o baja el número de casos no va a parar de aumentar en los próximos años (2).

El metanálisis que os propongo hoy ha tenido como objetivo evaluar la prevalencia (aparición de nuevos casos) de obesidad y sobrepeso en niños del Estado Español comparando las tendencias entre los períodos 1999-2010 y 2011-2021. Los autores consideran que los resultados del metanálisis deberían ser claves para evaluar el impacto de las políticas utilizadas para hacer frente a la epidemia de la obesidad en España (2).

De los resultados del metanálisis puede concluirse que en el Estado Español la obesidad infantil no se ha estancado; de hecho los autores remarcan que tanto el sobrepeso como la obesidad han aumentado de forma considerable en el período 2011-2021 en comparación con el período 1999-2010; especialmente en la franja de edad comprendida entre los 2-6 años. Recientemente y con el objetivo de revertir la obesidad y aumento de enfermedades de origen no transmisible en España, se implementaron cinco estrategias para crear patrones alimenticios más saludables: regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que tengan como objetivo los niños, promover la incorporación de alimentos saludables en las máquinas de vending en los espacios comunitarios educacionales, deportivos y hospitalarios, limitar la accesibilidad de bebidas y alimentos ultraprocesados ​​mediante el aumento de impuestos de estos alimentos y reducir la tasación de aquellos alimentos saludables, etiquetar alimentos y bebidas según la calidad nutricional del producto alimenticio (Nutriscore) y alentar la reformulación de productos poco saludables. Los autores concluyen el estudio infiriendo que vistos los resultados de las medidas sanitarias adoptadas hasta ahora, es necesario sugerir nuevas políticas alimentarias para revertir el crecimiento del sobrepeso y la obesidad en España (2).

BIBLIOGRAFIA

(1) Obesidad y sobrepeso. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: who.int. Actualitzada 9 juny de 2021. Accés 15 de Desembre de 2022. Disponible a: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

(2) Bravo-Saquicela DM et al. Has de prevalence of childhood obesity in Spain plateaued? A systematic review and meta-analysis. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022;19:5240. https:// doi.org/10.3390/ijerph19095240
Anuncio publicitario